Změny zákona o DPH od roku 2025

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo financí v rámci vnějšího připomínkového řízení předložilo v průběhu února návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Tato významná novela zákona o DPH by měla být účinná od 1. ledna 2025 a reaguje na judikaturu Evropského soudního dvora. V rámci novely by mělo dojít např. k implementaci směrnice o zvláštním režimu pro malé podniky, která s sebou přináší zejména změny v registrační povinnosti.

Jelikož se jedná o návrh zákona, který prozatím nebyl předložen Poslanecké sněmovně, přinášíme pouze stručné shrnutí některých plánovaných úprav.

 • Obrat pro povinnou registraci k DPH u malých podniků – mělo by dojít k zásadním změnám v načasování registrace a počítání obratu za kalendářní rok;
 • Zkrácení lhůty pro uplatnění nároku na odpočet daně – navrhuje se zkrácení lhůty pro uplatnění nároku na odpočet ze 3 let na 2 roky; odpočet daně na základě přijatého vrubopisu bude možné uplatnit jen v průběhu 12 měsíců;
 • Plánuje se též zrušení aktuální limitace odpočtu DPH u automobilů nad 2 mil. Kč, a to od roku 2027;
 • Neuhrazené závazky – povinnost odběratele vrátit odpočet daně z neuhrazených závazků po uplynutí 6 měsíců od splatnosti;
 • Nedobytné pohledávky – mělo by dojít k rozšíření možností dodavatele získat zpět DPH;
 • Sazba daně u staveb pro bydlení – snížená sazba daně se bude odvíjet od zápisu do katastru nemovitostí;
 • Odpočet DPH při registraci – rozšíření u majetku pořizovaného delší dobu;
 • Majetek vytvořený vlastní činností – zrušení specifických pravidel;
 • Nájem nemovitosti – možnost uplatnit DPH i vůči nájemci, který je registrovaný k DPH v JČS;
 • Finanční činnosti – dochází ke zúžení osvobozených finančních činností, nově se nebude týkat např. vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků či vedení evidence investičních nástrojů;
 • Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti – nově se uplatní také na některé úklidové práce;
 • Cestovní služba – letecká přeprava osob z/do EU bude opět považována za službu poskytnutou ve třetí zemi;
 • Plnění pro zaměstnance – nově se bude povinnost odvádět DPH z ceny obvyklé;
 • Změna místa plnění u služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy za předpokladu, že je služba poskytována „online“.

Novelu zákona o DPH nadále monitorujeme a o změnách vás budeme informovat podrobněji.