Expertní odpovědi

Podléhá účetní závěrka organizační složky v ČR auditu při splnění daných kritérií? Organizační složka má zahraničního zřizovatele, který auditu podléhá v zahraničí. Jde mi pouze o českou účetní závěrku. 
Vydáno: 14. 06. 2024
Dne 26. 4. 2024 jsme obdrželi dobropis, snížení ceny za zboží (uznaná reklamace) se zdanitelným plněním 11. 12. 2023. Ještě nemáme odevzdané přiznání k dani z příjmů 2023, ale máme uzavřené sklady s inventurou a zaúčtované vše k 31. 12. 2023. Nyní nevím jak proúčtovat tento dobropis na snížení ceny o 81 000 Kč, je to na zboží, které k 31. 12. 2023 bylo vydáno ze skladu výdejkou MD 504/D 132. Jak toto proúčtovat do roku 2023 a pak následně v roce 2024? 
Vydáno: 09. 05. 2024
Společnost by chtěla po účetní závěrce roku 2023, kdy společnosti vychází zisk, vytvořit nějaký fond na rekreaci, sport, vzdělávání, který by využívala pro nefinanční plnění pro zaměstnance, jinak řečeno benefity na tyto oblasti. Na toto téma má samozřejmě firma vytvořenou směrnici, kde je uvedeno, kolik, za jakých podmínek a na co může firma zaměstnancům nefinančně přispívat. Může si firma stanovit libovolnou výši/částku, kterou ze zisku roku 2023 převede do zmíněného fondu? Účtování by zde bylo 431/427? A když by zaměstnanci čerpali nepeněžní benefity s tímto související, tak by doklady přinesené od nich byly proúčtovávány jako 427/221, popřípadě 427/321 a pak 321/221? DPH by si z dokladů samozřejmě nenárokovala. Když by letos vytvořený fond nebyl do konce roku 2024 vyčerpán, může se využívat i další roky pro čerpání zmíněných nefinančních benefitů?
Vydáno: 06. 05. 2024
S. r. o. podávala za rok 2022 přiznání k dani z příjmů s.r.o., kde uvedla ve výsledovce ** Výsledek hospodaření před zdaněním 1 500 Kč v tis. Kč. Tento výsledek přenesla do daňového přiznání řádku 10. 1) Platí tento vztah vždy, tj. měly by se vždy tyto dvě položky rovnat bez výjimky? 2) ** Výsledek hospodaření po zdanění pak byl 1 200 Kč - měl by se tento výsledek hospodaření po zdanění za rok 2022, pak když otevřeme v novém roce 2023 knihy, zobrazit v pasivech na DAL (byl zisk) v počátečním zůstatku k 1. 1. 2023 na účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) mělo by to být stejné číslo bez výjimky, tj. ve výsledovce výsledek hospodaření po zdanění za rok 2022 = počáteční zůstatek následujícího r. 2023 účtu 431? Nebo se vždy tyty dvě položky rovnat nemusejí a případně kdy, v jakém případě?
Vydáno: 03. 05. 2024
Jak zaúčtovat zahajovací rozvahu po fúzi firem, kdy s. r. o. (dcera) je slučována se s. r. o. (matka). Nástupnickou společností je matka, která vlastní 100 % obchodního podílu na zanikající s. r. o. (matka 061 - 100.000 Kč, dcera 411 - 100.000 Kč). Rozhodný den je 1. 1. 2024 a zápis do obchodního rejstříku je 1. 2. 2024 bez přecenění znalce společnosti. V 1/2024 povedou každá společnost účetnictví odděleně? Nástupnická organizace zaúčtuje počáteční stavy obou společností k 1. 1. 2024? Dne 1. 2. 2024 nástupnická organizace zaúčtuje obraty za 1/2024 za obě společnosti? Účet č. 061 (nástupnické) a 411 (zanikající) a vzájemné pohledávky a závazky na účtech 378 a 379 budou v zahajovací rozvaze k 1. 1. 2024 vyloučeny, tzn. že se do počátečních stavů vůbec nezaúčtují nebo k této úpravě dojde až 1. 2. 2024, kdy došlo k zápisu do obchodního rejstříku?  
