Zkušenosti s prvním rokem fungování paušálního režimu

Vydáno: 22 minut čtení

Tak zase již před několika měsíci uplynul termín, kdy měli poplatníci řešit, zda by pro ně bylo zajímavé vstoupit do paušálního režimu. A ti, co v něm byli v roce 2021, zvažovali, zda je pro ně tento režim skutečně zajímavý, či by bylo lepší z tohoto režimu vystoupit. Zkusila jsem se v článku zamyslet nad některými úskalími i nesprávným pochopením tohoto paušálního režimu. Oním datem, do kdy nejpozději se musí všichni stávající podnikatelé rozhodnout ohledně paušálního režimu pro příslušné zdaňovací období, je vždy 10. leden. Po tomto datu již pro dané zdaňovací období nemůže poplatník vykonávající činnost k 1. lednu do paušálního režimu vstoupit, ani z něho vystoupit (pokud v podnikatelské činnosti stále pokračuje).

 

Zkušenosti s prvním rokem fungování paušálního režimu
Ing.
Monika
Sušánková
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Pro úplnost je třeba ještě doplnit, že poplatník, který zahajuje samostatnou činnost po 10. lednu, může oznámení o vstupu do paušálního režimu na to zdaňovací období, v něž činnost zahajuje, podat správci daně nejpozději do dne zahájení této činnosti, viz § 38lc odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů). Pro vstup do paušálního režimu musí pak splnit podmínky uvedené v § 2a odst. 2 zákona o daních z příjmů.
Mezi
počáteční omyly
některých poplatníků pramenící z jejich neúplné informovanosti o institutu
, k němuž se přihlásili, patří následující:
Zaplacení první paušální zálohy považují za splnění celoroční povinnosti.
Žádné paušální zálohy neplatí, protože podali oznámení o vstupu do paušálního režimu a očekávali rozhodnutí finančního úřadu potvrzující jejich vstup do paušálního režimu, které dosud neobdrželi. Finanční úřad přitom žádné rozhodnutí nevydává, nejedná se o žádost, o které by finanční úřad rozhodoval, ale o oznámení, na jehož základě je při splnění zákonem stanovených podmínek poplatník v paušálním režimu automaticky. Poplatníkem v paušálním režimu je dle § 2a odst. 1 zákona o daních z příjmů poplatník, který splňuje zákonem stanovené podmínky a podá správci daně ve stanovené lhůtě oznámení o vstupu do paušálního režimu podle § 38lc zákona o daních z příjmů. Finanční úřad by pouze v případě, že by zjistil, že poplatník, který podal