Důvodová zpráva k zákonu č. 417/2021 Sb., změna zákona o odpovědnosti za přestupky a některých dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 417/2021 Sb., změna zákona o odpovědnosti za přestupky a některých dalších zákonů
OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb."), a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „251/2016 Sb."). Současně s nimi nabyl účinnosti zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, jehož hlavním cílem bylo přizpůsobit úpravu ve zvláštních zákonech nové obecné úpravě v zákoně č. 250/2016 Sb.
Zákon č. 250/2016 Sb., který nahradil dřívější právní úpravu v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, upravuje především podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a podmínky pro jejich ukládání. Dále upravuje některá zvláštní pravidla pro postup správních orgánů v řízení o přestupku, který se jinak řídí správním řádem jako obecným procesním předpisem. Zákon č. 250/2016 Sb. byl od nabytí účinnosti novelizován dvakrát. Poprvé se tak stalo zákonem č. 173/2018 Sb., který nabyl účinnosti 1. prosince 2018 a který řešil
parciální
otázku odpovědnosti soudců Ústavního soudu za přestupek. Druhou změnu přinesl zákon č. 285/2018 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2019 a který se týkal projednávání přestupků příkazem na místě. V prvním případě byl předkladatelem návrhu zákona Senát, ve druhém pak skupina poslanců.
Zákon č. 251/2016 Sb. byl prozatím novelizován pouze jednou, a to zákonem č. 178/2018 Sb., kterým byla zakotvena nová skutková podstata přestupku postihující porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením.
S ohledem na skutečnost, že od nabytí účinnosti nové právní úpravy uplynuly více než 2 roky, bylo provedeno vyhodnocení její účinnosti. V praxi správních orgánů byly identifikovány některé problémy, které si klade za cíl odstranit předkládaná novela. Tyto problémy lze rozdělit zejména do následujících skupin:
-
problémy správních orgánů (zejména orgánů územních samosprávných celků) s personálním zajištěním výkonu přestupkové agendy s ohledem na zvýšené kvalifikační požadavky podle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zejména s ohledem na požadavek vysokoškolského vzdělání,
-
administrativní zatížení správních orgánů každoročním zpracováváním přehledu přestupků,
-
nedostatečná ochrana soukromí a bezpečnosti osob vystupujících v řízení o přestupku, včetně zranitelných obětí,
-
nedostatečná účinnost omezujících opatření s ohledem na jejich nízkou vymahatelnost,
-
nedostatky v právní úpravě vzájemného poskytování informací mezi správními orgány příslušnými k řízení o přestupku a ostatními orgány veřejné moci,
-
nedostatečná právní úprava ve vztahu k používání pyrotechniky v rámci sportovní akce, při cestě na sportovní akci nebo při návratu z ní.
Současná právní úprava podmínek odpovědnosti za přestupek a pravidel pro postup v řízení o přestupku nemá přímé dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. Jednotná právní úprava podmínek odpovědnosti za přestupek a pravidel pro postup v řízení o přestupku nicméně působí preventivně v tom smyslu, že brání tomu, aby při projednávání přestupků byly zvýhodňovány nebo naopak znevýhodňovány určité skupiny subjektů.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Návrh zákona primárně reaguje na potřeby aplikační praxe s tím, že se zaměřuje na následující oblasti:
- Zmírnění kvalifikačních požadavků na oprávněné úřední osoby
Podle navrhované právní úpravy postačí absolvování zkoušky odborné způsobilosti u Ministerstva vnitra bez nutnosti mít zároveň vysokoškolské vzdělání (osoba, která bude mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, nebude mít povinnost absolvovat zkoušku odborné způsobilosti obdobně, jako tomu je podle dosavadní právní úpravy).
Zároveň se ruší věková hranice 50 let jako jedna z podmínek pro výjimku z kvalifikačních požadavků po skončení přechodného období 31. prosince 2022. Po této době budou moci provádět úkony v řízení o přestupku kromě oprávněných úředních osob splňujících kvalifikační požadavky též oprávněné úřední osoby, které ke dni uplynutí přechodného období budou mít alespoň desetiletou praxi v projednávání přestupků a rozhodování o nich.
Rovněž se doplňuje 18měsíční období pro nově nastoupivší zaměstnance, během kterého musí splnit kvalifikační požadavky s tím, že v mezidobí mohou provádět úkony v řízení o přestupku bez splnění těchto požadavků [jde o obdobnou úpravu jako § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů].
Navrhovaná právní úprava umožní docílit zvýšení kvalifikace oprávněných úředních osob v řízení o přestupku bez toho, aby byl ohrožen výkon přestupkové agendy nedostatkem úředních osob, které by splňovaly zákonem stanovené předpoklady.
- Zrušení povinnosti zpracovávat přehled přestupků
Údaje o přestupcích shromážděné během dvou let poskytnou dostatečný základ pro analýzu zvláštní části přestupkového práva. Z tohoto důvodu se navrhuje zrušit povinnost zpracovávat přehled přestupků, která podle zkušeností přináší nadměrnou administrativní zátěž pro správní orgány. Poslední přehled přestupků bude zpracován v roce 2020 za rok 2019. Statistické údaje ohledně vybraných skupin přestupků bude do budoucna možné získat z příslušných informačních systémů.
- Ochrana soukromí a bezpečnosti osob vystupujících v řízení o přestupku a náležitá procesní ochrana zranitelných obětí v tomto řízení
Navržená úprava zajištění splnění úkolu uloženého usnesením vlády ze dne 4. září 2017 č. 622 k Souhrnné zprávě za rok 2016 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018. Konkrétně jde o následující opatření:
-
vyloučení osobních a dalších citlivých údajů osob vystupujících v řízení o přestupku z nahlížení do spisu, pokud to vyžaduje ochrana jejich soukromí nebo bezpečnosti a taková osoba o to požádá. V případě, že přístup k osobním údajům byl omezen již v předcházejícím trestním řízení o totožném skutku, bude omezen bez dalšího i v řízení o přestupku.
-
navrhuje se přiznat procesní práva podle § 71 (právo nahlížet do spisu, navrhovat důkazy, klást otázky, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí atd.) nově i osobám přímo postiženým spácháním přestupku, jejichž souhlas se zahájením nebo pokračováním v řízení se nevyžaduje s ohledem na to, že spácháním přestupku byla postižena osoba mladší 18 let nebo byl přestupek důvodem vykázání ze společného obydlí.
-
stanoví se pravidla šetrného výslechu svědka mladšího 15 let.
-
stanoví se informační povinnost správního orgánu vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že byl přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo partnerském vztahu spáchán na osobě mladší 18 let, nebo byla-li osoba mladší 18 let svědkem takového přestupku.
- Zvýšení účinnosti omezujících opatření
Navrhovaná právní úprava si klade za cíl zvýšit vymahatelnost práva v případech, kde se ukázala dosavadní právní úprava neúči

Související dokumenty

Zákony

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
251/2016 Sb., o některých přestupcích
183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
200/1990 Sb., o přestupcích
500/2004 Sb., správní řád
173/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
285/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
178/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
40/2009 Sb., trestní zákoník
DE01/48 Všeobecná deklarace lidských práv
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
85/1996 Sb., o advokacii
99/1963 Sb., občanský soudní řád
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
273/2008 Sb., o Policii České republiky
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
89/2012 Sb., občanský zákoník
300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
234/2014 Sb., o státní službě
6/1993 Sb., o České národní bance

Vyhlášky

120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
214/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
231/1996 Sb., paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Mezinárodní smlouvy

54/2001 Sb.m.s. o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí