Důvodová zpráva k zákonu č. 450/2020 Sb., změna zákona o investičních pobídkách a zákona o daních z příjmu

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 450/2020 Sb., změna zákona o investičních pobídkách a zákona o daních z příjmu
Ing.
Andrej
Babiš
Předseda vlády
doc. Ing.
Karel
Havlíček
Ph.D., MBA
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
I. Obecná část
A) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU
V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 vyhlásila vláda podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky nouzový stav ode dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, tj. do 4. listopadu 2020. V rámci vyhlášeného nouzového stavu je realizována řada omezujících opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad na podnikání. Cílem návrhu je zmírnit některé ekonomické dopady, které stávající pandemie bude mít na hospodářství ČR a které jsou v tomto období i částečně způsobeny nezbytnými omezujícími opatřeními vlády.
Investiční pobídky jsou v České republice poskytovány od roku 1998, zákonem jsou upraveny od roku 2000, konkrétně od 1. května 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů. Tento zákon stanovuje formy investiční pobídky, všeobecné podmínky pro jejich poskytování, postup při jejich poskytování a výkon státní správy s tím související. Tvoří tak základní právní normu celého systému investičních pobídek.
Mimo zákon o investičních pobídkách tvoří systém investičních pobídek i další právní předpisy, a to především:
-
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů,
-
nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů,
-
nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
-
nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách.
Investiční pobídky jsou veřejnou podporou poskytovanou v mezích Evropskou komisí stanovené blokové výjimky za účelem podpory

Související dokumenty

Zákony

110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
210/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
192/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Nařízení vlády

515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Vyhlášky

259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Mezinárodní smlouvy

115/2001 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat