Důvodová zpráva k zákonu č. 458/2022 Sb., zrušení zákona o evidenci tržeb

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 458/2022 Sb., zrušení zákona o evidenci tržeb
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, (dále jen "zákon o evidenci tržeb") vstoupil v platnost dne 13. dubna 2016. K provedení § 19 odst. 3 zákona o evidenci tržeb vydalo Ministerstvo financí vyhlášku č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka. Náběh povinnosti evidovat tržby byl však rozdělen do 4 fází vymezených podle činností, ze kterých tržby pochází. První fáze, která započala dne 1. prosince 2016, se týkala pouze tržeb z ubytovacích a stravovacích služeb. Druhá fáze započala dne 1. března 2017 a zahrnovala tržby z velkoobchodu a maloobchodu.
Začátek třetí fáze byl podle původního znění zákona o evidenci tržeb plánován na 1. březen 2018 a začátek čtvrté fáze na 1. červen 2018, tyto dvě fáze však byly fakticky zrušeny nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 8/2018 Sb. Tento nález totiž s účinností ode dne 1. března 2018 provedl takový zásah do zákona o evidenci tržeb, že stanovil výjimku pro tržby spadající původně do třetí a čtvrté fáze bez časového omezení s tím, že jejich znovuzavedení a určení okamžiku vzniku evidenční povinnosti vůči těmto tržbám musí předcházet analýza, jejímž obsahem bude posouzení nezbytnosti regulace vůči dotčeným skupinám osob s určitými specifiky nebo dotčeným skupinám osob s malým rozsahem jejich podnikatelské činnosti.
Na tento nález Ústavního soudu zareagoval zákonodárce zákonem č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela zrušila ustanovení zákona o evidenci tržeb stanovující náběh povinnosti evidovat tržby ve 4 fázích a měla tedy nastat obecná povinnost evidovat všechny tržby, které naplní definici evidované tržby (viz níže). Novela vstoupila v platnost dne 9. října 2019 a povinnost evidovat všechny evidované tržby měla nabýt účinnosti dne 1. května 2020.
V reakci na pandemii onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 však došlo s účinností od 27. března 2020 k dočasnému zrušení povinnosti evidovat tržby zákonem č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, a to bez ohledu na to, z jaké činnosti tržby plynou (fakticky tedy došlo k přerušení povinnosti pro tržby z první a druhé fáze a odsunu začátku povinnosti evidovat tržby patřící původně do třetí a čtvrté fáze).
Povinnost evidovat tržby tak byla nejdříve přerušena po dobu nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020 a následujících 3 měsíců. Následně byl však zákon č. 137/2020 Sb. dvakrát novelizován, a to zákonem č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
8/2018 Sb., ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Vyhlášky

269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka