Důvodová zpráva k zákonu č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
návrhu
zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Obecná část
Návrh zákona o rezervách pro účely zjištění základu daně z příjmů byl zpracován v přímé návaznosti na zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů, který ve svém ustanovení § 24 odst. 1 písm. i) tyto rezervy uznává za výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů za podmínky, že jejich způsob tvorby a výše budou upraveny zákonem.
Zákonná úprava uvedených finančních rezerv je tedy i jedním z předpokladů uskutečňování citovaného daňového zákona v plném rozsahu, což má význam především z hlediska příjmů státního rozpočtu. Z toho důvodu je také nezbytné v zákonu limitovat výši rezerv.
Navrhovaný systém tvorby těchto účelových rezerv vychází z příslušných direktiv Rady Evropských společenství, zejména ze
a) směrnice č. 86/635/EEC z 8. prosince 1986, o ročních účtech a konsolidovaných účtech bank a jiných finančních institucí,
b) směrnice č. 91/674/EEC z 19. prosince 1991 k ročním závěrečným účtům a konsolidovaným účtům pojišťovacích podniků,
c) směrnice č. 78/660/EEC ze dne 25. června 1978, týkající se vyhotovení roč