Informace o prominutí správních poplatků v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními

Vydáno: 3 minuty čtení

V souvislosti s aktuálními přijatými krizovými opatřeními proti šířením viru SARS-CoV-2 (Usnesení vlády ze dne 25. 11. 2021 č. 1065 o vyhlášení nouzového stavu od 26. 11. 2021 do 25. 12. 2021) se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění dopadů této mimořádné události na daňové subjekty vydala dne 9. prosince 2021 Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události, zveřejněné ve Finančním zpravodaji MF č. 35/2021, kterým promíjí správní poplatky vybírané Finanční a Celní správou za podání zde uvedených žádostí, jejichž následné projednání je zaplacením správního poplatku jinak podmíněno.

Všem daňovým subjektům jsou tak prominuty správní poplatky spojené s podáním následujících žádostí a za těchto stanovených podmínek:

  • Žádost o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně podle § 259aa daňového řádu, za podmínky, že související lhůta k podání daňového tvrzení uplynula v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
  • Žádost o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu, který se váže k dani, u níž nastala splatnost v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
  • Žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101k zákona o dani z přidané hodnoty, za podmínky, že k  vydání související výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení došlo v době od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
  • Žádost o povolení posečkání úhrady daně, zálohy na daň anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách, nebo o změnu tohoto rozhodnutí, za podmínky, že žádost bude podána v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
  • Žádost o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen „celní kodex Unie“), za podmínky, že žádost bude podána v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
  • Žádost o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie, za podmínky, že žádost bude podána v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.

Rozhodné období pro prominutí správních poplatků bylo zvoleno zejména s ohledem na lhůty k podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období říjen a listopad 2021 a na splatnost těchto daní, při zohlednění stanovené doby trvání nouzového stavu (Usnesení vlády ze dne 25. 11. 2021 č. 1065).

Důvodem prominutí správních poplatků je zpřístupnění příslušných institutů pro daňové subjekty, jejichž plnění povinností bylo ztíženo v důsledku šíření viru SARS-CoV-2 (např. vzhledem k onemocnění, karanténě či ošetřování blízkých, a to jak u samotných daňových subjektů, tak i u jejich zaměstnanců či účetních), popř. u nich v důsledku zákazu a omezení některých činností nastaly problémy s peněžními toky.

Pozn.: Pro tyto účely prominutí správního poplatku nebude po daňových subjektech vyžadováno prokazování souvislosti s dopady šíření viru SARS-CoV-2. Zmíněné prominutí (tj. zproštění povinnosti hradit správní poplatek) je tak za stanovených podmínek pro daňové subjekty přímo využitelné. 

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2021.)