Obsah dokumentu

Vydáno: 10. 11. 1993

 

Zákon č. 285/1993 Sb.

novela zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení min. a jiných ÚO ČR


Schválený 10. 11. 1993 Účinný od 1. 1. 1994 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; ORGANIZACE SOUDNICTVÍ A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ (PROKURATURY).;

285/1993 Sb. ZÁKON ze dne 10. listopadu 1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 93/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 21/1993 Sb. a zákona č. 166/1993 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. § 11 odst. 1 zní: "(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství.". 2. § 11 odst. 2 zní: "(2) Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká republika.". Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 3. V § 16 odst. 1 se vypouští písmeno d). Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.