Účetnictví

Firma vlastní bytový dům, jehož jednotlivé byty pronajímá fyzickým osobám. Na střeše tohoto bytového domu vybudovala FVE, kdy většina vyrobené elektřiny bude spotřebovaná nájemníky a přebytky budou prodávány obchodníkovi. Jak prosím stanovit cenu vyrobené elektřiny z FVE, kterou bychom měli nájemníkům rozúčtovat? Lze cenu za vyrobenou MWh stanovit na základě nákladové kalkulace - tj. poměrem nákladů na výrobu (odpisy FVE + provozní náklady) a vyrobených MWh?
Vydáno: 11. 06. 2024
Vztahuje se na účetní, zaměstnance společnosti zabývající se nákupem a prodejem zboží, povinnost zákona AML? Může společnost uzavírat obchody s organizací z Bulharska? Nově tato země přibyla na seznam vysoce rizikových zemí AML. Má to pro společnost/účetní-zaměstnance nějaký dopad?
Vydáno: 11. 06. 2024
Manžel vede daňovou evidenci a je čtvrtletní plátce DPH. V roce 2023 koupil stroj v částce 110 000 Kč, zařadil ho do obchodního majetku a uplatnil DPH. Za rok 2023 neuplatnil odpisy a v roce 2024 stroj prodal z důvodu jeho malé kapacity a pořídil v roce 2024 stroj s větší kapacitou. Stroj z roku 2023 prodal za částku 90 000 Kč s DPH. Jak tento prodej zaúčtovat?
Vydáno: 11. 06. 2024
Právnická osoba má sídlo v nemovitosti, ke které nemá ve vlastnictví příjezdovou komunikaci. Na tuto komunikaci do vjezdu vybudoval vlastník firma AB (pronajímatel) elektricky ovládanou bránu, aby měla přehled, že se na její pozemek nedostane nikdo, kdo nezaplatí, zřídila si i kamerový systém, který ji snímá. Přístup byl dosud zdarma, ale nyní chce vlastník pozemku (vedený na katastru jako manipulační prostor), dle Smlouvy o vjezdu a vstupu na pozemek platit měsíčně poplatek za umožnění vjezdu, poměrnou část na provoz, obnovu a údržbu této brány. Do smlouvy o vjezdu a vstupu na pozemek si zakomponovala i povinnost uhradit 1/3 nákladů na vybudování a provozování této brány, která je v celkové výši cca 300 000 Kč. Tato částka bude dle smlouvy muset být zaplacena jednorázově ve výši 100 000 Kč na základě výzvy pronajímatele, kterou zašle na e-mail, nejsem si jistá, že bude zaslána faktura, možná jen výzva s odkazem na smlouvu. Pokud tuto smlouvu nepodepíšeme, nebudeme mít možnost dostat se do objektu firmy, takže nám nic jiného nezbývá. Smlouva je na 5 let. Jde z daňového pohledu tento jednorázový náklad na vybudování brány (100 000 Kč) dát do výdajů? Vlastníkem brány z 1/3 nikdy nebudeme, nebudeme mít svolení odpisovat. Jak toto daňově vyřešit? Souhlas s věcným břemenem ani žádný jiný ústupek ze strany „pronajímatele“ nemůžeme očekávat, není s ním možná žádná jiná dohoda. Jak proúčtovat měsíční náklady na provoz, údržbu, opravu a obnovu brány, lze nějak daňově? Bez zaplacení tohoto poplatku nebudeme mít přístup k naší nemovitosti.
Vydáno: 07. 06. 2024
Řídí se účtování nadace nějakou vyhláškou, resp. má nějaká pravidla odlišná od účtování podnikatelů? Mohla fyzická osoba vložit do nadace nemovitost a provozovat tam kavárnu?
Vydáno: 07. 06. 2024
Společník s. r. o. zemřel (s. r. o. měla celkem 3 společníky). Dědicové se o podíl v s. r. o. nepřihlásili, a protože společenská smlouva neumožnuje dědění podílů, nedošlo tak ani k výplatě uvolněného podílu na s. r. o. dědicům. Nárok na výplatu podílu se tak promlčel. Základní kapitál  s. r. o. tak byl snížen o tento podíl zemřelého společníka. Jak máme toto snížení zaúčtovat? V rozhodnutí valné hromady to uvedeno není – MD 411/D 428? 
