Důvodová zpráva k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
I. Obecná část
Přechod na novou soustavu daní a poplatků a s tím spojená odpovědnost státu za jejich správu vyžaduje i předpis upravující zákonnou formou způsob oceňování předmětu daně a poplatku, tj. základu, z něhož se příslušnou sazbou vyměřují.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, upravuje pouze oblast cen sjednávaných mezi prodávajícím a kupujícím. Neřeší způsoby zjištění ceny v ostatních případech, zejména kdy zboží a majetek nejsou předmětem koupě a prodeje. Jedná se především o oceňování majetku, z něhož se platí daň dědická, daň darovací a daň z nemovitostí. Ocenění podle cenového předpisu je nezbytné i pro vyměření daně z převodu nemovitostí v případě, kdy sjednaná cena je nižší než cena zjištěná oceněním. Rovněž daň z příjmů a daň z přidané hodnoty v určitých případech vyžadují zjištění obvyklé ceny zdaňovaného zboží, bylo-li prodáno za spekulativně nízkou cenu nebo poskytnuto bezplatně. Důsledkem nesprávného ocenění předmětu daně jsou daňové úniky.
Objektivní ocenění majetku je nejenom fiskálním zájmem státu, ale i základním principem daňové spravedlnosti vůči plátcům daně. To je hlavní důvod, proč je v zemích Evropské unie tato problematika řešena předpisy na úrovni zákona.
Zákon o oceňování stanoví základní způsoby oceňování nejen nemovitostí, ale i ostatních druhů majetku a služeb. Stanoví zejména postupy pro zjišťování cen nehmotného a finančního majetku, které nejsou zatím pro dané účely předpisem stanoveny. Zákon o oceňování odstraní dosavadní nedostatečnou úpravu některých oceňovacích postupů v daňových zákonech řešenou pouze sděleními či pokyny Ministerstva financí.
Zákon bude mít (obdobně jako zákon č. 526/1990 Sb., o cenách) obecnou povahu a vymezí základní pojmy, způsoby a principy oceňování. Podrobné úpravy, zejména konkrétní ceny a postupy zjišťování cen, budou obsaženy v prováděcích vyhláškách. Tím bude zaručena dlouhodobá platnost zákona a současně možnost reagovat změnami podzákonných předpisů na specifika oceňování různých druhů majetku v praxi a na sbližování administrativní úrovně cen s úrovní a relacemi cen na trhu.
Vedle daní a poplatků existují další oblasti, které pro své specifické účely vyžadují oceňování majetku, např. investiční fondy, konkursy a vyrovnání, privatizace a
restituce
, vyvlastnění, soudní řízení aj. Zákony platné pro tyto oblasti většinou odkazují na oceňování podle cenových předpisů. V některých případech však používají vlastní oceňovací způsoby (např. v privatizaci převažuje účetní hodnota), které se vydáním zákona o oceňování nezmění. Jednotný způsob oceňování podle zákona bude důsledně uplatněn v daňových zákonech. Vznikne-li i v jiných oblastech potřeba postupovat podle oceňovacího zákona, jeho
dispozitivní
charakter to umožňuje.
Obecná metoda oceňování vychází z definované obvyklé ceny, běžně používané především pro oceňování movitého majetku. Vedle toho pro některé konkrétní druhy majetku zákon stanoví specifický způsob zjišťování ceny. U většiny nemovitostí to je nákladový způsob, u stavebních pozemků ceny odvozené ze sjednaných cen (cenové mapy), u půdy, lesních a jiných porostů ocenění na bázi dlouhodobých potenciálních výnosů. U některých práv se vychází ze sjednané nebo výnosovým způsobem zjištěné ceny, u cenných papírů z kurzové nebo jmenovité hodnoty, u účastí v družstvech a podílů ve společnostech a sdruženích z podílu na čistém obchodním jmění v účetní hodnotě.
V evropských zemích mají oceňovací předpisy různou tradici a jejich pojetí závisí na charakteru daňové a poplatkové soustavy. Například v Rakousku a v Německu zákon stanoví ceny a metody oceňování, které většinou vycházejí z dlouhodobých výnosů z majetku různých typů podniků. Základní trend, který je v této oblasti sledován, je přibližování úrovně oceňování skutečné úrovni tržních cen. V současné době však ocenění pouze tržními cenami není v našich podmínkách možné vzhledem k absenci dlouhodobě ustálených poměrů na straně nabídky a poptávky. V období transformace ekonomiky neodpovídají ceny uplatňované na trhu

Související dokumenty

Zákony

526/1990 Sb., o cenách
135/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích
478/1992 Sb., o užitných vzorech
529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků
132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
137/1995 Sb., o ochranných známkách
159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků
513/1991 Sb., obchodní zákoník
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
35/1965 Sb., o literárních, vědeckých a uměleckých dílech (autorský zákon)
134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
591/1992 Sb., o cenných papírech
530/1990 Sb., o dluhopisech
528/1990 Sb., Devizový zákon
185/1991 Sb., o pojišťovnictví
265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Vyhlášky

178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
295/1995 Sb., kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí