Informace pro poplatníky, fyzické osoby ke změnám v zákoně o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023

Vydáno: 6 minut čtení

Dne 2. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a některé další zákony (tzv. „Daňový balíček 2023“). Tento zákon s účinností od 1. 1. 2023 přináší následující zásadní změny v oblasti: 

Paušální daně

Změny se dotýkají limitu pro možnost vstupu do paušálního režimu, který se zvyšuje na 2 miliony Kč. Pro paušální režim jsou zavedeny 3 pásma zdanění na základě výše příjmu a charakteru příjmů poplatníka [§ 2a odst. 5 zákona o daních z příjmů].

1. pásmo

Je určeno pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti do výše:

  • 1 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou,
  • 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % nebo 60 %, a
  • 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %.

2. pásmo

Je určeno pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti do výše:

  • 1 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou, a
  • 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % nebo 60 %.

3. pásmo

Je určeno pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti do výše:

  • 2 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou.

Částky měsíční zálohy na paušální daň v jednotlivých pásmech jsou:

  • 1. pásmo – 6 208 Kč pro první pásmo (100 Kč záloha na daň, 3 386 Kč záloha na sociální a 2 722 Kč zdravotní pojištění),
  • 2. pásmo – 16 000 Kč pro druhé pásmo (4 963 Kč daň, 7 446 Kč sociální a 3 591 Kč zdravotní pojištění),
  • 3. pásmo – 26 000 Kč pro třetí pásmo (9 320 Kč daň, 11 388 Kč sociální a 5 292 Kč zdravotní pojištění).

Finanční správa vydala samostatnou informaci k základním změnám v institutu paušální daně s účinností od 1. ledna 2023 >>>

Mimořádných odpisů

Došlo k prodloužení možnosti využít mimořádné odpisy i na majetek pořízený až do 31. 12. 2023. Znamená to, že pro hmotný majetek pořízený mezi 1. 1. 2020 až 31. 12. 2023 lze uplatnit mimořádné daňové odpisy, a to během 12 měsíců u majetku spadajícího do 1. odpisové skupiny a během 24 měsíců u majetku zařazeného do 2. odpisové skupiny.

(Pozn. dosavadní úprava umožňovala mimořádné odpisy využít pouze u majetku pořízeného v letech 2020 a 2021, nyní rozšířeno i na majetek pořízený v průběhu roku 2022 a dále na majetek pořízeny do konce roku 2023)

Výše limitů zdanitelných příjmů pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2023

Novinkou je změna výše limitu, který je rozhodný pro povinnost podat daňové přiznání, limit se zvyšuje z dosavadních 15 000 Kč na 50 000 Kč (§ 38g odst.1 zákona o daních z příjmů). Novela přináší rovněž změnu výše limitu pro vznik povinnosti podání daňového přiznání poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, jehož příjmy podle § 710 zákona o daních z příjmů přesahují 6 000 Kč, nově je zavedena částka 20 000 Kč (§ 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů). 

Osvobození bezúplatných příjmů v podobě nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem

Do zákona o daních z příjmů je doplněn nový druh příjmů fyzických osob, uvedený v § 4a písm. q). Toto ustanovení upravuje osvobození od daně z příjmů pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří bezúplatně nabyli spoluvlastnický podíl na nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem, pokud jsou splněny dvě níže uvedené podmínky:

1. na výstavbu této nemovité věci byla v období od roku 1995 do roku 2007 získána dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury nebo ze Státního fondu rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů, a

2. převod této nemovité věci na jinou osobu byl po stanovenou dobu zakázán podmínkami poskytnutí dotace podle bodu 1 a jedná se o první převod po uplynutí této doby s tím, že tento převod slouží k tomu, aby tato nemovitá věc byla ve vlastnictví fyzické osoby.

Upozornění: Ustanovení § 4a písm. q) zákona o daních z příjmů se použije i na bezúplatný příjem vzniklý přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 366/2022 Sb. (viz přechodná ustanovení).

Závislé činnosti

Do zákona o daních z příjmů je doplněno ustanovení § 6 odst. 9 písm. w), podle kterého se osvobozuje zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise.

Otázky/odpovědi k novinkám roku 2023

Otázka:
Pokud nebudu muset za zdaňovací období roku 2023 podávat daňové přiznání k dani příjmů fyzických osob, neboť můj příjem, nepřevýší částku 50 000 Kč; jak je to s přehledy sociálního a zdravotního pojištění, ty nebudu muset také podávat?

Odpověď:
Změna ve výši limitu v § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů, která je určující pro povinnost k podání/nepodání daňového přiznání, řeší pouze tuto povinnost, nikoliv povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení či příslušné zdravotní pojišťovně. Znamená to, že i v tomto případě bude třeba přehledy na sociální a zdravotní pojištění podat.

Otázka:
Mezi ostatní příjmy patří v souladu s § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů příjmy z příležitostných činností, které jsou osvobozeny za podmínky, že úhrn těchto příjmů u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč. Bude se od zdaňovacího období roku 2023 tento limit měnit?

Odpověď:
Limit 30 000 Kč, který je stanovený v § 10 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů se nezvyšuje.

Otázka:
Podnikatelé, kteří jsou přihlášení v tzv. systému paušální daně a na konci zdaňovacího období 2022 zjistí, že mají kromě příjmů ze samostatné činnosti ještě jiné příjmy např. z nájmu či z kapitálového majetku, které převyšují 15 000 Kč, musí podat daňové přiznání, neboť jejich daň nemůže být rovna paušální dani. Bude se od roku 2023 tento limit 15 000 Kč také zvyšovat na 50 000 Kč?

Odpověď:
Ano, v tomto případě se limit od roku 2023 změní z 15 000 Kč na 50 000 Kč.

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2022