Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Vydáno: 6 minut čtení

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, informacích ve Finančním zpravodaji a sděleních na webu Finanční správy. Informujeme také o aktuálních novelách evropských předpisů.

1. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o Finanční správě České republiky (č. 456/2011 Sb.)

Novelizace daňových předpisů reaguje na terminologické a některé další změny provedené ve stavebním zákonu.

Účinnost: od 1. července 2023

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 284/2021)

 

2. Novela zákona o státní sociální podpoře a zákona o daních z příjmů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Novela zákona o daních z příjmů přináší zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě a ruší omezení částky měsíčního daňového bonusu, kterou lze vyplatit poplatníkovi.

Účinnost: od 28. července 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 285/2021)

 

3. Novela občanského soudního řádu, exekučního řádu a některých dalších zákonů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.) a zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.)

Novela zákona o daních z příjmů přináší v návaznosti na změnu exekučního řádu novou slevu na dani za zastavenou exekuci.

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti mění výši sankčního úroku z prodlení v případě opožděné platby pojistného.

Účinnost: od 1. ledna 2022

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 286/2021)

 

4. Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Novela zákona o daních z příjmů osvobozuje od daně z příjmů fyzických osob jednorázové peněžní částky vyplacené státem osobě sterilizované v rozporu s právem.

Účinnost: od 1. ledna 2022

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 297/2021)

 

5. Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 6/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Dotčené předpisy: zákon o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.), zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.), zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení tzv. daňového balíčku pro rok 2021.  

Účinnost: od 18. srpna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 301/2021)

 

6. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu (č. 22/1995 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Maďarskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Maďarskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 26. července 2021)

(Vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 29/2021)

 

7. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS od 1. 7. 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Finanční správy České republiky k placení daně z přidané hodnoty v režimu jednoho správního místa od 1. července 2021 reaguje na dosud neprovedenou implementaci novely směrnice Evropské unie týkající se této oblasti.

Účinnost: od 27. července 2021

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 30/2021)

 

8. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí, kterým se pro období od 1. září do 31. října 2021 promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení z jiného členského státu nebo při dovozu u filtračních masek, respirátorů a příslušenství k nim.

Účinnost: od 24. srpna 2021

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 31/2021)

 

9. Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky poukazuje na rozhodnutí ministryně financí o prominutí DPH u dodávek respirátorů publikované ve Finančním zpravodaji č. 31/2021.

Účinnost: N/A (publikováno 24. srpna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Novela prováděcího nařízení (EU) č. 79/2012, pokud jde o uchovávání informací o dovozech osvobozených od DPH v rámci „dovozního režimu“ a automatizovaný přístup k těmto informacím

Dotčené předpisy: prováděcí nařízení, pokud jde o uchovávání informací o dovozech osvobozených od DPH v rámci „dovozního režimu“ a automatizovaný přístup k těmto informacím, (č. 79/2012) a nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (č. 904/2010)

Drobná novelizace prováděcích pravidel k nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty.

Platnost: od 16. srpna 2021

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 267 pod č. 2021/1218)