Aktuality - strana 1

Nové předpisy ze září 2023 se opět týkají milostivého léta: Finanční správa spustila novou funkcionalitu, díky níž si je možné si v daňové informační schránce na portálu MOJE daně ověřit, jestli finanční úřad eviduje nedoplatek, kterého se týká milostivé léto. Novelizace zákona o důchodovém pojištění mění podmínky pro nárok na starobní důchod a novela zákona o daních z příjmů reflektuje nově vzniklý nárok na paušální náhradu nákladů při výkonu z práce z domova dle zákoníku práce.
Vydáno: 23. 09. 2023
Než bude přijat nový zákon o účetnictví, bude s velkou pravděpodobností novelizován stávající zákon č. 563/1991 Sb. V rámci konsolidačního balíčku, který je v legislativním procesu schvalování, přibydou totiž do zákona o účetnictví nové paragrafy, jež nařizují dotčeným účetním jednotkám vyhotovit související zprávy s účetními závěrkami, a to zprávu o informacích o dani z příjmů a zprávu o udržitelnosti; součástí je také změna oceňování.
Vydáno: 13. 09. 2023
Poslanecká sněmovna včera schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, jež vznikla po diskusích se zaměstnavateli a odbory. Během nich bylo dosaženo kompromisní úpravy týkající se například práce na dálku a pravidel pro tzv. dohodáře. Novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou v podobě, v níž byla postoupena Senátu.
Vydáno: 13. 09. 2023
Stejně jako v minulosti se v oblasti legislativy KDP ČR zaměřuje na technické odborné připomínky, jejichž cílem je, aby přijímaná nová legislativa byla jednoznačná a nepůsobila v praxi výkladové problémy. V tomto duchu se Komora zaměřila i na aktuálně projednávaný daňový úsporný balíček.
Vydáno: 11. 09. 2023
ESG je zkratka pro Environmental, Social and Governance, což jsou tři klíčové faktory, které se používají k hodnocení dopadu společností na životní prostředí, společnost a správu a řízení podniků. Faktory ESG tak hrají stále důležitější roli v oblasti akvizic, dotací, investic či úvěrů. Společnosti, které mohou prokázat dobré výsledky na poli ESG, budou mít konkurenční výhodu. Náš průvodce ESG tematikou vám pomůže se v této problematice lépe orientovat.
Vydáno: 04. 09. 2023
Plátce může žádat o vrácení DPH za zboží nebo služby pořízené v jiném členském státě při splnění zákonných podmínek.
Vydáno: 25. 08. 2023
Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran.
Vydáno: 24. 08. 2023
Nové předpisy z období července a srpna se týkají hlavně milostivého léta a změn v oblasti spotřebních daní. Finanční správa také upozornila na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí a GFŘ publikovalo výklad k aplikaci zákona o daních z příjmů v případě vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba a dále výklad k DPH při bezúplatném dodání zboží.
Vydáno: 23. 08. 2023
Součástí komplexního balíčku předpisů Evropské unie, pokud jde o vykazování informací o udržitelnosti, je i tzv. nařízení o taxonomii. Toto nařízení se týká zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb a stanoví obecný rámec pro určení toho, jakým způsobem a do jaké míry se činnosti podniku kvalifikují jako environmentálně udržitelné. Ve skutečnosti to znamená, že finanční instituce posuzují při uzavírání smluv jednotlivá rizika vyplývající z činnosti jednotlivých smluvních partnerů a vyhodnocují, zda se jedná o udržitelnou investici. Povinnost vykazovat tyto informace se především vztahuje na subjekty, které mají povinnost uvádět nefinanční informace podle NFRD, respektive budou v budoucnu podávat zprávu o udržitelnosti podle CSRD. Po implementaci požadavků CSRD do české legislativy se od roku 2025 významně rozšíří rozsah působnosti nařízení o taxonomii, a to především o obchodní společnosti, které spadají do velikostní kategorie velké účetní jednotky podle zákona o účetnictví. Nyní se zaměříme především na nefinanční podniky.