Vydáno: 02. 05. 2024
FIrma s. r. o. (A) je jediným společníkem v jiné s. r. o. (B). Došlo k vyplacení zisku a společnost B zaslala společnosti A na účet zisk. Poté ho společnost A rozdělila svým společníkům. Jak účetně tyto operace zachytit ve společnosti A?
Vydáno: 24. 04. 2024
Malá s.r.o. - mikro účetní jednotka. Jedná se o s.r.o., kde je společník a jednatel paní doktorka, která vede dětskou soukromou ambulanci. Má zde jednu sestřičku a jednu paní další doktorku na 50 % pracovní úvazek. Jaké jsou povinné náležitosti přílohy k účetní závěrce? Kde v zákoně mohu najít tyto náležitosti? Pokud bychom nějakou informaci zapomněli do přílohy uvést, jedná se o velkou hrubku, kterou bude zkoumat např. finanční úřad?
Vydáno: 23. 04. 2024
Jsme společnost s ručením omezeným Atom. Majitel společnosti (zároveň jednatel) nám předal Smlouvu o převodu 100% obchodního podílu společnosti Sádlo. Smlouva byla uzavřena v roce 2015. Společnost Sádlo byla koupena jménem společnosti Atom. 100% vlastníkem společnosti Atom je fyzická osoba (Novák), 100% vlastníkem společnosti Sádlo je právnická osoba Atom s.r.o. Původní majitel společnosti Sádlo byla jiná právnická osoba. Kupní cenu zaplatil majitel ze svých osobních peněz v roce 2015 (proto jsme se o uvedené transakci nedozvěděli). K zápisu změny majitele v obchodním rejstříku došlo v roce 2024. Ve smlouvě je uveden bod: Účinky převodu obchodního podílu nastávají zápisem do obchodního rejstříku. Měli účetní zápisy o nabytí majetkové účasti proběhnout již v roce 2015 a nyní budeme řešit opravu zaúčtování chyb z minulých let, nebo účetní zápisy proběhnou v roce 2024? Pokud by se jednalo o opravu zaúčtování chyb z minulých let, účtujeme na standardní účty 061/321, 321/365? A následně v účetních výkazech za rok 2024 v účetním období minulých let ručně opravíme rozvahu a popíšeme v příloze?
Vydáno: 20. 04. 2024
Veřejná obchodní společnost sestavuje k poslednímu dni kalendářního roku účetní závěrku. Jsou součástí této účetní závěrky běžné výkazy, jako je příloha k účetní závěrce, rozvaha a výkaz zisků a ztrát nebo má nějakou výjimku? Musí sestavovat i zprávu o vztazích mezi spojenými osobami, pokud je podíl jedné právnické osoby 90 % a druhé právnické osoby 10 %?
Vydáno: 12. 04. 2024
Česká s. r. o., mikro účetní jednotka, založená pouze za účelem držení podílu v dánské společnosti, pořídí podíl ve výši 27% podílu na základním kapitálu. Oceňování je denním kurzem ČNB. Může být účtování a daňové dopady následující? Dne 7. 12. vznik závazku na základě písemných dohodnutých podmínek na splacení podílu ve výši 27 % na základním kapitálu dánské společnosti v hodnotě 13335 DKK, 043/379, kurz DKK/CZK 3,293 Kč , 27. 12. splacení závazku v EUR, 1798,46 EUR, 379/221, kurz EUR/CZK 24,68 Kč. Je kurzový rozdíl, ztráta, vzniklý touto úhradou daňové uznatelný? Dne 31. 12. 2023 bez přecenění 043 2. 1. 2024 založení společnosti zápisem do dánského obchodního rejstříku, 13335 DKK, 062/043, kurz DKK/CZK 3,311. Je kurzový rozdíl, zisk vzniklý touto úhradou daňové uznatelný? Je výše uvedený postup v souladu s aktuálními předpisy, nebo bude lepší účet 043 k 31. 12. 2023 přecenit přes účet 414? Jaký postup účtování k výše uvedenému případu navrhujete?
