Důvodová zpráva k zákonu č. 304/2008 Sb., změna zákona o účetnictví

Vláda ČR Vydáno:
Č. tisku: 471/0
Předkládá: vláda
Rozesláno: 2. 4. 2008
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. Obecná část
Úvod:
Na základě plnění úkolů vyplývajících z Harmonogramu prací na vytvoření účetnictví státu, který byl předložen pro informaci členům vlády na jednání vlády dne 5. 9. 2007 (č.j. 1295/07), a na základě usnesení vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007, kterým byl schválen vznik účetnictví státu ke dni 1. 1. 2010, je předkládán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony.
Předkládaná legislativní úprava je prvním krokem v rámci zahájené účetní reformy. Základním cílem této reformy je vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a o příslušných účetních jednotkách. Konkrétními cíly, které mají být dosaženy na základě předložené novely zákona o účetnictví a některých dalších zákonů jsou:
* zkvalitnění používání účetních metod ve veřejném sektoru, tzn. přiblížení těchto účetních metod pravidlům vedení účetnictví u podnikatelů,
* získání informací pro řízení na státní úrovni i na úrovních nižších, a to zejména o potenciálních pohledávkách, potenciálních závazcích,
* zajištění důvěryhodných informací pro účely vykazování, a to opět na úrovni státu i jednotlivých účetních jednotek, např. správců kapitol státního rozpočtu,
* v účetnictví zachytit a zajistit průběžné získávání informací nezbytných pro operativní řízení, kterých se v současnosti v reálném čase nedostává.
Vytvoření účetnictví státu je však jen prvním krokem, za kterým musí následovat kvalitní a efektivní správa celé soustavy právních, technických a jiných prostředků. Vznik účetnictví státu na akruálním principu účtování je nezbytnou podmínkou zvýšení důvěryhodnosti účetních výkazů za Českou republiku, a to jak vůči Evropské unii, tak i vůči mezinárodním subjektům, včetně zahraničních investorů.
Změnou zákona o účetnictví je vytvářen odpovídající prostor pro vytvoření účetnictví státu, který je vymezen:
* legislativním prostředím,
* technickým prostředím,
* personálním zajištěním,
* metodickým řízením a
* kontrolními prvky.
Soubor všech uvedených aspektů je skutečným vytvořením účetnictví státu, proces tvorby je dlouhodobým úkolem, který vyžaduje postupné plnění jednotlivých kroků tak, jak jsou uvedeny ve výše zmíněném Harmonogramu prací. Stejně tak je nezbytné nazvat uvedený legislativní návrh a jím zamýšlené změny první etapou, jenž musí být završena následným posouzením dosažených cílů a hospodářských efektů. Při vzniku účetnictví státu není předpokládáno zvyšování počtu státních úředníků, s výjimkou zajištění činností souvisejících vytvořením a správou Centrálního systému účetních informací státu.
Zhodnocení platného právního stavu:
Současný právní rámec České republiky v oblasti účetnictví je dán:
* zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
* vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
* vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
* vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
* vyhláškou č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
* vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
* vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o úč

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhlášky

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu
402/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro Pozemkový fond České republiky
16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků