Automobil jako majetek

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice automobilu jako majetkové kategorii, a to jak z pohledu účetnictví, tak i z pohledu daně z příjmů.

Automobil jako majetek
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Co se týká
účetní oblasti
, asi je zbytečné zdůrazňovat, že automobil bude pravděpodobně a v naprosté většině případů dlouhodobým hmotným majetkem, jedná se o hmotnou movitou věc se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok, a rozhodující tedy bude výše ocenění, kterou účetní jednotka stanoví pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku, a to při splnění povinností stanovených účetními principy, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Hmotné movité věci se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok, které nesplňují výši ocenění, se považují za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách.
To tedy znamená, že převážná většina automobilů bude představovat
dlouhodobý hmotný majetek
zaúčtovaný na příslušný účet účtové skupiny 02, zpravidla je v praxi využíván účet 022. Podmínkou bude výše ocenění nad hranici stanovenou účetní jednotkou. Pokud bude výše ocenění nižší, než stanovená hranice, bude se jednat o majetek, který bude účtován do zásob, konkrétně se jedná o materiál, což znamená, že takto bude s tímto majetkem i nákladově „zacházeno“, tj. při vydání do spotřeby se bude jednat o náklad. Podle mého názoru je nutné vykládat tuto skutečnost tak, že při zahájení používání takového automobilu bude jeho hodnota zaúčtována do nákladů, ale zároveň je určitě vhodné, aby takovýto majetek byl veden na podrozvahových účtech do okamžiku jeho vyřazení.
Příklad 1
Účetní jednotka pořídí do svého majetku osobní automobil v pořizovací ceně 420 000 Kč. Hranici pro zařazení movitých věcí do dlouhodobého hmotného majetku má účetní jednotka stanovenu na částku 80 000 Kč. V tomto případě je tedy všechno jasné, osobní automobil je dlouhodobým hmotným majetkem, bude zařazen a zaúčtován na účet 022 a bude účetně (a také daňově – viz dále) odepisován.
Příklad 2
Účetní jednotka pořídí do svého majetku ojetý osobní automobil v pořizovací ceně 60 000 Kč. Hranici pro zařazení movitých věcí do dlouhodobého hmotného majetku má účetní jednotka stanovenu na částku 80 000 Kč. V tomto případě tak není splněna podmínka pro zařazení této movité věci do dlouhodobého hmotného majetku z důvodu nesplnění výše ocenění, jedná se tedy o drobný hmotný majetek, který se považuje za zásoby. Účetní odpisy tak nebudou prováděny a celá pořizovací cena bude zaúčtována do nákladů jako spotřeba materiálu.
V praxi se lze set