Vydáno: 19. 08. 2023
Ve středu 16. srpna vládní kabinet schválil návrh zákona o dorovnávací dani, který je výsledkem snahy zabránit přesouvání zisků do daňových rájů. Návrh vychází z evropské směrnice, kterou se členské státy zavázaly aplikovat od počátku roku 2024 a která nastavuje podmínky pro zdanění velkých firem. Všechny společnosti působící v EU, které jsou součástí skupin s konsolidovaným příjmem 750 milionů eur a vyšším, budou muset odvádět od počátku nového roku minimálně 15% daň z příjmů. Směrnice zvýší daňovou sazbu v Evropské unii jako celku a přivede příjmy do veřejných rozpočtů. Pro Česko půjde dle odhadu Ministerstva financí o částku 4 až 6 miliard korun ročně a bude se týkat až 3 tisíců společností (z toho 150–350 společností bude dorovnávací daň hradit). Tématu se dále v komentáři věnuje daňová poradkyně Hana Veselá ze společnosti BDO.
Vydáno: 17. 08. 2023
Česká republika bude patřit mezi země, ve kterých budou muset velké nadnárodní a vnitrostátní skupiny odvádět alespoň minimální daň z příjmu ve výši 15 %. Příslušný návrh zákona – Zákon o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a velkých vnitrostátních skupin – schválila ve středu Vláda ČR. Začít platit by měl od 31. prosince 2023.
Vydáno: 16. 08. 2023
Senát dnes schválil novelu zákona o spotřebních daních, díky které dojde k návratu sazby spotřební daně z motorové nafty na původní výši 9,95 Kč za litr, a to s účinností od prvního dne měsíce po vyhlášení zákona.
Vydáno: 27. 07. 2023
V souvislosti se zrušením 77 územních pracovišť finančních úřadů k 1. červenci 2023 upozorňujeme veřejnost, že je nutné začít používat nové kontaktní údaje nástupnických pracovišť. Po přechodnou dobu jsou však ponechány funkční i datové schránky zrušených pracovišť.  
Vydáno: 27. 07. 2023
Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl ohledně daňové uznatelnosti nákladů na vnitroskupinové (IC) služby (rozsudek čj. 10 Afs 93/2021). Jednalo se o tři okruhy služeb (poradenské služby pro výrobu; podpůrné služby v oblasti HR, IT, prodeje, marketingu, financí a práva; služby refinancování úvěru), jejichž náklady správce daně posoudil jako daňově neúčinné, což potvrdil následně Krajský soud v Plzni.
Vydáno: 25. 07. 2023
Trendy v managementu organizací jsou spojeny s vyhledáváním nových adaptivnějších a efektivnějších způsobů organizování společností. Nejprve si vymezme pojem řízení, který vnímám jako proces vytváření a udržování prostředí, v němž lidé jako jednotlivci, skupiny či týmy dosahují organizačních cílů určité organizace.
Vydáno: 20. 07. 2023
ESG je zkratka pro Environmental, Social and Governance, což jsou tři klíčové faktory, které se používají k hodnocení dopadu společností na životní prostředí, společnost a správu a řízení podniků. Faktory ESG tak hrají stále důležitější roli při transakcích, jako jsou akvizice nebo IPO. Společnosti, které mohou prokázat dobré výsledky v oblasti ESG, mají v takových transakcích často konkurenční výhodu.
Vydáno: 18. 07. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 9/2023 ze dne 18. července 2023, který obsahuje seznam států vyměňujících zprávy podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.
Vydáno: 18. 07. 2023
Dne 14. prosince 2022 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2022/2464. Pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, je známá pod zkratkou CSRD. V oblasti ESG reportingu se tak jedná o významné navýšení počtu povinných subjektů a zásadní posun směrem ke standardizaci vykazování ESG informací na úrovni Evropské unie. 
Vydáno: 17. 07. 2023
Sněmovna dnes propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o konsolidaci veřejných financí, který má pomoci zlepšit hospodaření státního rozpočtu. Opozici se nepodařilo předlohu zamítnout ani vrátit vládě k dopracování. Poslanci vládní koalice ji uhájili. Zamítnutí navrhl předseda opoziční SPD Tomio Okamura a hlasovalo pro něj 72 přítomných opozičních poslanců. Naproti tomu 98 koaličních poslanců hlasovalo proti zamítnutí. Stejným poměrem hlasů neprošlo ani vrácení vládě k dopracování.
Vydáno: 14. 07. 2023
Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů. Cílem balíčku je zlepšení salda státního rozpočtu systémovým a dlouhodobě udržitelným způsobem v následujících dvou letech o celkem 150,7 mld. Kč. Druhé čtení v Poslanecké sněmovně proběhne po skončení sněmovních prázdnin tak, aby opatření snižující deficit státního rozpočtu v roce 2024 o 97,7 mld. Kč platila již od 1. ledna 2024.
Vydáno: 14. 07. 2023