Důvodová zpráva k zákonu č. 317/2015 Sb., změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 317/2015 Sb., změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Mgr.
Bohuslav
Sobotka,
předseda vlády
Mgr.
Michaela
Marksová,
ministryně práce a sociálních věcí
Obecná část
A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
             SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
 
 1. Základní identifikační údaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o    I
I organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších     I
I předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších   I
I předpisů, a další související zákony                    I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I    Zpracovatel / zástupce    I   Předpokládaný termín nabytí   I
I      předkladatele:      I   účinnosti, v případě dělené   I
I  Ministerstvo práce a sociálních  I     účinnosti rozveďte      I
I        věcí         I     1. července 2015      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Implementace práva EU: 
Ano
I I I I Návrh zákona v příslušných částech odpovídá požadavkům stanoveným I I nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a nařízením I I Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013. I I----------------------------------------------------------------------------I I 2. Cíl návrhu zákona I I----------------------------------------------------------------------------I I Cílem navrhované právní úpravy je upřesnění dosavadní právní úpravy I I poskytování údajů z informačních systémů České správy sociálního I I zabezpečení řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační I I programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů, k I I plnění jejich povinností stanovených právem Evropské unie tak, aby byla I I zajištěna právní jistota, že poskytování údajů, které mají charakter I I osobních a citlivých údajů, a které byly získány od České správy I I sociálního zabezpečení podle zákona o organizaci a provádění sociálního I I zabezpečení a zákona o nemocenském pojištění, je v souladu s principy I I ochrany osobních údajů. I I I I Dále je cílem navrhované právní úpravy umožnit Ministerstvu práce a I I sociálních věcí poskytovat z Jednotného informačního systému práce a I I sociálních věcí řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro I I operační programy financované z evropských strukturálních a investičních I I fondů údaje získané při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, které I I mají charakter osobních a citlivých údajů, jsou-li tyto údaje nezbytné k I I plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropské unie. I I----------------------------------------------------------------------------I I 3. Agregované dopady návrhu zákona I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty:
Ano
I I
Jednorázové náklady na úpravu informačních systémů - cca 10 mil. Kč.
I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.2 Dopady na podnikatelské subjekty:
Ne
I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)
Ne
I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.4 Sociální dopady:
Ne
I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.5 Dopady na životní prostředí:
Ne
I I----------------------------------------------------------------------------I
Důvod předložení a cíle
Název
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Definice problému
Důvodem novelizace zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je potřeba zpřesnit ustanovení uvedených zákonů upravujících předávání informací z informačních systémů České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) a Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) tak, aby řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů, bylo možné předávat z těchto systémů údaje o jednotlivých fyzických osobách, které budou podpořeny v projektech realizovaných v rámci operačních programů spolufinancovaných prostředky Evropské unie, a aby tak tyto orgány mohly plnit povinnosti stanovené jim právem Evropské unie (nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, ze dne 17. prosince 2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fon