Vydáno: 05. 06. 2024
Klient, právnická osoba, plátce DPH, Obdržel fakturu od Google. Text na faktuře je: Faktura za platbu předem. Platba předem - ve výši 40 000 Kč. DPH (0 %), Celková částka 40 000 Kč. Jak to bude s DPH a účtováním? 
Vydáno: 05. 06. 2024
  • Článek
V rámci vykazování nefinančních informací, respektive informací o udržitelnosti, dochází k zásadní změně, nejen co se týče rozsahu působnosti a obsahového vymezení informací. Za jednu ze zásadních změn lze považovat i otázku ověření těchto informací. Zatímco v případě nefinančních informací uváděných v souladu se směrnicí NFRD se auditor pouze vyjádřil, že nefinanční informace byly vypracovány a uvedeny ve výroční zprávě, případně byla vypracována samostatná zpráva, tak v případě zprávy o udržitelnosti dochází již k věcnému/faktickému ověření vykazovaných informací. Zákon o auditorech , který částečně transponuje požadavky směrnice CSRD , navíc upravuje požadavky na ověření této zprávy, přičemž ověřování této zprávy by mělo být standardizováno. Podle zákona o auditorech může zprávu o udržitelnosti ověřovat pouze auditor nebo auditorská společnost splňující požadavky zákona o auditorech . Ověření zprávy o udržitelnosti je součástí auditorské činnosti.
Vydáno: 05. 06. 2024
Jsme strojírenská společnost a zabýváme se zakázkovou výrobou plechových dílců. Ve směrnici máme uvedeno, že zásoby oceňujeme výrobními náklady. V reálu naskladňujeme výrobky, tzn. oceňujeme následovně: materiál-přímý náklad, energie-přímý náklad, mzdy-přímý náklad + odpisy. Odpisy máme stanoveny jako pořizovací cena/počet let odepisování/počet odpracovaných hodin stroje za rok/60 = odpis stroje za minutu užívání. Zásoby oceňujeme dle počtu minut výroby. Domnívám se, že odpisy jsou nepřímý náklad, resp. fixní náklad. Je správně mít tuto hodnotu zavedenou do ocenění zásob? Pokud ano, je správně uveden termín: ocenění výrobků výrobními náklady?
Vydáno: 04. 06. 2024
Společnost s r. o. poskytuje dle smlouvy obratový bonus svému odběrateli. V roce 2023 byl odběrateli vystaven dobropis na obratový bonus (MD 311/D 604). V roce 2022 byl zaúčtován očekávaný bonus za rok 2022 (přesná částka již byla známa) na účty MD 388/D 604. Nyní bylo zjištěno, že očekávaný bonus byl v roce 2022 zaúčtován chybně, a to s plusem, místo s minusem. Jedná se o nevýznamnou částku. Jak tuto chybu napravit – můžeme účtovat rovnou MD 428/D 388? Nemusíme podávat dodatečné DPPO, když opravou dochází ke snížení výnosů roku 2022?
Vydáno: 04. 06. 2024
Zaměstnanec zemědělského družstva poškodil družstvu plechová vrata od seníku. Družstvo vrata neopravovalo, zaměstnanci vrata odstranili, zlikvidovali a speciální firma nainstalovala nová, elektrická rolovací vrata. Bude se jednat o opravu majetku, nebo technické zhodnocení seníku? Seník je zařazen v majetku jako celek. Jak vše zaúčtovat?
Vydáno: 04. 06. 2024
Máme bytový dům o pěti bytech a 7 vlastnících. Jsme vlastníci podílů na bytovém domě. Chceme si na katastru podíly převést na bytové jednotky. Budeme si muset založit SVJ a vést účetnictví?
Vydáno: 04. 06. 2024
Společnost r. o. je každým rokem v zisku, a proto vyplácí zálohy na podílu na zisku a následující rok vždy rozhodne o podílu na zisku (ve stejné výši jako byly vyplaceny zálohy). Jaké položky rozvahy, resp. účtů musí testovat, aby mohly být zálohy vyplaceny, resp. následující rok podíly na zisku schváleny? Případně jiné podmínky dle zákona, tj. jaké konkrétní ustanovení zákona musí s.r.o. splňovat. Jedná se o malou s. r. o. (jednatel = společník), základní kapitál je 200 000 Kč, nerozdělený zisk minulých let je 2 000 000 Kč a výsledek hospodaření běžného účetního období je 300 000 Kč (jiné položky PASIV krom závazků - cizí zdroje ve výši 120 000 Kč v oddíle C v rozvaze s. r. o. nemá).
Vydáno: 04. 06. 2024
Společnost účtuje o předpisu poplatku za komunální odpad městu: 538 nebo 518/379 či 325? Nebo v bance přímo při placení 538 či 518/221?
Vydáno: 04. 06. 2024
OSVČ, daňová evidence, plátce DPH, uplatňování 60 % paušálních výdajů. OSVČ před 5 lety vymyslí a nechá si naprogramovat softwarový systém spolu s webem (dále pro jednoduchost jen "SW"), který následně dodnes pravidelně vydělává peníze. Z hlediska paušálních výdajů OSVČ neuplatňuje žádné odpisy, DPH ze souvisejících nákladů (programátoři, apod.) bylo před 5 lety nárokováno vždy celé, SW nebyl nijak vykazován jako dlouhodobý nehmotný majetek. Vše je v současnosti již po lhůtě pro stanovení daně dle § 148 DŘ, i po teoretické 36 měsíční lhůtě pro odepisování. Ze strany OSVČ nebyly vykazovány ztráty (tj. neprodlužuje se tedy patrně ani lhůta pro stanovení daně). OSVČ nyní v rámci ukončení své podnikatelské činnosti nechá SW ocenit znaleckým posudkem a daruje jej své matce. Matka darovaný SW následně vloží jako příplatek mimo základní kapitál do své s.r.o., ve kterém je jediným společníkem. Účetní hodnota vkládaného SW bude určena na základě zpracovaného znaleckého posudku. Předpis příplatku se zaúčtuje MD 355 / D 413. 1/ Bude darování SW vlastnímu rodiči osvobozeno od jakýchkoli daní? 2/ Je výše uvedený postup převodu SW daňově a účetně v pořádku? Anebo by měl být proveden nějak jinak? 3/ Samotné přijetí nehmotného vkladu bude následně účtováno MD na účet 012 (na straně OSVČ šlo o výsledek vlastního vývoje), anebo účet 013 (je i web chápán jako software?)? Anebo má být účtován na nějaký jiný účet (014, 019)? 4/ Bude s.r.o. vložený SW odepisovat (jeho hodnota se předpokládá vyšší, jak 60 tis, resp. vyšší, jak hranice pro odepisování dlouhodobého nehmotného majetku, stanovená účetní směrnicí s.r.o.)?
Vydáno: 04. 06. 2024
Zjistili jsme, že v minulém období let 2021, 2022 nebylo účtováno o účetních odpisech/oprávkách 551099/08. Nebyly uplatněny daňové odpisy. Jak tuto chybu nyní opravit? Jde o významnou chybu a mělo by být účtováno na účet 426 Opravy chyb minulého období 426*08? Je potřeba podat dodatečné daňové přiznání, nebo postačí popsat v příloze účetní závěrky? Je nutné tuto informaci změnit ve výkazu a upravit do minulého období? Jak následně převest stav účtu 426? Jak dále s tímto účtem naložit - měl by v tomto období vykázat nulovou hodnotu? Jde o účetní odpisy za r. 2021, 2022 v částce 1,2 mil. Stav účtu 426 vykazuje hodnotu -1,2 mil.
Vydáno: 04. 06. 2024
Firma A (s. r. o. - stomatologická ordinace - neplátce DPH) nakupuje pro svoji spotřebu zdravotnický materiál od různých dodavatelů. Zdravotnický materiál několikrát do roka přeúčtuje ve stejné ceně firmě B (lékaři OSVČ- neplátci DPH) a firmě C (s. r. o. - stomatologické ordinaci- neplátci DPH). Všechny 3 firmy, které provozují zubní lékařství, sídlí na jednom patře zdravotnického zařízení a nejsou to osoby spojené. a/ Musí mít firma A na tuto přefakturaci živnostenské oprávnění? b/ Účtujeme ve firmě A výsledkově: nákup materiálu MD 501A a následnou přefakturaci -501A. Je tento postup správný?
Vydáno: 04. 06. 2024
U společnosti, která pronajímá kancelářské prostory, došlo v červnu 2023 k pojistné události - poničení střechy a zatečení do pronajímaných prostor. V této souvislosti se vyskytlo několik událostí: 1. střecha byla v roce 2023 opravena, pojistné plnění vyplaceno zálohově v r. 2024 - v r. 2023 vznikly náklady na opravu střechy, na pojistné plnění byla v r. 2023 vytvořena dohadná položka aktivní - dopad na DPPO byl v r. 2023 nulový; 2. v pronajímaných prostorách zatím nedošlo k opravě ani k pojistnému plnění - v této souvislosti bych si s Vámi ráda potvrdila, že není zapotřebí tvořit dohadné položky aktivní na pohledávky za pojišťovnou z titulu opravy prostor, do kterých zateklo; případně že není zapotřebí tvořit rezervy na náklady na opravu; do současné chvíle není oprava hotova, žádné náklady zatím nevznikly, od pojišťovny máme pouze souhlas s opravami, ale nemáme žádný příslib pojistného plnění ani jeho výše v souvislosti se zmiňovanou opravou - dopad na DPPO je v r. 2023 nulový; 3. nájemce, který má dotčené prostory pronajaty, požaduje slevu na nájemném vzhledem k nemožnosti užívání prostor; společnost, která prostory vlastní, bude tuto slevu uplatňovat u pojišťovny jako pojistné plnění z titulu ztráty nájemného - vzhledem k tomuto faktu, jsou ve výnosech tvořeny dva dohady (1. dohad na ztrátu nájemného, 2. dohad na pojistné plnění z titulu ztráty nájemného - ve stejné výši - dopad na DPPO je v r. 2023 nulový). Můžete nám prosím potvrdit, že jsou výše uvedené kroky správné? 
Vydáno: 31. 05. 2024
Právnická osoba dne 28. 2. 2024 prodala 1/2 budovy. PC budovy činila 6 930 000 Kč. Datum pořízení budovy bylo 20. 8. 2018, odp. skupina 5 a uplatnění rovnoměrných odpisů. Zůstatková cena k 31. 12. 2023 činila 5 654 880 kč. 1) Jak postupovat při výpočtu odpisů před vyřazením první 1/2 majetku? 2) Jak zaúčtovat prodej (vyřazení)? 3) Jak se vypořádat s druhou 1/2, která zůstane v majetku firmy?
Vydáno: 31. 05. 2024
  • Článek
V praxi se lze občas setkat se situací, kdy účetní jednotka potřebuje z nějakého důvodu vyřadit či zařadit pouze část dlouhodobého hmotného majetku účtovaného v účtové skupině 02. Vzhledem k tomu, že tato oblast je v účetní a daňové legislativě upravena jen sporadicky, pokusili bychom se v tomto článku vysvětlit hlavní praktické aspekty vyplývající z těchto změn dlouhodobého hmotného majetku a souboru hmotných movitých věcí. Výklad doplníme o postupy účtování účetních případů včetně příkladů vztahujících se k této oblasti pro dva druhy účetních jednotek. V našem případě jsme zvolili charakterem činnosti relativně vzdálené, ale současně podobné subjekty, a to podnikatele a vybranou účetní jednotku v podobě státní příspěvkové organizace (dále jen „SPO“). V závěru našeho příspěvku zmíníme i postup řešení v případě, že se účetní jednotka rozhodla používat metodu komponentního odpisování.
Vydáno: 29. 05. 2024