Informace k „identifikaci“ nízkoemisního vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů

Vydáno: 3 minuty čtení

Dne 30. 6. 2022 zveřejnila finanční správa Informaci pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele zákona o daních z příjmů, provedené zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 142/2022 Sb.) v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely.

Podle přechodných ustanovení zákona č. 142/2022 Sb., se nízkoemisním motorovým vozidlem pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění. 

Definice nízkoemisního motorového vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů odkazuje na definici tohoto pojmu, která je uvedena v projednávaném zákoně o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (sněmovní tisk 160 – vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících), jehož účinnost je navrhována prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Cílem návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel je řádná transpozice novely směrnice o čistých vozidlech [Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel]. Tento zákon se bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávat ve 2. čtení.

S odkazem na důvodovou zprávu k návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících splňují do konce roku 2025 požadavek emisního limitu CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu bateriová elektrická vozidla (BEV), vozidla s palivovým článkem (tj. vodíková vozidla) a dále pak plug-in hybridy, případně elektrická vozidla s prodlouženým dojezdem (E-REV), a to za předpokladu, že splňují výše uvedené parametry. Pro období od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030 se za nízkoemisní vozidlo považuje vozidlo s nulovými emisemi CO2, což již splňují výhradně bateriová elektrická vozidla a vozidla s palivovým článkem.

Splnění emisních limitů by bylo možné posoudit zejména z dokumentu COC (Certifikace of Conformity), v překladu do češtiny „Prohlášení o shodě“, který by měl obsahovat potřebné informace, z nichž lze dovodit, že se jedná o nízkoemisní vozidlo v souladu s výše uvedeným. Z „velkého technického průkazu“ k vozidlu v části EMISE bod V.7 CO2 [g/km] lze posoudit údaj o hodnotě CO2.

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2022.)