Vydáno: 17. 1. 2008

 

Zákon č. 38/2008 Sb.

o obchodu se zbožím pro výkon trestu smrti nebo mučení


Schválený 17. 1. 2008 Účinný od 1. 4. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

Vývoz a dovoz věcí.; Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení; Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Pokuty. Blokové pokuty.; Osoby fyzické.; Osoby právnické.; Poplatky správní.;

38/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání Změna: 281/2009 Sb. Změna: 183/2017 Sb. Změna: 90/2018 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO VÝKON TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ § 1 Úvodní ustanovení (1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zahraniční obchod s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání1) (dále jen "nařízení Rady"), a) práva a povinnosti osob související se zahraničním obchodem se zbožím a b) výkon státní správy související s povolováním a kontrolou zahraničního obchodu se zbožím. (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) zahraničním obchodem se zbožím vývoz, dovoz, tranzit zboží nebo poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím související, b) zbožím výrobky nebo služby, které jsou vymezeny nařízením Rady. § 2 Působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) a) rozhoduje o vydání 1. povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží,2. povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci, b) spolupracuje s příslušnými orgány Evropské unie a členských států Evropské unie. § 3 Žádost o povolení Žádost o vydání povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím se podává písemně prostřednictvím vyplněného formuláře, jehož vzor je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva. § 4 Rozhodnutí o žádosti (1) Na základě žádosti podle § 3 rozhodne ministerstvo v souladu s nařízením Rady. (2) V případě vývozu zboží uvedeného v příloze III nařízení Rady ministerstvo rozhodne také v souladu se závazným stanoviskem Ministerstva zahraničních věcí. § 5 (1) Ministerstvo povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím zruší, jestliže a) bylo vydáno na základě nesprávných nebo neúplných údajů, b) nebyly dodrženy podmínky uvedené v povolení, nebo c) stát konečného určení zboží nebo technické pomoci přestal poskytovat dostatečnou záruku, že zboží nebude použito k výkonu trestu smrti, mučení nebo jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, včetně soudem nařízených tělesných trestů, vykonávaných donucovacím orgánem, nebo jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou. (2) Ministerstvo může povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím změnit nebo zrušit, jestliže dojde ke změně okolností, za kterých bylo uděleno. (3) Ministerstvo platnost povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím pozastaví na dobu nezbytně nutnou k prošetření, zda nejsou dány podmínky pro jeho změnu nebo zrušení. (4) Podání rozkladu proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 nemá odkladný účinek. § 6 Povinnosti držitele povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží (1) Držitel povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží uvede do celního prohlášení číslo povolení. (2) Držitel povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží je povinen bezodkladně oznámit ministerstvu uskutečnění vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží, potvrzené celním úřadem na povolení, nebo skutečnost, že povolení nebylo po dobu jeho platnosti využito. (3) Pokud tak ministerstvo v povolení stanoví, je vývozce zboží povinen do třiceti dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém byl vývoz uskutečněn, předložit doklad o ověření dodávky vystavený příslušným orgánem státu konečného určení potvrzující přijetí zboží v tomto státu. § 7 Povinnosti držitele povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci Držitel povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci je povinen bezodkladně informovat ministerstvo o formě a rozsahu poskytnutých zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci nebo o tom, že povolení nebylo po dobu jeho platnosti využito. § 8 Celní úřad Uskutečnění vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží potvrdí celní úřad na povolení. § 9 Dohled (1) Dohled nad dodržováním povinností stanovených v nařízení Rady a v tomto zákoně provádí celní úřad. (2) Na základě žádosti ministerstva prověřuje celní úřad skutečnosti uvedené v žádosti o vydání povolení. (3) Generální ředitelství cel vede k zabezpečení výkonu dohledu evidenci uskutečněného vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží a evidenci přestupků s tím souvisejících, a to v členění podle vydaného povolení. O údajích v této evidenci informuje ministerstvo. Celní úřady vedou tyto evidence podle své územní působnosti. Přestupky § 10 zrušen § 11 Přestupky (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Rady a) vyveze nebo doveze zboží uvedené v příloze II nařízení Rady, b) vyveze zboží uvedené v příloze III nebo IIIa nařízení Rady bez povolení k vývozu, c) provede tranzit zboží uvedeného v příloze II, III nebo IIIa nařízení Rady, d) prodá nebo koupí reklamní prostor nebo reklamní vysílací čas v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze II nařízení Rady, e) vystaví nebo nabízí k prodeji na výstavách nebo veletrzích na území členského státu Evropské unie zboží uvedené v příloze II nařízení Rady, f) poskytne školení, zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze II nařízení Rady, g) poskytne zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze III nařízení Rady, h) poskytne zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze IIIa nařízení Rady. (2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vývozce dopustí přestupku tím, že vyveze zboží v rozporu s povolením k vývozu. (3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce dopustí přestupku tím, že doveze zboží v rozporu s povolením k dovozu. (4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k tranzitu dopustí přestupku tím, že uskuteční tranzit zboží v rozporu s povolením k tranzitu. (5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci dopustí přestupku tím, že poskytne zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc v rozporu s povolením k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci. (6) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) uvede nesprávný údaj v žádosti o vydání povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží nebo předloží padělané, pozměněné nebo neplatné doklady, b) uvede nesprávný údaj v žádosti o vydání povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci související se zbožím nebo předloží padělané, pozměněné nebo neplatné doklady. (7) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vývozce dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila, nebo b) v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření dodávky. (8) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila. (9) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě a rozsahu poskytnutých zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci nebo o tom, že povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci nevyužila. (10) Za přestupek lze uložit pokutu do a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5, b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6, c) 800 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. b) nebo odstavce 9, d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. a) nebo odstavce 8. § 12 Společná ustanovení k přestupkům (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává celní úřad. Celní úřad příslušný k projednání přestupku může věc postoupit k projednání celnímu úřadu, v jehož správním obvodu je sídlo, popřípadě místo podnikání právnické osoby nebo místo podnikání anebo bydliště fyzické osoby, která je podezřelá, že přestupek spáchala. (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. (3) Pokus přestupku podle § 11 odst. 1 až 5 je trestný. Společná ustanovení § 13 K zabezpečení provádění tohoto zákona může ministerstvo požadovat od státních orgánů stanovisko k jednotlivým žádostem a informace o žadatelích o povolení, včetně informací o jejich podnikání, jestliže se vztahují k zahraničnímu obchodu se zbožím. Tyto státní orgány jsou povinny vydat stanovisko, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy4) ve lhůtě 20 dnů od obdržení žádosti nebo po dohodě s ministerstvem ve lhůtě přiměřeně prodloužené. § 14 Povolení jsou nepřevoditelná a nepřecházejí na právní nástupce. ČÁST DRUHÁ Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů § 15 V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005, zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb., se za položku 105 vkládá nová položka 105a, která včetně poznámky pod čarou č. 64a zní: Položka 105a
Udělení povolení k vývozu nebo dovozu zboží 
nebo poskytnutí technické pomoci udělované 
podle zvláštního právního předpisu64a)          Kč       500
64a) Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.".
ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST § 16 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r. Příloha zrušena Vybraná ustanovení novel Čl.II zákona č. 90/2018 Sb. Přechodná ustanovení 1. Řízení, která byla zahájena podle zákona č. 38/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 2. Povolení vydaná podle zákona č. 38/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení vydaná podle zákona č. 38/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 1) Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, v platném znění. 2) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 4) Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.