Důvodová zpráva k zákonu č. 137/2016 Sb., změna zákona o vysokých školách a dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 137/2016 Sb., změna zákona o vysokých školách a dalších zákonů
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
PhDr.
Marcel
Chládek,
MBA
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
OBECNÁ ČÁST
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je předkládán v souladu s bodem 3.6 Programového prohlášení vlády České republiky z února 2014, v němž se vláda zavázala
-
vypracovat analýzu vysokoškolské legislativy a v návaznosti na to předložit návrh změn,
-
garantovat bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních vysokých školách,
-
nezavádět školné ani zápisné.
Plán legislativních prací vlády na zbytek roku 2014 ukládal Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") předložit vládě návrh novely zákona o vysokých školách
do konce září 2014
. S ohledem na význam předkládaného návrhu novely a jeho předpokládaný dopad do činnosti vysokých škol upřednostnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy v zájmu kvality návrhu a jeho konsensuální povahy další nezbytná jednání o návrhu a požádal předsedu vlády
o posunutí termínu předložení návrhu vládě na 20. října 2014
.
I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE
Předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se týká následujících hlavních oblastí:
-
Pravidla hodnocení kvality vysokých škol
-
Akreditace studijních programů vysokých škol a institucionální akreditace
-
Postavení a pravomoci Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
-
Pravidla působení zahraničních vysokých škol na území České republiky
-
Řízení o vyslovení neplatnosti ve věci získání vysokoškolského vzdělání nebo kvalifikace
Obsah závěrečné zprávy:
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. PRAVIDLA HODNOCENÍ KVALITY VYSOKÝCH ŠKOL
1.1 Varianty řešení a zhodnocení dopadů navrhovaných variant 1.2 Přehled vybraných variant a návrh věcného řešení
2. AKREDITACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL A INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE
2.1 Varianty řešení a zhodnocení dopadů navrhovaných variant 2.2 Přehled vybraných variant a návrh věcného řešení
3. POSTAVENÍ A PRAVOMOCI NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ
3.1 Varianty řešení a zhodnocení dopadů navrhovaných variant 3.2 Přehled vybraných variant a návrh věcného řešení
4. PRAVIDLA PŮSOBENÍ ZAHRANIČNÍCH VYSOKÝCH ŠKOL NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
4.1 Varianty řešení a hodnocení dopadů navrhovaných variant 4.2 Přehled vybraných variant a návrh věcného řešení
5. ŘÍZENÍ O VYSLOVENÍ NEPLATNOSTI VE VĚCI ZÍSKÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ
NEBO KVALIFIKACE
5.1 Varianty řešení a hodnocení dopadů navrhovaných variant 5.1.1 Zvláštní právní úprava řízení o vyslovení neplatnosti 5.1.2 Právní důsledky odnětí akademického titulu a zrušení vysokoškolského diplomu 5.1.3 Okruh případů a řízení, v nichž je možno vést řízení o vyslovení neplatnosti 5.2 Přehled vybraných variant a návrh věcného řešení
6. DALŠÍ TÉMATA NOVELY
7. IMPLEMENTACE, VYNUCOVÁNÍ A PŘEZKUM ÚČINNOSTI
8. DOTČENÉ SUBJEKTY
9. KONZULTACE
10. ZDROJE DAT
11. KONTAKTY NA ZPRACOVATELE RIA
Shrnutí závěrečné zprávy RIA
1. Název právního předpisu, pro účely kterého se RIA předkládá
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zpracovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Předpokládaný termín nabytí účinnosti:
první den čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona; některá přechodná ustanovení, jejichž dřívější naplnění je potřeba k zavedení novely do praxe, budou účinná již od patnáctého dne po vyhlášení zákona.
Implementace práva EU:
NE
2. Cíl návrhu zákona
-
Zavést nový systém hodnocení kvality vysokých škol a provázat jej s činností Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále jen "Akreditační úřad").
-
Úpravou nových pravidel akreditace studijních programů a zavedením systému institucionální akreditace zefektivnit akreditační mechanismy a umožnit vysokým školám efektivnější naplňování akademických svobod při zachování odpovídající úrovně dohledu státu nad kvalitou vysokoškolského vzdělávání.
-
Vytvořit podmínky pro nezávislé odborné rozhodování o akreditacích - upravit postavení a
kompetence
Akreditačního úřadu a vymezit jeho vztahy k vládě a ministerstvu.
-
Systematicky upravit podmínky pro výkon činnosti zahraničních vysokých škol a jejich poboček v České republice a provázat je s podmínkami pro přiznávání postavení studenta z hlediska právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení.
-
Pozitivní právní úpravou se zřetelem k ochraně dobré víry a práva na spravedlivý proces regulovat podmínky řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce a o vyslovení neplatnosti jmenování docentem.
-
Napravit některé dílčí nedostatky právní úpravy, popřípadě doplnit právní úpravu na základě dosavadních praktických zkušeností, mj.:
-
zavést registr uměleckých výstupů,
-
zpoplatnit podání žádosti o uznání zahraničního dokladu o vysokoškolském vzdělání.
Novela zákona o vysokých školách sleduje dva základní cíle:
-
naplnit požadavek programového prohlášení vlády (bod 3.6),
-
promítnout společenské změny, které proběhly za více jak patnáctiletou působnost zákona, do jeho obsahu, tzn. uzpůsobit znění zákona aktuálním potřebám regulace vysokoškolské vzdělávací a tvůrčí činnosti.
Oba výše uvedené cíle se v jistém slova smyslu prolínají, neboť požadavek programového prohlášení vyžaduje vypracovat analýzu vysokoškolské legislativy a v návaznosti na to předložit návrh změn.
Provedená analýza upozornila na řadu změn, které v průběhu uplynulých více jak patnácti let nastaly jak v národním měřítku, tak ve strukturách Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (Boloňský proces).
V národním měřítku mezi klíčové faktory, které měly a mají vliv na regulaci vysokého školství, bezpochyby patří:
-
prudký růst počtu vysokých škol, zejména v segmentu soukromých vysokých škol - v roce 2000 bylo na území České republiky 8 soukromých vysokých škol, v současné době jich zde působí již 44. Počet veřejných vysokých škol vzrostl ve stejném období z 24 na 26 (ze dvou vyšších odborných vysokých škol vznikly dvě nové veřejné vysoké školy v Českých Budějovicích a Jihlavě). Počet státních vysokých škol klesl ze 4 na dvě (došlo ke sloučení 3 vojenských škol),
-
s ohledem na nízký podíl vysokoškolsky vzdělané populace ve srovnání se zeměmi EU a OECD došlo k nárůstu počtu vysokoškoláků přijímaných na vysoké školy - mezi lety 2000 a 2014 došlo k nárůstu nově přijatých studentů z 35 249 na 65 58, tedy o 86 procentních bodů. Podle dat OECD podíl vysokoškolsky vzdělaných v populaci (věk 25-64) od roku 2000 do roku 2014 vzrostl z 10,96 procenta na 19,28 procenta,
-
prakticky mimo jakoukoliv regulaci se dostal rozmach různorodosti studijních oborů, v současnosti je akreditováno cca 8829 studijních oborů ve 2700 studijních programech (k 30.6.2014),
-
za prudkým kvantitativním rozmachem vysokého školství do jisté míry zaostávaly akreditační aktivity, které nemohly a nemohou u všech škol a oborů garantovat jejich vysokou kvalitu,
-
image českého vysokého školství poškodila kauza plzeňských práv, i kauzy některých kombinovaných studijních programů realizovaných zejména pobočkami soukromých vysokých škol,
-
dobré pověsti vysokého školství v ČR nepřidává ani nový fenomén působení poboček zahraničních vysokých škol, pro jejichž regulaci jsou v současné právní úpravě minimální možnosti,
-
z posledních hodnotících zpráv OECD, které se týkají vývoje terciárního vzdělávání, vyplývají mnohem příznivější hodnocení ČR, pokud jde o podíl populace se sekundárním a terciárním vzděláváním, pokud jde o míru graduace, uplatnitelnosti na trhu práce, ve struktuře výdajů na vysokoškolské vzdělávání ze všech veřejných výdajů atd.
V mezinárodním měřítku nelze pominout řadu dokumentů, které byly přijaty v rámci kultivace a harmonizace Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, zejména pak:
-
Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (Boloňská deklarace z 19. června 1999 a navazující komuniké),
-
Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (ET 2020 - Education and Training 2020).
-
Standardy a směrnice pro zajištění kvality v Evropském prostoru terciárního vzdělávání, European Association for Quality Assurance in Higher Education (pracovní verze 2014),
-
High Level Group on the Modernisation of Higher Education: Report to the European Commission on Improving the Quality of Teaching and Learning in Europe's Higher Education Institutions,
-
Eurydice: Modernisation of Higher Education in Europe - Access, Retention and Employability 2014.
Novela také reaguje na tzv. country specific recommendations, které dostala Česká republika od Evropské komise a které byly rozpracovány v Národním programu reforem; pro oblast vysokého školství je to zejména problematika akreditací a posílení zabezpečování kvality v novele zákona o vysokých školách. Novela zákona je tzv. ex-
ante
kondicionalitou, kterou je třeba naplnit, aby Česká republika mohla čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2014-2020 pro oblast vysokého školství.
S vědomím jisté generalizace můžeme klíčové změny, které je třeba promítnout do zákona o vysokých školách, spatřovat v následujících bodech:
-
přechod od kvantity ke kvalitě,
-
změna postupů akreditace a její harmonizace v souladu s evropskými trendy,
-
možnost odebírání neoprávněně přiznaných diplomů,
-
regulace působení zahraničních subjektů působících v ČR v oblasti vysokoškolského vzdělávání (zejména poboček zahraničních vysokých škol).
-
promítání dosavadních zkušeností (best practices) do zpřesnění současného znění řady ustanovení zákona o vysokých školách.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO
Vícenáklady, které souvisejí se zavedením nových institutů a agend, jako je Akreditační úřad, provoz registrů a
agenda
zahraničních vysokých škol, lze vyčíslit cca na 30,220 mil. Kč ročně.
Tyto finanční dopady novely budou pokryty v rámci schválených výdajových limitů kapitoly 333.
1. Finanční zajištění činnosti
Akreditačního úřadu
obnáší jednorázové náklady ve výši cca 8,5 mil. Kč a pravidelné roční náklady v průměrné výši
cca 38 mil. Kč ročně
, z toho osobní náklady činí cca 28 mil. Kč.
Osobní náklady
ve výši cca
28 mil. Kč ročně
obnášejí následující položky:
-
náklady na fungování
Kanceláře Akreditačního úřadu
- cca
8 mil. Kč ročně
(jedná se o 11 přepočtených úvazků, tzn. o 4 přepočtené úvazky, resp. přibližně o 2,9 mil. Kč více, než obnáší osobní náklady na dosavadní sekretariát Akreditační komise); zajištění těchto úvazků, včetně finančních nároků ve formě osobních nákladů na kancelář Akreditačního úřadu bude zajištěno v rámci stávajících limitů regulace zaměstnanosti MŠMT a
bez nutnosti navýšení rozpočtu kapitoly MŠMT
;
-
náklady na
odměny členům Rady Akreditačního úřadu a Přezkumné komise Akreditačního úřadu
-
cca 8 mil. Kč ročně
; tato položka bude pokryta v rámci schválených výdajových limitů kapitoly 333;
-
náklady na
odměny členům hodnotících komisí
, které budou ustavovány pro jednotlivá řízení o akreditaci, závisejí na nápadu žádostí v daném roce - odhadovány jsou v
průměrné výši 12 mil. Kč ročně
; v současnosti jsou na dohody s členy dosavadní Akreditační komise rozpočtovány ročně cca 4 mil. Kč; zvýšené náklady budou pokryty v rámci schválených výdajových limitů kapitoly 333.
Provozní náklady
, které v sobě zahrnují náklady na zasedání hodnotících komisí, Rady Akreditačního úřadu, cestovní náhrady a další nezbytné provozní záležitosti,
činí 10 mil. Kč ročně.
Také tyto náklady budou pokryty v rámci schválených výdajových limitů kapitoly 333.
2. Náklady na zavedení nových, popř. úpravy dosavadních registrů vedených ministerstvem v souladu s novelizovaným zákonem budou činit
jednorázově 900 tis. Kč v roce 2015
.
Roční náklady
na provoz registrů se budou pohybovat ve výši
cca 3,4 mil. Kč
. MŠMT nebude z tohoto titulu požadovat navýšení své rozpočtové kapitoly.
3. Návrh změny zákona o správních poplatcích zvyšuje poplatek za podání žádosti o udělení státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola ze současných 25 tis. Kč na 100 tis. Kč. Celkový dopad na státní rozpočet bude (při cca 3 žádostech za kalendářní rok) v příjmové stránce zhruba 225 tis. Kč ročně. Návrh také zavádí zpoplatnění žádosti o udělení povolení zahraničním vysokým školám (mimo EU) a jejich pobočkám působit na území České republiky, a to ve výši 100 tis. Kč. Celkový dopad na státní rozpočet bude (při cca 10 žádostech za kalendářní rok) v příjmové stránce 1 mil. Kč ročně.
4. Návrh rovněž zavádí poplatek za uznávání předchozího vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí. V případě, že v první instanci rozhoduje ministerstvo (nebo MV nebo MO), je poplatek příjmem státního rozpočtu. Navrhuje se zavedení poplatku 3 tis. Kč za přijetí žádosti. Odhaduje se, že celkový dopad na státní rozpočet bude (při cca 300 žádostech za kalendářní rok) v příjmech zhruba 900 tis. Kč ročně.
5. Náklady spojené s
vyřizováním informační povinnosti vůči ministerstvu u evropských zahraničních vysokých škol a podáváním žádostí mimoevropských zahraničních vysokých škol (
nebo jejich poboček)
o udělení povolení (nebo oprávnění) uskutečňovat i na území České republiky studijní programy, které poskytují vysokoškolské vzdělání, se odhadují na
820 tis. Kč ročně.
Tyto náklady budou pokryty v rámci schválených výdajových limitů kapitoly 333.
6. Náklady spojené s návrhem na změnu zákonů o státní sociální podpoře, o důchodovém pojištění a o organizaci a provádění sociálního zabezpečení s ohledem na přiznání postavení studenta studentům zahraničních vysokých škol obnášejí náklady spojené s hrazením veřejného zdravotního pojištění ze strany státu.
Dopad na státní rozpočet - kapitolu Všeobecná pokladní správa se odhaduje na 15,21 mil. Kč ročně
(při odhadu 1 500 studentů a současné výši platby státu 845 Kč za pojištěnce)
Dále předkládaný návrh může vyvolat zvýšené dopady do oblasti dávek státní sociální podpory řádově v desítkách mil. Kč. Dopady řádově v mil. Kč lze očekávat i v oblasti důchodového pojištění.
Tyto výdaje budou pokryty v rámci schválených výdajových limitů kapitoly 313 - MPSV
.
3.2. Dopady na podnikatelské subjekty: ANO
Podmínek pro podnikání soukromých vysokých škol se přímo dotknou nová pravidla akreditace studijních programů a institucionální akreditace. Mimoevropské zahraniční vysoké školy, resp. jejich pobočky, budou dotčeny dopady nových podmínek jejich působení na území České republiky.
V obou případech bude mít na podnikatele dopad také zvýšení, popř. zavedení správních poplatků za podání žádosti o udělení státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola, resp. o udělení souhlasu působit na území České republiky.
3.3. Dopady na územní samosprávné celky: NE
3.4. Sociální dopady: ANO
Pozitivní sociální dopady lze očekávat od zvýšení sociálního stipendia studentů vysokých škol.
Návrh zákona zvyšuje sociální stipendium z 1620 Kč na 2100 Kč měsíčně (stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce).
Dopady zvýšení sociálního stipendia o 480 Kč měsíčně (z 1620 na 2100 Kč měsíčně) lze s přihlédnutím ke stávajícím ročním nákladům na sociální stipendia vyčíslit
na 12,5 mil. Kč ročně.
3.5. Dopady na životní prostředí: NE
Indikativní analýza dopadů zákona na vysoké školy a dopadů na firmy
Finanční nároky novely zákona o vysokých školách:
-
na rozpočet ministerstva
- odhaduje se, částkou cca 50 mil. Kč (vznik nových registrů, nová forma akreditace),
-
na vysoké školy
- dopad bude pozitivní, tak i negativní. Pozitivní ve zvýšeném poplatku za nostrifikace (zpoplatnění ve výši 3 tis. Kč) za jednu nostrifikaci, počet nostrifikací nelze odhadnout, ale má rostoucí tendenci. Negativní dopad lze očekávat v tom směru, že zákon ukládá škole zavést systém zabezpečování kvality a systém vnitřního hodnocení kvality. Řada vysokých škol již začaly tyto aktivity realizovat a/nebo plánují jejich realizaci i v roce 2015, finančně budou podpořeny z tzv. institucionálních plánů vysokých škol financovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora aktivit směřujících k systémům zabezpečování kvality a podpory nového systému akreditací je jednou z priorit Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je v současné době vyjednáván s Evropskou komisí.
