Změna rozsahu použití režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2022

Vydáno: 3 minuty čtení

Na základě přijetí prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (dále jen „nařízení Komise (EU)“), byla ke dni 1. 1. 2022 provedena aktualizace kombinované nomenklatury vedoucí k úpravám některých jejích kódů s dopadem na uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží na základě § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Rozsah zboží, při jehož dodání se aplikuje režim přenesení daňové povinnosti, je vymezen v nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), mj. prostřednictvím textu a kódu nomenklatury celního sazebníku. Pro účely nařízení vlády byl kód nomenklatury celního sazebníku do 9. 8. 2022 definován jako číselné označení zboží uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

V souvislosti s úpravou kombinované nomenklatury došlo k 1. 1. 2022 u části vybraného zboží (mobilní telefony a částečně kovy) vymezeného v ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) a c) nařízení vlády ve znění účinném do 9. 8. 2022 pro účely uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona o DPH ke změně číselného označení tohoto zboží a tomu odpovídající úpravě rozsahu aplikace tohoto režimu.

S účinností od 10. 8. 2022 je vymezení příslušných vybraných položek zboží vyjmenovaných v nařízení vlády ve znění platném do 9. 8. 2022 uvedeno do souladu s aktuálně platným zněním kombinované nomenklatury, a to na základě nového nařízení vlády č. 228 ze dne 20. 7. 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb., nařízení vlády č. 11/2016 Sb. a nařízení vlády č. 296/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 228“). Tímto novým nařízením dochází také od 10. 8. 2022 k ukotvení kódu nomenklatury celního sazebníku podle celního sazebníku ve znění platném k 1. 1. 2022.

Nad rámec výše uvedených změn při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u dodání některého vybraného zboží, které byly vyvolány úpravou kombinované nomenklatury k 1. 1. 2022, se s účinností od 10. 8. 2022 mění vymezení zboží s názvem „videoherní  konzole“, jež odpovídá nově kódu nomenklatury celního sazebníku 9504 50 00 [§ 2 odst. 3 písm. f) nařízení vlády ve znění platném od 10. 8. 2022] namísto kódu 9504, který byl platný do 9. 8. 2022. Vzhledem ke konstrukci této položky dochází k zúžení určení daného vybraného zboží. 

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2022.)