Zdravotní pojištění a Přehled OSVČ za rok 2021

Vydáno: 20 minut čtení

Jestliže pojištěnec je (anebo v roce 2021 byl) ve zdravotním pojištění osobou samostatně výdělečně činnou, vztahují se na něj mnohé povinnosti, mezi které patří především oznámení zahájení nebo ukončení podnikání, pravidelné placení záloh, je-li to pro OSVČ povinností, a podání Přehledu za příslušný kalendářní rok. V následujícím pojednání je provedena podrobná analýza postupu OSVČ při vyplňování Přehledu o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné včetně charakteristiky souvisejících zákonných povinností anebo i možností vyplývajících pro podnikatele z právní úpravy zdravotního pojištění. V důsledku novely zákona č. 592/1992 Sb. , o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 592/1992 Sb. ) se při zúčtování roku 2021 již nepracuje s příjmy a výdaji, ale pojistné za rok 2021 a zálohy na rok 2022 se vypočítávají z daňového základu.

Zdravotní pojištění a Přehled OSVČ za rok 2021
Ing.
Antonín
Daněk
 
Povinnost OSVČ podat Přehled zdravotní pojišťovně
Pokud byl pojištěnec s trvalým pobytem na území České republiky v roce 2021 ve zdravotním pojištění osobou samostatně výdělečně činnou, a to buď po celý kalendářní rok, nebo pouze po část roku, případně jen jeden (i necelý) kalendářní měsíc, pak je povinen podat zdravotní pojišťovně, u které byl v tomto roce pojištěn, formulář Přehled OSVČ (dále jen „Přehled“). Tento Přehled podává i OSVČ, která v roce 2021 zahájila, ukončila, resp. přerušila svoji samostatnou výdělečnou činnost. Pro daný účel má každá zdravotní pojišťovna svůj formulář, ať už papírový, nebo připravený v elektronické podobě na svých webových stránkách. Tyto formuláře jsou v podstatě identické, odlišují se zpravidla pouze názvem zdravotní pojišťovny a jejím logem. V dalším textu budu pro lepší názornost vycházet z příslušného formuláře VZP ČR.
Povinnost podat Přehled platí pro všechny pojištěnce, kteří se považují ve zdravotním pojištění za OSVČ podle § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb.).
Ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) lze příjmy dosažené při výkonu samostatné výdělečné činnosti rozdělovat na spolupracujícího manžela, resp. manželku, spolupracující osobu žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a na člena rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu. V takovém případě se na spolupracující osobu nahlíží ve zdravotním pojištění jako na OSVČ.
Pokud pojištěnec vykazuje ve své samostatné výdělečné činnosti příjmy podle § 7 odst. 1 a 2 ZDP, považuje se ve zdravotním pojištění za OSVČ. Vyměřovacím základem je u OSVČ sazba 50 % daňového základu, přičemž v ustanovení § 3a odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. jsou vyjmenovány osoby, které nemusejí dodržet minimální vyměřovací základ.