-
MŠMT navíc připravuje v rámci IPn KREDO (Individuální projekt národní) podporu pro vysoké školy formou poskytování metodických informací zaměřených na formování systému zajišťování kvality a systému vnitřního hodnocení kvality.
-
na podnikatelskou sféru -
finančně neidentifikovaný vliv. Ministerstvo při přípravě novely zákona vycházelo z vládního dokumentu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020. Nový způsob akreditací a nastavení jejich standardů spolu se zavedením dvou profilů studijních programů - profesního a akademického, by měly mít vliv na přípravu a uplatnitelnost absolventů vysokých škol na trhu práce. Větší propojení studijních programů a potřeb trhu práce by mělo vést k lépe připraveným odborníkům a tak přispět ke konkurenceschopnosti České republiky. Toho však nelze dosáhnout pouze prostřednictvím novely zákona o vysokých školách, ale systémovou podporou spolupráce vysokých škol se stakeholdery.
1. PRAVIDLA HODNOCENÍ KVALITY VYSOKÝCH ŠKOL
1.1 Varianty řešení a zhodnocení dopadů navrhovaných variant
DEFINICE PROBLÉMU
Systém českého vysokého školství prošel během uplynulých let zásadními změnami. Nejvýznamnějším faktorem, který ovlivnil systém vysokého školství, byl významný nárůst podílu počtu studujících, kteří vstupují na vysoké školy (přechod od elitního k masovému až univerzálnímu charakteru vysokoškolského vzdělávání). Vzhledem k této kvantitativní expanzi, pří níž se oproti roku 1990 počet studujících více než ztrojnásobil (Prudký a kol. 2010), existuje shoda nad potřebou systém vysokého školství reformovat tak, aby lépe odpovídal současným výzvám (Strategický rámec vysokoškolské politiky 2011). Tyto výzvy vedou k tomu, že hlavními prioritami vysokoškolské politiky se stávají kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost (Dlouhodobý záměr MŠMT 2011-15).
Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost představují významné a vzájemně provázané aspekty současného vysokého školství, které se nachází v pokročilé fázi masifikace a přechází do univerzální fáze svého vývoje. Má-li být zachována náležitá kvalita v celém vysokoškolském systému, musí být jeho kvantitativní expanze provázena přiměřenou diverzifikací, a to jak na úrovni studijních programů, tak na úrovni vysokoškolských institucí a jejich součástí. Tato diverzifikace musí být
relevantní
jak vzhledem k rozmanitým potřebám a schopnostem studentů, tak vzhledem k potřebám společnosti a požadavkům trhu práce. Jedním z ukazatelů této relevance je dobrá uplatnitelnost absolventů. Aby mohly vysoké školy plnit své poslání, nemohou být uzavřené vůči potřebám společnosti. Jejich otevřenost se projevuje v mezinárodní mobilitě učitelů a studentů, v mezinárodní spolupráci ve vzdělávání, ve výzkumu a vývoji, ale též ve spolupráci na národní úrovni s výzkumnými institucemi, podniky, veřejnou správou, občanským sektorem aj. Zvládnutí kvantitativní expanze vyžaduje i efektivní řízení a fungování vysokoškolských institucí ve všech sférách jejich činnosti s cílem vytvořit prostředí, v němž každá vysoká škola se bude profilovat v těch činnostech, v nichž je schopna dosahovat nejlepších výsledků.
Hodnocení kvality spočívá v současné době pouze v činnosti Akreditační komise, která průběžně posuzuje kvalitu akreditovaných činností a v případě závažných nedostatků, pokud nejsou v přiměřené lhůtě odstraněny, navrhne
restriktivní
opatření; jestliže se podmínky ve vzdělávací instituci změní natolik, že je zásadně ohrožena kvalita vzdělávání, je možno akreditaci odejmout.
