DPH u nemovitých věcí od 1. ledna 2024

Vydáno: 2 minuty čtení

Finanční správa na svých stránkách již upozornila na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí z původně plánovaného termínu 1. 7. 2023 na 1. 1. 2024. Touto novelou dochází k novému vymezení staveb pro účely uplatnění snížené sazby daně u výstavby rodinných či bytových domů. Novela zákona se dotkne nejen oboru stavebnictví, ale také nájmu a dalších plnění spojených s nemovitostmi.

Vzhledem k některým nejednoznačným ustanovením se problematikou zabýval Koordinační výbor GFŘ a Komory daňových poradců ČR.

Ten se v prvé řadě zabýval vymezením pojmů „bytový a rodinný dům“. Tyto pojmy jsou totiž převzaty z nového stavebního zákona a zákon nově neuvádí jako podmínku, že bytové a rodinné domy musí být dle stavebně právních předpisů určeny k trvalému bydlení.  GFŘ však potvrdilo, že novelou zákona o DPH se věcně nic nezměnilo, a tudíž i nadále platí, že bytový a rodinný dům by měl být určen k trvalému bydlení. 

Dále GFŘ souhlasilo se závěrem Komory, že finální znění nového stavebního zákona zahrnuje do rodinných domů i stavby, které podle předchozího stavebního zákona nebyly za rodinné domy považovány. Za rodinný dům bude tak možné považovat stavby mající třetí nadzemní podlaží, a to nejen pod krovem, ale též pod rovnou střechou.

Zároveň GFŘ potvrdilo, že pro účely DPH se výpočet podlahové plochy nemění, a i nadále je tedy možné vycházet z Informace GFŘ publikované v roce 2015.

Poslední otázka, která byla předkladateli položena byla, zda se mohou plátci DPH spolehnout na informace o typu nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí, jelikož katastr nemovitostí ze své podstaty představuje veřejný seznam obsahující údaje mimo jiné i pro účely daní. Dle vyjádření GFŘ je pro účely posouzení stavby stěžejní pouze zápis uvedený v katastru nemovitostí. Daňový subjekt nese důkazní břemeno pouze v případě, že se jedná o rodinný dům, kdy k zápisu do katastru nemovitostí došlo v době před aplikací nového stavebního zákona, tj. před 1. lednem 2024.