Zdanění finančních a nefinančních darů pro Ukrajinu

Vydáno: 2 minuty čtení

Pokud dar putuje například k nějaké české neziskové organizaci, lze jeho výši odečíst od základu daně. U fyzických osob může v roce 2022 činit dar maximálně 15 % základu daně při minimální hodnotě daru 1 000 Kč; u právnických osob potom maximálně 10 % základu daně při minimální hodnotě daru 2 000 Kč.

Uplatnění odčitatelné položky definuje zákon o daních z příjmů v § 15 odst. 1 pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 pro právnické osoby, kde je podstatný:

  • Subjekt obdarovaného
  • Účel daru
  • Spodní a horní limit výše daru

Předmětem daru bývají nejčastěji finanční prostředky, ale darovat lze i jakékoliv nefinanční předměty či služby. Výše uvedené odpočty od základu daně platí tedy pro peněžní i nepeněžní dary.

V případě nepeněžních darů vzniká otázka hodnoty daru. Fyzická osoba darující část svého „soukromého majetku“ může odečíst tržní cenu tohoto nepeněžitého daru. U podnikajících fyzických osob a u právnických osob je to daňová zůstatková cena majetku. V případě, že nepeněžitý dar poskytne plátce DPH, nesmí zapomenout na odvod DPH z tohoto daru, pokud si ho při pořízení (nyní) darovaného majetku nárokoval na vstupu. 

V každém případě je potřeba k daňovému přiznání vždy přiložit potvrzení o poskytnutém daru, jež by měly zmíněné neziskové organizace automaticky dodat.  

Pokud přemýšlíte, jak poskytnout finanční či nefinanční dar účelně a zároveň daňově efektivně, upozorňujeme dále na situace, které byste měli při svém rozhodování zohlednit a která mohou daňový odpočet znemožnit:

  1. Je-li dar poskytnut ukrajinské dobročinné organizaci, nelze jeho hodnotu odečíst od základu daně. Dle Zákona musí organizace sídlit v ČR nebo v EHP/EU.
  2. Je-li dar poskytnut na účet Ukrajinského velvyslanectví – bankovní účet je tedy vlastněn organizací či státem mimo Evropský hospodářský prostor, opět nelze jeho hodnotu odečíst od základu daně.
  3. Rozhodne-li se zaměstnavatel poskytnout dar svému ukrajinskému zaměstnanci, je třeba brát v potaz, že je jeho hodnota považována za příjem v souvislosti se zaměstnáním, podléhá tedy dani. Odvody na sociální a zdravotní pojištění by se k jednorázovému příspěvku souvisejícímu s mimořádnou závažnou událostí vztahovat neměly.