Tato úprava již není vyhovující (neexistují dostatečná kritéria pro hodnocení kvality práce jednotlivých vysokých škol a nejsou regulovány požadavky na vnitřní systémy a procesy zajišťování kvality na vysokých školách) a je třeba komplexní změny tak, aby se hodnocení výkonnosti a kvality vysokých škol stalo významným nástrojem k udržení a zvyšování kvalitativní úrovně vysokých škol, k motivaci kvalitních vysokých škol dosahovat dalšího rozvoje a k rozpoznání vysokých škol, které stanovené výkonnosti a kvality nedosahují, a k jejich motivaci zaměřit se na rozvoj v oblastech, které výkonnostní a kvalitativní úroveň příslušné vysoké školy zvýší.
POPIS EXISTUJÍCÍHO PRÁVNÍHO STAVU
Podle zákona č. 111/1998 Sb. (§ 84) Akreditační komise pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost vysokých škol. K tomuto cíli zejména hodnotí činnost vysokých škol a kvalitu akreditovaných činností a zveřejňuje výsledky hodnocení.
Zjistí-li Akreditační komise nedostatky při uskutečňování akreditovaných činností, doporučí vysoké škole nebo spolupracující právnické osobě, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu.
V případě závažných nedostatků při uskutečňování studijního programu navrhne Akreditační komise ministerstvu podle povahy věci omezení akreditace, pozastavení akreditace nebo odnětí akreditace.
VARIANTA NULOVÁ
Zachování existujícího právního stavu. Nulová varianta nesplňuje sledovaný cíl - vytvořit podmínky pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky a podmínky pro profilaci jednotlivých vysokých škol, a tak podpořit kvalitní naplňování jejich rolí v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací, umění a dalších tvůrčích činností. Dále proto nebudou posuzovány její dopady.
CÍLOVÝ STAV - POZNÁMKA K VARIANTÁM 1 až 3
Nenulové varianty bylo možno pojmout výhradně z hlediska institucionálního - tj. který orgán či instituce by hodnocení kvality měl provádět.
VARIANTA 1
První uvažovanou variantou bylo hodnocení vnitřního systému zajišťování kvality prováděné orgánem pro vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen "tvůrčí činnost") a souvisejících činností veřejné vysoké školy, případně vědeckou radou (na veřejné vysoké škole, která uskutečňuje akreditované studijní programy uskutečňované pouze v jedné oblasti vzdělávání). Výslovná úprava pro veřejné vysoké školy by se obdobně vztahovala i na soukromé vysoké školy. Cílový stav lze popsat takto:
Veřejná vysoká škola
má povinnost provádět pravidelné vnitřní hodnocení kvality a k tomuto účelu může zřídit (tj. není stanoveno jako povinnost) jako samosprávný akademický orgán veřejné vysoké školy orgán pro vnitřní hodnocení kvality vysoké školy, pokud tak stanoví statut vysoké školy. Členy orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy jmenuje a odvolává rektor. Na veřejné vysoké škole, která uskutečňuje akreditované studijní programy nebo studijní programy uskutečňované pouze v jedné oblasti vzdělávání, může
kompetence
orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy vykonávat vědecká nebo umělecká nebo akademická rada veřejné vysoké školy.
Veřejná vysoká škola stanoví vnitřním předpisem standardy vnitřního hodnocení kvality (tj. soubor pravidel, kterými se řídí orgány veřejné vysoké školy při vnitřním hodnocení a zajišťování kvality, upravující zejména činnost orgánu pro vnitřní hodnocení kvality, pokud je zřízen, postupy, kterými vysoká škola hodnotí a zajišťuje kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících (podpůrných) činností, a dále též uskutečňování studijních programů v případě, že má vysoká škola akreditovanou alespoň jednu oblast vzdělávání); tento vnitřní předpis, jakož i zprávu o vnitřním hodnocení kvality vysoké školy předkládá rektor k projednání vědecké (umělecké/akademické) radě veřejné vysoké školy a následně ke schválení akademickému senátu veřejné vysoké školy. Výsledky pravidelného vnitřního hodnocení kvality veřejné vysoké školy a přijatá opatření k odstranění případných zjištěných nedostatků vysoká škola zveřejňuje a informuje o nich Akreditační úřad.
Ve věcech realizace vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy týkajícího se fakulty rozhodují orgány fakulty, a to v rozsahu stanoveném statutem veřejné vysoké školy.
