Důvodová zpráva k zákonu č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
Mgr.
Bohuslav
Sobotka,
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš,
1. místopředseda vlády a ministr financí
I. Obecná část
Návrh zákona o dani z hazardních her tvoří spolu s (i) návrhem zákona o hazardních hrách a (ii) návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her, jeden nedílný celek.
1. Zhodnocení platného právního stavu
V části 1.1 je uveden platný právní stav zdanění provozovatelů loterií a jiných podobných her, v části 1.2 pak platný právní stav zdanění výherců loterií a jiných podobných her daní z příjmů fyzických osob.
1.1. Zdanění provozovatelů loterií a jiných podobných her
S ohledem na to, že právní úprava zdanění provozovatelů loterií a jiných podobných her doznala zásadní změny od roku 2012, je níže popsán platný právní stav jak před rokem 2012, tak od roku 2012.
Před 1. lednem 2012
bylo zdanění loterií a jiných podobných her upraveno několika různými ne vždy zcela daňovými nástroji, a to
-
odvodem části výtěžku na veřejně prospěšné účely
-
upraven zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích a jiných podobných hrách“),
-
odvod se vypočítával z rozdílu, o který příjem provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných loterií a jiných podobných her, převyšoval výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru,
-
odvod měl progresivní sazbu 6-20 %,
-
provozovatel loterie mohl odvod komukoliv (tj. včetně osob soukromého práva) zaslat na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel,
-
odvodem na státní dozor
-
odvod se vypočítával z příjmů ze sázkových her snížených o vyplacené výhry,
-
odvod měl stanovenou sazbu ve výši 1 %,
-
odvod byl příjmem státního rozpočtu,
-
správními poplatky
-
upraveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“),
-
některé správní poplatky byly vybírány v případě vydání nebo změny povolení; tyto poplatky měly stanoveny pevné sazby,
-
některé správní poplatky byly vybírány každoročně s tím, že základem pro výpočet poplatku byl rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím; tyto poplatky měly stanoveny poměrné sazby se zastropováním,
-
správní poplatky byly příjmem státního rozpočtu nebo obecních rozpočtů (podle toho, kdo vydával povolení),
-
místním poplatkem za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
-
upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
-
poplatek se platil za každý povolený hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí,
-
sazbu poplatku určovala obec v rozmezí od 1 000 Kč do 5 000 Kč za tři měsíce,
-
poplatek byl příjmem rozpočtu obce,
-
osvobozením příjmů ze vsazených částek od daně z příjmů právnických osob
-
osvobození b

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
186/2016 Sb., o hazardních hrách
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
512/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
150/2002 Sb., soudní řád správní
40/2009 Sb., trestní zákoník