Vydáno: 08. 03. 2024
Dodavatel nás zažaloval o úhradu jím provedených stavebních prací. Na tyto práce byl vyhotovený soupis provedených prací, se kterým souhlasíme, ale nemáme ho od dodavatele podepsaný a dodavatel nevystavil i přes naše urgence na tyto práce daňový doklad. Současně my vůči dodavateli uplatňujeme náhradu nákladů na parkování a smluvní pokutu. Na nevyfakturované práce máme zaúčtovanou dohadnou položku. Máme zaúčtovat také výnos z titulu náhrady nákladů a smluvní pokuty, i když je sporný? 
Vydáno: 09. 02. 2024
Akciová společnost A koupila 100% podíl na základním kapitálu společnosti B (s. r. o.). Společnost B (s. r. o.) má ve svém dlouhodobém finančním majetku historicky akcie společnosti A (cca 4 % ZK na společnosti A). V této souvislosti bych rád věděl, zda a jak (jestli vůbec) je nutno tuto situaci řešit v individuální účetní závěrce akciové společnosti A s ohledem na držbu vlastních akcií dle ZOK? V konsolidované účetní závěrce společnosti A se potom postupuje dle ČÚS č. 20 bod 4.2.9. a ve výši jmenovité hodnoty je snížen základní kapitál společnosti A v rozvaze?
Vydáno: 02. 02. 2024
Jsme firma s. r. o., plátci DPH. Na konci roku má firma účetní hospodářský výsledek např. + 90 000 Kč, po výpočtu v daňovém přiznání vznikne daňová ztráta - 30 000 Kč. Nebudeme tedy účtovat o dani, daňovou ztrátu můžeme uplatnit v následujícím roce? Je správné v novém roce přeúčtovat 431/428 (po schválení valnou hromadou)?
Vydáno: 02. 02. 2024
Musí společnost na konci roku účtovat interními doklady kurzové rozdíly? s.r.o. vždy vyčísluje kurzovou ztrátu nebo zisk z konečných zůstatků na eurových účtech + v eurové pokladně (přepočet kurzem čnb k 31.12.) Ale musí vyčíslovat i kurzové rozdíly ke konci roku u 1) pohledávek (vystavených faktur v Eurech), když je tento rozdíl zúčtováván vždy při úhradě faktury aktuálním denním kurzem čnb a s úhradou je vyčíslen i případný kurzový zisk a ztráta, které se počítají z hodnoty faktury, ve které byla faktura pořízena (zaúčtována na počátku). 2) u půjčky dceřiné společnosti, společnost má dceřinou společnost na Slovensku, které půjčuje finanční prostředky. Je potřeba ke konci roku vyčíslit kurzový rozdíl z této půjčky, která je zasílána v Eurech na Slovensko a slovenská společnost ji postupně dle možností v průběhu roku splácí? Jedná se o půjčku cca 5 mil a kurzový zisk by ke konci roku činil cca 160 tis. Kč. Nebo je možné o kurzových rozdílech neúčtovat a až dojde k úplnému splacení půjčky, tak vyúčtovat až vzniklý nedoplatek/přeplatek jako kurzový rozdíl..? Jedná se o to, zda může společnost k vyčíslování kurz. rozdílů přištupovat dvojím způsobem, t.j. zůstatky pokladny a banky vyčíslovat a ostatní nechávat nevyčíslené a případné rozdíly likvidovat s úhradami nebo až po úplném zaplacení?
Vydáno: 28. 01. 2024
V roce 2022 jsme přecházeli na jiný softwarový program a nyní zjistili, že při převodu dat došlo k vážným chybám. Jelikož se jedná o velké množství dat, nedaří se nám u složitějších klientů dohledat konečné zůstatky podle inventur rozvahových účtů k 31.12.2021 a k 31.12.2022. Výsledkově se nic nestalo, takže daň z příjmu zůstala nezměněna. Máme nedohledané rozdíly zaúčtovat na účet 426? V případě, že dojde ke změně údajů, můžeme nebo dokonce musíme podat nové výkazy (VZZ a Rozvahu) na FÚ a ORS znovu?
