Firemní automobil pro soukromé a služební účely po novele zákona o daních z příjmů

Vydáno: 23 minut čtení

Velmi žádaným zaměstnaneckým benefitem je firemní automobil, který mohou zaměstnanci využívat i pro soukromé účely. Zpravidla je firemní automobil poskytnut zaměstnanci bezplatně, případně může být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dohodnuta zvýhodněná úplata za poskytnutí vozidla, která je nižší, než by bylo tržní nájemné. Nepeněžní příjem plynoucí z bezplatného využití firemního vozu i pro soukromé účely, popřípadě rozdíl mezi výší nepeněžního příjmu a úhradou od zaměstnance, představuje na straně zaměstnance z pohledu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zdanitelný příjem, který současně bude vstupovat do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 142/2022 Sb. , která nabyla účinnosti dne 1. července 2022, zavádí novou – nižší – velikost nepeněžního příjmu plynoucího zaměstnanci v případě, kdy je mu pro služební i soukromé účely poskytnuto tzv. nízkoemisní vozidlo. Jaká vozidla splňují podmínky nízkoemisních vozidel a jak prokázat splnění zákonných podmínek ze strany plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, přiblíží následující příspěvek.

 

Firemní automobil pro soukromé a služební účely po novele zákona o daních z příjmů
Ing.
Lenka
Nováková,
MBA,
KPMG Česká republika, s. r. o.
Ing.
Marie
Smékalová,
KPMG Česká republika, s. r. o.
Zaměstnanci v dnešní době při hodnocení stávajícího zaměstnavatele, nebo při výběru nového, hledí nejen na výši své základní mzdy, ale také na další peněžní a nepeněžní příjmy, které jim zaměstnání přinese. Trendem posledních let, posíleným „covidovou dobou“, je tak poskytování nejrůznějších benefitů, které mají zaměstnance motivovat k setrvání u svého zaměstnavatele, stejně jako zaujmout nové potenciální zaměstnance.
Obvyklým benefitem, který čeští zaměstnavatelé nabízejí svým zaměstnancům (zpravidla členům managementu společnosti), je firemní vozidlo k bezplatnému využití jak pro služební, tak i pro soukromé účely. Popřípadě je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dohodnuta zvýhodněná úplata za poskytnutí firemního vozidla k soukromému využití, která je nižší, než by bylo tržní nájemné. Tento benefit zůstává mezi manažery žádaným i přesto, že jeho poskytnutí, na rozdíl od některých jiných zaměstnaneckých benefitů, bude na straně zaměstnance představovat zdanitelný příjem, který bude také podléhat povinným pojistným odvodům.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), ve znění platném do 30. června 2022, v rámci § 6 odst. 6 stanovoval, že zdanitelným příjmem zaměstnance z titulu poskytnutí služebního vozidla bezplatně také pro soukromé účely je vždy 1 % ze vstupní ceny motorového vozidla (a to ceny včetně DPH) za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí. ZDP přitom nijak nezohledňoval jakékoli vlastnosti předmětného vozidla, jež bylo zaměstnanci poskytnuto. Po celou dobu využití firemního vozidla se současně vychází ze vstupní ceny vozidla bez ohledu na to, že jeho reálná hodnot