Vzhledem k tomu, že vysoká škola odpovídá za kvalitu vysokoškolského vzdělávání poskytovaného v rámci studijních programů, je povinna zavést, udržovat a v pravidelných obdobích hodnotit vnitřní systém zajišťování kvality. Tento systém je založen na součinnosti orgánů vysoké školy v postupech upravených jejími vnitřními předpisy při tvorbě, uskutečňování a hodnocení kvality studijních programů a při tvorbě, organizaci a využívání personálního, materiálního a dalšího zabezpečení vysokoškolského vzdělávání poskytovaného vysokou školou v souvislosti s její vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činností. Pouze té vysoké škole, která má zavedený systém vnitřního hodnocení kvality a splňuje standardy pro akreditace, včetně obecné způsobilosti vysoké školy poskytovat vysokoškolské vzdělání a dbát na jeho kvalitu, lze udělit institucionální akreditaci.
O kvalitu vysokoškolského vzdělávání pečuje Akreditační úřad, který k tomuto cíli hodnotí činnost vysokých škol a kvalitu akreditovaných činností a zveřejňuje výsledky hodnocení. Hodnocení vysokých škol provádí Akreditační úřad s využitím vlastního hodnocení vysoké školy. Ze závažných důvodů může Akreditační úřad provést též mimořádné hodnocení činnosti vysoké školy a kvality akreditovaných činností.
Zhodnocení:
Tato varianta ponechává na rozhodnutí vysoké školy, zda zřídí orgán pro vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností veřejné vysoké školy, či zajistí povinnost provádět pravidelné vnitřní hodnocení kvality jiným způsobem. Systém hodnocení by tak nebyl jednotný a přehledný.
VARIANTA 2
Druhá varianta spočívá v povinném zřízení rady pro vnitřní hodnocení každou veřejnou vysokou školou (výjimkou je veřejná vysoká škola, která nemá institucionální akreditaci - v tomto případě může působnost rady pro vnitřní hodnocení vykonávat vědecká (umělecká/akademická) rada veřejné vysoké školy).
Soukromá vysoká škola je povinna provádět vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy za podmínek stanovených pro veřejnou vysokou školu, nemá však stanovenu povinnost zřizovat k tomuto účelu zvláštní orgán.
Vnitřní hodnocení kvality je součástí hodnocení vysoké školy (rozlišuje se vnitřní hodnocení a vnější hodnocení; vnější hodnocení provádí Akreditační úřad, vysoká škola si je může zajistit na vlastní náklady také u všeobecně uznávané hodnotící agentury). Cílový stav lze popsat takto:
Zajišťování kvality a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy patří do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy.
Veřejná vysoká škola je povinna svým statutem zřídit radu pro vnitřní hodnocení. Jde-li o veřejnou vysokou školu, která nemá institucionální akreditaci a pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy, může působnost rady pro vnitřní hodnocení vykonávat vědecká (umělecká/akademická) rada veřejné vysoké školy. Předsedou rady pro vnitřní hodnocení je rektor, který jmenuje a odvolává ostatní členy rady. Alespoň jeden člen je jmenován z řad studentů dané veřejné vysoké školy, členem rady je vždy rovněž předseda akademického senátu veřejné vysoké školy.
Rada zejména schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností veřejné vysoké školy, která se stanou vnitřním předpisem veřejné vysoké školy; návrh předkládá rektor před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy. Dále rada řídí průběh vnitřního hodnocení kvality veřejné vysoké školy, zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě, vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností veřejné vysoké školy a vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem veřejné vysoké školy.
Za účelem zajištění kvality a rozvoje příslušného studijního programu, který uskutečňuje vysoká škola nebo její součást, jmenuje a odvolává vysoká škola z řad svých akademických pracovníků garanta studijního programu podle pravidel stanovených vnitřním předpisem vysoké školy; garantem magisterského studijního programu a doktorského studijního programu může být pouze docent nebo profesor, který je akademickým pracovníkem dané vysoké školy.
Každá vysoká škola je povinna zavést a udržovat systém zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy, který je založen na součinnosti orgánů vysoké školy v souladu s postupy upravenými zákonem a vnitřními předpisy vysoké školy. Výslovně je upraveno, v čem spočívá vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy:

Související dokumenty

Zákony

209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/1995 Sb., o státní statistické službě
135/1920 Sb., o poměru pražských universit
314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity
23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
234/2014 Sb., o státní službě
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
267/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
89/2012 Sb., občanský zákoník

Vyhlášky

62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách
322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách

Mezinárodní smlouvy

60/2000 Sb.m.s. o sjednání Úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu