Vydáno: 4. 11. 2004

 

Zákon č. 587/2004 Sb.

o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých zákonů


Schválený 4. 11. 2004 Účinný od 1. 1. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Civilní služba.; Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.; Právo shromažďování.; Výkon trestu odnětí svobody.; TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI A PROTI CIVILNÍ SLUŽBĚ.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;

587/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů Změna: 41/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OPATŘENÍ VE VĚCECH CIVILNÍ SLUŽBY § 1 (1) Občanům, kteří ke dni 22. prosince 2004 vykonávají podle zvláštního právního předpisu1) civilní službu, končí její výkon tímto dnem a nevykonaná část civilní služby se promíjí. (2) Občanům, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu1) povinni vykonat civilní službu a ke dni 22. prosince 2004 nebyli k jejímu výkonu povoláni nebo k jejímu výkonu nenastoupili, a občanům, kterým byl podle zvláštního právního předpisu1) výkon civilní služby přerušen nebo odložen, se nevykonaná civilní služba nebo její nevykonaná část dnem 22. prosince 2004 promíjí. § 2 (1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou povinny předat Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") spisy vedené před 1. lednem 2005 o občanech povinných výkonem civilní služby, a to v termínech, na kterých se tyto orgány dohodnou, nejpozději však do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností připraví spisy k předání ministerstvu tak, že spisy uspořádají podle časové posloupnosti roků narození občanů a v rámci tohoto členění spisy současně uspořádají podle abecedního pořadí příjmení občanů. Spisy se předají v té formě, v jaké byly vedeny před 1. lednem 2005. (2) Ministerstvo uchovává spisy podle odstavce 1 do konce kalendářního roku, v němž občan dovrší nebo by dovršil 80 let věku. Údaje vedené ve spisech je ministerstvo oprávněno poskytnout jen tomu, kdo prokáže právní zájem. (3) Působnost stanovená v odstavci 1 obecním úřadům obcí s rozšířenou působností je výkonem přenesené působnosti. § 3 (1) Řízení ve věcech civilní služby podle zvláštního právního předpisu1) pravomocně neskončená před 22. prosincem 2004 se tímto dnem zastavují a nová řízení se nezahajují. (2) Nároky vzniklé na základě výkonu civilní služby se posuzují podle dosavadních právních předpisů. § 4 Zrušují se: 1. Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě. 2. Zákon č. 135/1993 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě. 3. Zákon č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě. 4. Nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby. 5. Nařízení vlády č. 85/1993 Sb., kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby. 6. Nařízení vlády č. 588/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb. 7. Nařízení vlády č. 167/1994 Sb., kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany. ČÁST DRUHÁ Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře § 5 V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se čl. XVIII zrušuje. ČÁST TŘETÍ Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze § 6 V zákoně č. 223/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, se čl. III zrušuje. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze § 7 V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 99/2004 Sb., se čl. XIV zrušuje. ČÁST PÁTÁ Změna zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony § 8 V zákoně č. 259/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony, se čl. II zrušuje. ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů § 9 V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se čl. XLVII zrušuje. ČÁST SEDMÁ Změna trestního řádu § 10 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb. a zákona č. 539/2004 Sb., se mění takto: 1. V nadpisu § 328 se slova "a odsouzených povolaných k výkonu civilní služby" zrušují. 2. V § 328 odst. 1 se slova "nebo civilní služby" zrušují. 3. V § 328 odst. 2 se slova "nebo civilní" zrušují. 4. V nadpisu § 340 se slova "a odsouzených povolaných k výkonu civilní služby" zrušují. 5. V § 340 odst. 1 se slova "nebo civilní služby" zrušují. ČÁST OSMÁ zrušena § 11 zrušen ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky § 12 V § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 474/1992 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb., se slova " , civilní službu" zrušují. ČÁST DESÁTÁ ÚČINNOST § 13 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou § 1 a § 3 odst. 1, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2004. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Gross v. r. 1) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 151/1999 Sb. a zákona č. 223/1999 Sb.