Vydáno: 29. 12. 2023
Voce 2023 budeme mít obrat přes 80 mil, aktiva 41 mil., zaměstnanců máme 25. Budeme muset mít povinný audit, nebo tyto výsledky musí být dva roky po sobě?
Vydáno: 20. 12. 2023
Mám dotaz ohledně povinnosti zveřejnit opravenou účetní závěrku (Rozvahu, Výkaz Z/Z a případně další výkazy) ve Sbírce listin v případě, že podávám Dodatečné přiznání k DPPO. V rámci tohoto Přiznání dojde ke změně ve výkazech za minulé období, které se připojují v rámci podání k DODAP. Tyto aktualizované výkazy pro běžné období však nesouhlasí s již dříve uloženými výkazy ve Sbírce listin Veřejného rejstříku. Předpokládám, že účetní závěrka byla auditována a schválena valnou hromadou. Nyní dojde k situaci, že účetní jednotka zveřejní v novém roce novou účetní závěrku, kde chybu v minulém období řádně opraví v běžném roce a provede opravu ve srovnávacím období (aktuálně tedy v minulém období, za které se podávalo DODAP). Má účetní jednotka povinnost stáhnout ze Sbírky nesprávnou účetní závěrku a uložit novou účetní závěrku, i když ta původní byla auditována a schválena nebo může pouze podat novou účetní závěrku a popsat veškeré záležitosti ohledně oprav ve srovnávacím (minulém) období pouze v aktuálně do Sbírky listin předávané účetní závěrce. V přípdě, že musí aktualizovat minulou či dokonce více minulých účetních závěrek, tak existuje nějaká lhůta, do které tak musí učinit? 
Vydáno: 20. 12. 2023
Společnost A v.o.s. (zdaňovací období kalendářní rok) byla založena v roce 2000 dvěmi FO. K 10. říjnu 2023 byla založena společnost B v.o.s stejnými dvěmi FO (stejné poměry 50/50). Bylo rozhodnuto o přeměně ve formě odštěpení nemovitých věcí ze společnosti A do společnosti B (společnost A dále funguje a poskytuje služby); zvolený rozhodný den přeměny byl stanoven 1. listopadu 2023 a přeměna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 14. listopadu 2023. Snažíme se najít lhůty pro sestavení účetních závěrek a stanovení ZD, který bude následně zahrnut do ZD u FO co jsou zakladatelé A a B. Podle ZDP a DŘ nám vychází, že lze sestavit závěrku k 31. 10. 2023 u společnosti A v souladu s § 35ma odst. 1 písm.) a. A dále by bylo možné využít § 21a odst. d), který v kombinaci s § 3 odst. 4 písm. e) zákona o účetnictví by umožňoval u A sestavit závěrku až k 31. 12. 2024 za období 1. 11. 2023 - 31. 12. 2024 a u B za období od vzniku, tj. 10. 10. 2023 - 31. 12 .2024?
Vydáno: 18. 12. 2023
Jak správně postupovat při tvorbě výkazů při likvidaci v její konečné fázi a podání přiznání k dani z příjmu právnických osob? Konečná zpráva o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku je ke dni 30. 11. 2023. Za období předcházející dni zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku máme povinnost podat přiznání. Toto přiznání bude mít kód "H", bude ke dni 29. 11. 2023 a také připojená rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha budou k datu 29. 11. 2023. Datum sestavení účetní závěrky dle ČÚS č. 021 má být ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. To je datum 30. 11. 2023. Konečné výkazy, vzhledem k tomu, že neproběhly žádné účetní operace, budou ke dni 29. 11. a 30. 11. identické. Rozumíme tomu a postupujeme prosím správně nebo se mýlíme a výkazy použité v přiznání a ke dni konečné zprávy musí být stejného data? 
Vydáno: 14. 12. 2023
Dne 1. 12. 2023 bylo založeno s. r. o. První účetní závěrku tak budete sestavovat až zkraje roku 2025 k rozvahovému dni 31. 12. 2024 za účetní období od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2024. Bude pro toto zdaňovací období platit daň ve výši 19 % a ne 21 %?
Vydáno: 05. 12. 2023