Důvodová zpráva k zákonu č. 331/2014 Sb., změna zákona o spotřebních daních

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 331/2014 Sb., změna zákona o spotřebních daních
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
1.1 Spotřební daně jsou upraveny zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2004 (dále jen „zákon o spotřebních daních“). Tento zákon byl již mnohokrát novelizován.
Zákon o spotřebních daních je v souladu s právem EU.
1.2 Předkládaný návrh zákona provádí další změny v jiných zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím návrhu zákona, kterým se mění zákon o spotřebních daních, nebo s problematikou spotřebních daní úzce souvisí.
Jedná se o:
-
zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o povinném značení lihu“),
-
zákon č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu.
1.3 Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
2.1 Navrhovaná právní úprava se zaměřuje na řešení problematiky vzniku daňových nedoplatků, respektive daňových úniků na spotřební dani. Prvním hlavním okruhem této úpravy je redukce rizikových subjektů, kterým je umožněno nakládat s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani a které neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost provádět v souladu s platnými právními předpisy. Rizikovost těchto subjektů je posuzována z hlediska jejich spolehlivosti (trestněprávní bezúhonnosti a daňové spolehlivosti), daňové bezdlužnosti a ekonomické stability. Tyto podmínky jsou sledovány nejen v době před vydáním povolení, ale také v průběhu jeho trvání. Podmínky spolehlivosti a daňové bezdlužnosti se vztahují nejenom na navrhovatele či držitele povolení, ale také na fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele anebo vykonávají činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu navrhovatele či držitele povolení. Dále je upravena možnost správce daně zasáhnout na základě analýzy do již vydaných povolení v případech, kdy subjekt vykazuje další rizikové rysy. Součástí řešení problematiky vzniku daňových nedoplatků je navýšení maximální výše zajištění spotřební daně daňových skladů složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně z minerálních olejů ze současných 100 mil. Kč na 1,5 mld. Kč. Stejnou úpravu u daňových skladů minerálních olejů je navrženo provést u finanční záruky, kterou prověří a přijme správce daně.
Druhým okruhem této právní úpravy je řešena problematika daňových podvodů, které souvisí s ilegálním přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do tradičních pohonných hmot, zejména motorové nafty. Podvodné jednání vyplývá zejména ze skutečnosti, že dopravy těchto zvláštních minerálních olejů probíhají mimo režim kontroly pohybu vybraných výrobků podléhajících spotřební dani podle směrnice 2008/118/ES. U těchto minerálních olejů vzniká povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň pouze v případě, že jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, výrobu tepla nebo pro výrobu směsných pohonných hmot.
Navrhovaná úprava zavádí zvláštní registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. Do tohoto registru budou zapisováni výrobci, distributoři a koneční spotřebitelé zvláštních minerálních olejů. Povinnosti spojené s registrem se budou vztahovat pouze na osoby, které nabývají tyto oleje volně ložené nebo umístěné v baleních přesahujících 220 litrů. Navrhovaná úprava by tak měla co nejméně dopadnout na malé distributory a spotřebitele zvláštních minerálních olejů. Dále materiál obsahuje minoritní úpravy, které vyplývají z uplatňování zákona o spotřebních daních v praxi.
2.2 Předmětem novely zákona o povinném značení lihu je zejména dílčí úprava nastavení kaucí osob povinných značit líh a s tím související úprava něk

Související dokumenty

Zákony

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
284/2009 Sb., o platebním styku
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
587/1992 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
307/2013 Sb., o povinném značení lihu
308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
512/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
277/2009 Sb., o pojišťovnictví