Aktuality v účetnictví

Vydáno: 6 minut čtení

Než bude přijat nový zákon o účetnictví, bude s velkou pravděpodobností novelizován stávající zákon č. 563/1991 Sb. V rámci konsolidačního balíčku, který je v legislativním procesu schvalování, přibydou totiž do zákona o účetnictví nové paragrafy, jež nařizují dotčeným účetním jednotkám vyhotovit související zprávy s účetními závěrkami, a to zprávu o informacích o dani z příjmů a zprávu o udržitelnosti; součástí je také změna oceňování.

Čekání na nový zákon o účetnictví

Před třemi lety (5. října 2020) vláda ČR přijala věcný záměr nového zákona o účetnictví. Věcný záměr má v sobě zakomponované poznatky autorů o účetních předpisech v Evropské unii a v České republice za uplynulých třicet let s tím, že se chtěl oprostit od účetnictví a věnovat se účetním výkazům, resp. účetním závěrkám. Ekonomika, systémy financování i praxe účetních jednotek se od devadesátých let velmi změnily. Proto je nezbytné, aby se i odraz skutečnosti ekonomické reality – účetnictví – dočkalo změn.

Ve výsledku ale jde o velmi pestrou směsku všeobjímajících vymezení, pojmů včetně nově nazvaných tradičních účetních prvků v novém obalu. Snaha vystihnout záměr autora – dát do nového zákona mix evropských pravidel včetně mezinárodních účetních standardů, které se vztahují na obchodní korporace, a účetnictví veřejného sektoru (o nestátních neziskových organizacích a finančním sektoru nemluvě), vytvořila nepřehledný balík informací. Vyznat se v nich bez vysvětlující důvodové zprávy značného rozsahu dá zabrat zkušeným metodikům účetnictví i právníkům.

Vytvoření paragrafového znění nového zákona a navazujících právních norem ještě není hotovo. Proto vláda ČR přijala dne 16. srpna 2023 usnesení, kde mimo jiné ukládá ministru financí, aby se zasadil o co nejrychlejší přijetí návrhu zákona o účetnictví a zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti s přijetím nového zákona o účetnictví.

Hrozící sankce za nepromítnutí novel směrnice 2013/34/EU

Od roku 2016 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, uplatňuje v ČR transponovanou směrnici 2013/34/EU (kategorizace účetních jednotek, jejich skupin, rozšíření účetních závěrek velkých a středních společností o některé související zprávy).

Následné novely směrnice EU však již ČR do platného zákona netransponovala, počítala, že je dá až do nového zákona o účetnictví. Ten však má při svém zpracování významné problémy. Protože nově vzniklá zpráva o informacích o dani z příjmů i změněná zpráva o udržitelnosti mají své lhůty k zapracování do národních právních předpisů, ČR vznikla zásadní rizika z titulu uplatnění sankcí ze strany Evropské unie.

Proto Ministerstvo financí ČR přidalo do balíku novel zákonů daňových, souvisejících se snižováním schodku státního rozpočtu (aktuálně v legislativním procesu) také novelu stávajícího zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.). Úprava zákona o účetnictví má 43 bodů. Soustřeďuje se zejména na přidání paragrafů, které nařizují dotčeným účetním jednotkám vyhotovit související zprávy s účetními závěrkami, a to zprávu o informacích o dani z příjmů a zprávu o udržitelnosti; součástí je také změna oceňování. Ministerstvo financí ČR svoji povinnost transformace úprav směrnice 2013/34/EU pojalo v podstatě tak, že do zákona č. 563/1991 Sb. přepsalo podrobná ustanovení ze směrnice a v částech, kde se rozhoduje národní regulátor účetnictví, přidalo svoje pojetí.

Tento přístup může mít tu výhodu (z pohledu zákonodárce), že navržená úprava stávajícího zákona o účetnictví projde snáze, než stejný obsah v novém zákoně o účetnictví. 

Předsedkyně Komise EU Ursula Von Der Leyen podepsala ESRS

Dne 31. července 2023 podepsala Ursula Von Der Leyen Nařízení komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje Směrnice Komise a Rady EU 2013/34/EU, pokud jde o standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Jedná se o pátou novelu směrnice o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků. Standardy byly velmi očekávané, neboť jsou závazné pro podniky, na které se vztahuje povinnost pro zveřejňování zprávy o udržitelnosti.

Zpráva o udržitelnosti nahradila na základě směrnice 2022/2426 (ESRD) ze dne 14. prosince 2022 zprávu o nefinančních informacích uvedenou ve směrnici EU 2013/34/EU; vyžaduje, aby velké podniky a kótované malé a střední podniky, ale také mateřské podniky velkých skupin, zahrnovaly do zvláštního oddílu zprávy vedení podniku (dle českého zákona o účetnictví „výroční zprávy“) informace potřebné k pochopení dopadů podniku na otázky udržitelnosti a informace potřebné k pochopení toho, jak otázky udržitelnosti ovlivňují vývoj podniku, jeho výkonnost a postavení.  Tyto informace musí být ve zprávách zahrnuty v souladu s evropskými standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS).

ESRS vypracovala pro Komisi EU Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví, která se v roce 2022 přejmenovala na EFRAG. Před přijetím právního aktu s ESRS si Komise EU vyžádala ještě k předloženým ESRS konzultace a došlo k určitým úpravám. Navíc se Komise EU rozhodla zpomalit proces, neboť je nezbytné vytvořit ještě odvětvové standardy.

Zpracování zpráv o udržitelnosti a vytvoření povinných standardů je velmi administrativně náročným úkolem. Komise EU předpokládá, že postupné zavádění ESRS umožní ve srovnání s návrhy standardů navrženými EFRAG celkové snížení nákladů během období zavádění o 1 172 milionů EUR.

Nařízení EU v přenesené pravomoci obsahuje následující dokumenty:

STANDARDY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV O UDRŽITELNOSTI

Příloha č. I

Průřezové standardy

Standardy v oblasti životního prostředí (E), sociálních věcí (S) a správy a řízení (G)

ESRS 1
Obecné požadavky

E

S

G

ESRS 2
Obecné informace

ESRS E1
Změna klimatu

ESRS S1
Vlastní pracovní síla

ESRS G1
Chování podniků

 

ESRS E2
Znečištění

ESRS S2
Pracovníci v hodnotovém řetězci

 

 

ESRS E3
Vodní a mořské zdroje

ESRS S3
Dotčené komunity

 

 

ESRS E4 
Biologická rozmanitost a ekosystémy

ESRS S4
Spotřebitelé a koncoví uživatelé

 

 

ESRS E5
Využívání zdrojů a oběhové hospodářství

 

 

Zdroj: Vlastní práce podle nařízení EU