Pomoc Ukrajině – rozpočtové zachycení

Vydáno: 5 minut čtení

Ministerstvo financí zveřejňuje postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.

Aby výdaje územních rozpočtů týkající se poskytnuté pomoci Ukrajině a zejména jejímu obyvatelstvu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině byly jednoznačně identifikovatelné a přiřaditelné, bude v rámci odvětvového třídění výdajů v těchto případech použit paragraf 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

Obsahová náplň paragrafu 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá: 

„Zahraniční pomoc poskytovaná z humanitárních důvodů, k překonání důsledků živelních katastrof, válek, nemocí, hladomoru apod. jednotlivým zemím. Zahrnuje i humanitární pomoc poskytovanou na území České republiky zahraničním uprchlíkům během jejich prvního roku (12 měsíců) pobytu včetně zajištění infrastruktury pro jejich pobyt apod.“.

Nebude tedy použit paragraf 3900 – Ostatní činnost související se službami pro fyzické osoby nebo paragraf 6229 – Ostatní zahraniční pomoc. Pokud by následně bylo uprchlíky požádáno v České republice o azyl a jednalo by se tedy o sociální péči nebo pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, byl by použit paragraf 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům. 

V případě druhového třídění výdajů se v rámci věcné pomoci, včetně pořízení dlouhodobého majetku za tímto účelem, použije položka 5194 – Výdaje na věcné dary. Zatřídění výdaje na věcnou pomoc: položka 5194, paragraf 6221.

V případě finanční pomoci se v rámci druhového třídění výdajů bude jednat o poskytnutí transferu a jeho zatřídění bude provedeno v souladu s odstavcem 11 Obecných zásad vztahujících se k třídění příjmů, výdajů a financujících položek v Pokynu k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (verze od 2. 2. 2022).

Znění odstavce 11:

Transfery a půjčené peněžní prostředky tuzemským osobám patří na položky ze seskupení 52, 53, 54, 57 a 67 a podseskupení 561 až 566, 631 až 637 a 641 až 646 a transfery zahraničním osobám na položky ze seskupení 55 a z podseskupení 567, 638 a 647 podle toho, jsou-li neinvestiční či investiční, jakým osobám jsou poskytovány a případně podle právního titulu poskytnutí, a to bez ohledu na to, jsou-li poskytovány na českém území, v zahraničí, z českého území do zahraničí nebo ze zahraničí do českého území. Na položky ze seskupení 55 patří také členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám, jejichž protihodnotou jsou členská práva, a sankce placené Evropské unii.“. 

V případě neinvestičních transferů se bude jednat zejména o: 

 • podseskupení 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám (např. nadace, spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy), 
 • položku 5492 – Dary fyzickým osobám (fyzické osoby - obyvatelé Ukrajiny na území ČR), 
 • položku 5520 – Neinvestiční transfery cizím státům (např. zastupitelské úřady – Velvyslanectví Ukrajiny nebo přímo stát Ukrajina),
 • položku 5531 – Peněžní dary do zahraničí (např. fyzické osoby – obyvatelé Ukrajiny v zahraničí, ale i jiné peněžní dary osobám do zahraničí, pokud se nejedná o mezinárodní vládní organizace, nadnárodní orgány a cizí státy – partnerské nebo jiné obce, města nebo regiony; ukrajinské neziskové subjekty či podnikatelské subjekty na Ukrajině).

Pokud by se jednalo o investiční transfer, který je vymezen v odst. 17 Vymezení některých pojmů v Pokynu k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (verze od 2. 2. 2022), zatřídí se výdaj na příslušnou položku seskupení 63 – Investiční transfery.

V případě, že organizátorem veřejné sbírky je územní samosprávný celek, použije se položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím a nikoliv příslušná položka podseskupení 532 – Neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům. Důvodem je, že veřejná sbírka související s pomocí Ukrajině je vedena mimo rozpočet územního samosprávného celku v rámci cizích prostředků, kdy položky 5321, 5323 a 5329 jsou předmětem konsolidace. 

Nejčastější možnosti zachycení finanční pomoci Ukrajině:

 • Peněžní dary fyzickým osobám 
  • položka 5492, paragraf 6221 (obyvatelé Ukrajiny na území ČR)
  • položka 5531, paragraf 6221 (obyvatelé Ukrajiny v zahraničí)
 • Konkrétní územní samosprávný celek na Ukrajině (např. partnerské město) 
  • položka 5531, paragraf 6221
 • Velvyslanectví Ukrajiny v Praze (zastupitelský úřad cizího státu) 
  • položka 5520, paragraf 6221
 • Církevní právnická osoba (např. Charita Česká republika – Charita pro Ukrajinu) 
  • položka 5223, paragraf 6221
 • Ústav (např. Pomozte Ukrajině s Pamětí národa, organizuje sbírka Paměť národa organizace Post Bellum)
  • položka 5221, paragraf 6221
 • Obecně prospěšná společnost (např. Člověk v tísni – SOS UKRAJINA; SOS ADRA – Pomoc Ukrajině) 
  • položka 5221, paragraf 6221
 • Spolek (např. Český červený kříž - Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině; UNICEF – sbírka na pomoc Ukrajině)
  • položka 5222, paragraf 6221
 • Územní samosprávný celek pořádající veřejnou sbírku nebo jednající za skupinu obcí
  • položka 5229, paragraf 6221

Další aktuality