Aktualizovaná Důvodová zpráva k zákonu č. 204/2017 Sb., změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů

Ministerstvo financí ČR; Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ministerstvo financí ČR
(tato verze důvodové zprávy zohledňuje změny schválené Poslaneckou sněmovnou a zaslané do Senátu dne 9. května 2017 a zohledňuje prováděcí předpisy k MiFID II publikované v Úředním věstníku EU 31. března 2017)
I. OBECNÁ ČÁST
A. Zhodnocení platného právního stavu
1 Důvod předložení a cíle
1.1 Definice problému
Důvodem pro předložení návrhu zákona je potřeba implementace nových evropských předpisů na úseku kapitálového trhu do českého právního řádu. Konkrétně se jedná o následující předpisy:
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU, ve znění směrnice 2016/1034 (dále též "
MiFID II
"),
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, ve znění nařízení 2016/1033 (dále též "
MiFIR
"),
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Evropské komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, ve znění nařízení 2016/1033 (dále též "
MAR
"),
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu, dále též "
CSMAD
"),
-
prováděcí směrnice Komise EU 2015/2392 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům (dále jen "
prováděcí směrnice k MAR - whistleblowing
"),
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen "
SFTR
"),
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen "
nařízení PRIIPs
"),
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (tzv. nařízení o benchmarcích, dále jen "
BMR
").
Z členství ČR v EU vyplývá závazek odpovídajícím způsobem zapracovat unijní legislativu do českého práva. Vzhledem k tomu, že tyto evropské předpisy nahrazují, popřípadě pozměňují dosavadní unijní úpravu, která však již byla implementována do příslušných sektorových zákonů, je tak nezbytné uvést tyto zákony do souladu s novou unijní regulací.
1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Z věcného hlediska se výše uvedená unijní
legislativa
týká následujících českých právních předpisů:
1.
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále též "
ZPKT
"),
2.
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále též "
"),
3.
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (dále též "
ŽZ
"),
4.
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též "
ZoB
"),
5.
zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále též "
ZSÚD
"),
6.

Související dokumenty

Zákony

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
21/1992 Sb., o bankách
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíh předpisů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
40/2009 Sb., trestní zákoník
408/2010 Sb., o finančním zajištění
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
89/2012 Sb., občanský zákoník

Mezinárodní smlouvy

44/2004 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
115/2001 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat