Důvodová zpráva k zákonu č. 302/1993 Sb., změna zákona o dani silniční

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
Česká národní rada schválila dne 21. 12. 1992 zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, který nahradil zákon ČNR č. 339/1992 Sb., o dani silniční, ještě před nabytím jeho účinnosti.
Silniční daň zavedená v rámci nové daňové soustavy se uplatňuje v letošním roce poprvé a poznatky nabyté při jejím uplatňování se promítají do návrhu na právní úpravu a doplnění zákona o dani silniční.
Cílem navrhované úpravy je
- upřesnit jednotlivá ustanovení tak, aby nezakládala možnost různého výkladu;
- zahrnout do zákona i podrobnosti stanovené ve vyhlášce č. 70/1993 Sb., týkající se prokazování nároku na osvobození vozidel splňujících limity zvláštního předpisu EHK OSN 83-B nebo jemu odpovídající direktivy ES 88/76 nebo 88/436;
- zrušit osvobození od daně pro osobní vozidla zaměstnanců včetně společníků společností s r. o., která jsou využívána při podnikání zaměstnavateli formou pracovních cest, neboť jde o ustanovení, které v praxi vede k obcházení zákon o silniční dani. Zaměstnavatel využívá v přímé souvislosti se svou podnikatelsko