Expertní odpovědi

V účetní skupině jedna účetní napsala, že mikro a malé účetní jednotky mají povinnost zveřejnit do sbírky listin výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu podle nějakého právního předpisu. V zákoně o účetnictví je uvedené, že mikro a malé účetní jednotky mají povinnost zveřejnit výkaz zisků a ztrát v případě, kdy podléhají povinnému auditu. Mám dotaz: má-li povinnost mikro/mala účetní jednotka zveřejnit výkaz zisků a ztrát ve zkráceném/plném rozsahu pokud nepodléhá povinnému auditu? Hledala jsem právní předpis, ale nic jsem nenašla. 
Vydáno: 19. 05. 2023
Společnost s r. o.  za r. 2022 nevykázala žádnou činnost, nevlastní žádný majetek, nemá žádné závazky, neměla žádné příjmy, žádné výdaje. Stačí na finanční úřad podat daňové přiznání s nulami? V rozvaze a výkazu zisku a ztrát jsou také nuly. Portál hlásí jako propustnou chybu, že není přiložena příloha k účetní závěrce – je třeba ji přikládat? A je nutné zveřejňovat „nulovou“ rozvahu a přílohu ve Sbírce listin?
Vydáno: 21. 04. 2023
Společnost s r. o. vznikla v roce 2020 a byla zařazena do kategorie mikro účetní jednotka. Na konci roku 2020 vykázala tyto výsledky: aktiva 7 mil, obrat 14 mil, zaměstnanci 2. V roce 2021 je stále mikro účetní jednotkou a vykázala tyto výsledky: aktiva 28 mil., obrat 94 mil., zaměstnanci 5. V roce 2022 má tyto výsledky: aktiva 54mil., obrat 206 mil., zaměstnanci 13. Předpokládám, že stále spadá do kategorie mikro a auditu nepodléhá. Ale jak to bude v roce 2023, když se předpokládá, že obrat i aktiva ještě vzrostou nebo přinejmenším budou stejné? Do jaké kategorie bude firma v roce 2023 spadat? Domnívám se, že už by měla být zařazena do kategorie malá účetní jednotka, je to tak? Bude mít už v tomto roce (2023) povinnost auditu, když už bude v kategorii malá účetní jednotka a překročila za 2 po sobě jdoucí období 2 ze 3 kritérií pro povinný audit, nebo musí tyto kritéria překročit za 2 období, ale v pozici malá účetní jednotka?.
Vydáno: 03. 04. 2023
Společnost s r. o. musela provést rekonstrukci účetnictví, původní účetnictví bylo velice zkreslené, prvotní doklady byly prohlášeny na odcizené. V této věci je podáno na jednatele společnosti podezření na trestní čin. Nevím nyní, jak postupovat ve vztahu k zakládání účetních závěrek do sbírky listin. Ve sbírce jsou založeny původní závěrky, které výrazně neodpovídají skutečnosti. Máme tedy zveřejnit závěrky za rekonstruovaná účetní období s poznámkou, že se jedná o rekonstruovanou účetní závěrku? V příloze máme vše popsáno. Jde o to, že budou ve sbírce listin založeny 2 účetní závěrky k totožným účetním obdobím. 
Vydáno: 09. 03. 2023
Firma s.r.o., plátci DPH - Jak máme zaúčtovat zboží, které jsme odeslali do komisního prodeje 20. 12. 2022 (vystavili jsme jen dodací list, kde je uvedeno toto datum, zboží a že se jedná o komisní prodej). S prodejcem jsem domluvení, že fakturu mu vystavíme až zboží prodá. Jak máme se zbožím počítat do závěrečné inventury, když ho fyzicky nemáme?
Vydáno: 23. 02. 2023
Jediný společník v působnosti valné hromady (jednočlenná SRO) schválil 1. 4. 2022 účetní závěrku, a rozhodl o převedení zisku za rok 2021 na účet Nerozdělený zisk minulých let. Dne 3. 8. 2022 se konala další valná hromada kde jediný společník v působnosti valné hromady rozhodl o výplatě zisku z nerozděleného zisku minulých let. Odvod srážkové daně do 30. 9. 2022. Společnost splňuje všechny testy pro možnost výplaty podílu na zisku. Otázka je, zdali je možné rozhodnout o výplatě zisku na valné hromadě dne 3. 8. 2022 na základě účetní závěrky schválené dne 1. 4. 2022.
Vydáno: 21. 02. 2023
Společnost účtuje náklady na zpracování daňového přiznání do toho roku, kdy je daňové přiznání zpracováno (tj. náklady na zpracování DPPO za r. 2021, zpracované v r. 2022 jsou v nákladech roku 2022). Za rok 2022 společnosti vznikla povinnost auditu. Jak zaúčtovat z hlediska časového náklady na audit? V r. 2022 byla zaplacena záloha, faktura za předaudit nebyla vystavena. Jak by měly být správně zaúčtovány tyto dva druhy nákladů? Předpokládám, že způsob by měl být asi u obou shodný?
Vydáno: 20. 01. 2023
Faktura vydaná 19. 12. 2019 na Kč 8 700 včetně DPH splatná 2.1.2020, klient neuhradil a nereagoval na upomínky. V loňském roce vytvořena opravná položkaMD 558/D 391. Kdy je možné odepsat pohledávku a jak zaúčtovat odpis? Je nutné evidovat na podrozvahových účtech, a pokud ano jakým způsobem se eviduje? Uvádí se v příloze k účetní uzávěrce?
Vydáno: 22. 12. 2022
Účetní závěrka mikro společnosti za rok 2021 nebyla VH schválena ani do 31. 12. 2022. Společnost zašle rozvahu a přílohu k účetní závěrce k založení do sbírky listin do 31. 12. 2022. Na jakou listinu (rozvaha, příloha k účetní závěrce) má společnost zapsat, že účetní závěrka nebyla schválena? A stačí uvést v textu, „účetní závěrka nebyla schválena“? Nebo je potřeba uvést jiný text, pokud ano, jaký?
Vydáno: 14. 12. 2022
Jednočlenná s. r. o. (lékařka) dne 31. 3. 2022 na valné hromadě schválila účetní závěrku za rok 2021. Tato VH rozhodla o převedení zisku za r.2021 na účet nerozděleného zisku. Dne 25.4.2022 bylo podáno DAP a prostřednictvím přiznání požádáno FÚ, aby schválenou účetní závěrku zveřejnil ve sbírce listin. Dosud tedy není zveřejněno, i když SMS zpráva, že došlo k předání na soud od FÚ přišla už v 8/2022. Dne 1. 12. 2022 byla další valná hromada, která již rozhodla o podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 mil. Kč. K výplatě ve výši 850.000 Kč společníkovi dojde 15. 12. 2022. Do 31. 1. 2023 bude zaplacena srážková daň ve výši 150.000 Kč. Všechny podmínky na výplatu podílu na zisku byly splněny, zápis v evidenci skutečných majitelů je také. Je tento postup výplaty podílu na zisku v pořádku? Předpokládáme, že nemusí být ověřeno notářským zápisem?
Vydáno: 09. 12. 2022
Je možné sestavit mezitímní účetní závěrku za část aktuálního účetního období, pokud nebyla dosud schválena účetní závěrka za předchozí účetní období (např. pro účely výplaty zálohy na podíl na zisku, sestavení mezitímní účetní závěrky za období 1. 1. - 31. 3. aktuálního roku, pokud nebyla dosud schválena řádná účetní závěrka předchozího roku)?
Vydáno: 01. 12. 2022
Česká s. r. o. je 100% vlastníkem slovenské s. r. o. Má účetní jednotka (mateřská společnost) povinnost konsolidované účetní závěrky? Pokud ne, kdy tato povinnost vzniká?
Vydáno: 22. 11. 2022
Je možné mít v pokladně v průběhu roku záporný stav v pokladně, který vznikne tím, že jsou pozdě dodány příjmové doklady a jsou dříve zaúčtovány výdaje. Na konci roku bude stav kladný.
Vydáno: 18. 08. 2022
Nezisková organizace (zapsaný spolek) vygenerovala zisk, v účetnictví ho evidujeme na účtu 932000. Jak se dá s tímto ziskem v neziskové organizaci naložit? Dá se nějak někomu rozdělit? Nebo se musí použít na činnost? A jak se to vyřeší účetně? Musí být do 30. 6. následujícího období také rozhodnuto, jak se se ziskem naloží (tak jako v obchodní společnosti)?
Vydáno: 07. 07. 2022
Účetní jednotka, s. r. o. v letech 2018 a 2020 nedbalostí nezaúčtovala do účetního deníku několik bankovních výdajů za úhrady faktur přijatých. Měla v dřívějších letech účtovat zápisy MD 321/D 221. Kvůli nepropsání těchto úhrad v minulých letech do účetního deníku měla vykázané neodpovídající zůstatky účtu 221 a 321 v konečných stavech. Účetnictví roku 2018–2020 bylo schváleno s těmito nedostatky, o kterých vedení společnosti nevědělo. Od roku 2022 firma změnila dodavatele účetnictví a firma chce v ještě neuzavřeném roce 2021 opomenuté účetní zápisy a stavy účtů napravit. V publikacích se uvádí, jaký postup má účetní jednotka zvolit, když zapomněla zaúčtovat fakturu přijatou (vystavenou), tj. nezohlednila náklady nebo výnosy minulého roku včetně nutnosti (resp. práva u snížení daně) podat daňové přiznání. V tomto případě ale nechybí v uzavřených letech výnosy ani náklady, ale jedná se zápis MD 321/D 221. Je správný postup zaúčtovat MD 321/D 221 do aktuálního období, kdy došlo ke zjištění chyby v opomenutí úhrady faktur nebo je správnější účtovat MD 321/D 426 a MD 221/D 426 bez dopadu na (dodatečnou) daň z příjmu ve všech zdaňovacích období, případně se to má řešit jinak? Obdobný problém je, že zapomněla účtovat o valných hromadách, které schválily účetní závěrku a převedení výsledků na nerozdělený zisk minulých let. Domnívám se, že tady je možné v aktuálním neuzavřeném období toto napravit zápisem MD 431/D 428, protože do roku 2018 a 2020 již nejde nic propsat. V součtu jsou všechny tyto opomenuté operace významné – cca 0,5 mil. Kč u společnosti s obratem 10 mil. Kč.
Vydáno: 07. 06. 2022
Na účtech u Sberbank máme finanční prostředky. Část (do výše 100 000 EUR) jsme obdrželi na účet KB od Garančního systému finančního trhu. Jak účtovat příchozí platbu do výše 100 000 EUR a jak účtovat zbylou částku?
Vydáno: 25. 04. 2022
S. r. o. A v dubnu 2022 koupila 100% obchodní podíl v s. r. o. B a plánuje fúzi obou společností s rozhodným dnem k 1. 1. 2022. Lze toto provést? Pokud ano, jak bude v zahajovací rozvaze k 1. 1. 2022 zohledněný budoucí dubnový nákup obchodního podílu?
Vydáno: 25. 04. 2022
Jak účtovat uložené peníze ve Sberbank a částečnou náhradu poskytnutou prostřednictvím KB? Firma měla ve Sberbank 4 mil. Kč. Prostřednictvím Komerční banky dostala v březnu náhradu 2,5 mil Kč. Ze Sberbank jsme zatím neobdrželi žádné oficiální vyjádření, naposledy máme výpis z banky z února, na kterém je ještě uvedena celá částka.
Vydáno: 30. 03. 2022
S. r. o. A podává přiznání k dani z příjmů právnických osob v odloženém termínu k 30. 6. 2022. Je 100% vlastníkem s. r. o. B, které podává přiznání k dani z příjmů právnických osob do 31. 3. 2022. K výsledkům hospodaření bude svolána jedna valná hromada. Ke kterému datu to nejpozději musí být?  
Vydáno: 28. 03. 2022
Právnická osoba, s. r. o., bude podávat daňové přiznání v 3/2022. Valná hromada, která bude schvalovat účetní závěrku bude v 5/2022. Když zaškrtnu v daňovém přiznání, že účetní závěrka nebyla ještě schválena, tak je asi blbost si nechat dle nové přílohy tuto ÚZ zveřejnit FÚ. Ve sbírce listin by měla být schválená ÚZ. Když tam nic nezaškrtnu a nechám FÚ zveřejnit, tak je to v podstatě taky špatně, protože bude zveřejněno něco, co ještě není schváleno valnou hromadou. Takže mi vychází, že tato nová pomoc pro podnikatele je v podstatě k ničemu a nelze tento institut využít. Ve většině firem, které podávají daňové přiznání v březnu dochází ke schválení ÚZ až po podání daňového přiznání. Je moje úvaha správná? Firmy, které mají odklad od daňových poradců by to možná mohly stihnout, ale zase většinou nemají na FÚ tu správnou plnou moc.
Vydáno: 22. 03. 2022