Konec emisních povolenek, nastupuje uhlíkové clo

Vydáno: 2 minuty čtení

V říjnu 2023 začalo přechodné období, kdy společnosti dovážející do České republiky suroviny a výrobky, jejichž výroba je spojena s emisí velkého množství skleníkových plynů, budou evidovat a následně oznamovat jejich dovoz. Přechodné období skončí v roce 2025 a od ledna 2026 se k oznamování dovozu vybraných surovin a výrobků přidá ještě povinnost dovozce hradit poplatek.

Kterých výrobků se uhlíkové clo týká?

Výrobky, kterých se uhlíkové clo týká jsou následující:

  • železo a ocel
  • hliník
  • elektrická energie
  • vodík
  • hnojiva
  • cement
  • aktivní katodové materiály

Uhlíkové clo se automaticky netýká všech výše uvedených položek. Rozhodující je kód nomenklatury, pod kterým je zboží zatříděno celní správou při dovozu do režimu volného oběhu či aktivního zušlechťovacího styku. Ostatních celních režimů se toto ustanovení 
netýká.  

Dále je nutné zkoumat, zda se jedná o dovoz ze třetích zemí s výjimkou Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Islandu.

Koho se uhlíkové clo týká?

Uhlíkové clo se týká dovozců z EU, kteří ze třetích zemí dovážejí zboží (produkty), jejichž produkce je zatížena vysokou uhlíkovou stopou.

Jaké povinnosti vznikají dovozcům výrobků podléhajícím uhlíkovému clu?

Během přechodného období od 1. října 2023 do 31. prosince 2025 mají dovozci povinnost pouze podávat výkazy, nejsou povinni platit žádné poplatky. Tyto výkazy se podávají do posledního dne měsíce následujícího po konci daného čtvrtletí. Pro první vykazované období, které zahrnuje 4. kvartál 2023, je povinnost podání výkazu do 31. ledna 2024. Od 1. ledna 2026 začne platit takzvaný ostrý režim, který zahrnuje povinnost platit poplatky a podávat zprávy do 31. května následujícího roku.

Jitka Mrázková, daňová poradkyně, Senior Associate
Rödl & Partner