Veronika Falešníková

  • Článek
Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 248/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb. , o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb. , o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Nadále se zde budu zabývat pouze novelizací vyhlášky č. 27/2016 Sb. , o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
Vydáno: 29. 01. 2020
  • Článek
Dne 1. 7. 2019 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 278/2008 Sb. , o obsahových náplních jednotlivých živností. Tato novela je reakcí na změny, které proběhly v posledních dvou letech v zákoně č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon “), a dalších právních předpisech upravujících obsah živností.
Vydáno: 27. 07. 2019
  • Článek
Dne 4. 1. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 190/2004 Sb. , o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDluh“). Dle důvodové zprávy byly důvodem této novelizace závažné nedostatky předchozí úpravy, které mohly mít důsledky pro bankovní a finanční sektor. Došlo tedy k rozšíření pojmového a definičního aparátu a k úpravě institutů, které v předchozí úpravě chyběly. Toto má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti České republiky na mezinárodním trhu a zvýšení její atraktivity v očích investorů.
Vydáno: 28. 02. 2019
  • Článek
Fondy peněžního trhu a krátkodobé fondy peněžního trhu v České republice upravovalo nařízení vlády č. 243/2013 Sb. , o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „NVIT“). Dne 21. 7. 2018 nabude účinnosti nařízení vlády č. 97/2018 Sb. , kterým se NVIT mění. Hlavní změnou, která s účinností této novely nastane, je úplné vypuštění úpravy fondů peněžního trhu a krátkodobých fondů peněžního trhu z NVIT.
Vydáno: 16. 07. 2018
  • Článek
Ode dne 1. 1. 2018 je účinný zákon č. 327/2017 Sb. , kterým se mimo jiné mění zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti “). Změnám vyplývajícím z novely zákona o zaměstnanosti je věnován i následující příspěvek.
Vydáno: 08. 01. 2018