Změny sazeb náhrad cestovních výdajů s účinností od 14. května 2022

Vydáno: 1 minuta čtení

V současné době v souvislosti s častým pohybem cen pohonných hmot došlo opět k úpravě výše cen pohonných hmot. Jedná se konkrétně o změnu provedenou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. května 2022 č. 116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

Novou vyhláškou je přesně stanoveno, že Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v čl. I podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, že se:

  1. v § 4 písm. a) vyhlášky č. 511/2021 Sb., ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb., nahrazuje částka „37,10 Kč“ částkou „44,50 Kč“,
  2. v § 4 písm. c) vyhlášky č. 511/2021 Sb., ve znění č. 47/2022 Sb. se nahrazuje částka „36,10 Kč“ částkou „47,10 Kč“.

Současně je v čl. II stanoveno, že tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. Předmětná novelizující vyhláška byla vyhlášena – rozeslána ve Sbírce zákonů, v částce č. 59 ze dne 13. května 2022.

Z výše uvedeného prakticky vyplývá, že shora citované zvýšené sazby „44,50 Kč“ a 47,10 Kč“ platí od 14. května 2022. Toto řešení není určitě obvyklé, protože ke změnám dochází většinou vždy k 1. 1. následujícího kalendářního roku.

Další aktuality