Doporučujeme: Uzavírání, otevírání účetních knih a podíly na zisku u podnikatelů

Vydáno: 2 minuty čtení

Proces účetní závěrky je reprezentován celou řadou činností, spočívajících zejména v podrobné analýze všech účtů, které účetní jednotka ve sledovaném účetním období používala a na kterých jsou zachyceny všechny skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví.

Při otevírání účetních knih vychází z § 17 odst. 1 zákona o účetnictví, kde jsou stanoveny dny, ke kterým se otevírají účetní knihy. Postup otevírání účetních knih je podrobně uveden v bodu 2.1. ČÚS č. 002. Počáteční zůstatky účtů, jimiž se otevírá účetní období, musí navazovat na konečné zůstatky rozvahových účtů, jimiž se bezprostředně předcházející období uzavřelo. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na konečném účtu rozvahovém musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek uvedené na počátečním účtu rozvahovém.

Problematikou se podrobně zabývá aktuální článek na DAUČ od Ing. Aleny Kochové! >>>

 

IFRS neupravuje účtování (postupy), ale výkaznictví (výstupy) – jak si poradíte v praxi?

Většina společností v ČR aplikuje Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (International Financial Reporting Standards/IFRS) proto, že jsou členy mezinárodní obchodní skupiny. Přibývají také české firmy, na které se nařízení ES č. 1606/2002 upravující použití IFRS vztahuje, jelikož emitují akcie a dluhopisy na burze cenných papírů.

Pro všechny tyto typy subjektů je pod vedením odborníka s auditorkou praxí pana Roberta Mládka připraven kurz Mezinárodní účetní standardy pro začínající (5. 4. 2022). Poskytne Vám ujasnění cílů účetnictví, postupů a zásad zaúčtování, provede oceněním i vykazováním. Zabývat se bude též běžným a dlouhodobým majetkem, závazky a kapitálem, i výsledovkou – to vše v podmínkách IFRS.
Účastnit se můžete prezenčně v Praze či online.