Kryptoměny a jejich zachycení v účetnictví

Vydáno: 13 minut čtení

Kryptoměny jsou fenoménem dnešní doby. Je možné je charakterizovat jako digitální měny, které byly vytvořeny výhradně elektronickou cestou. Z tohoto důvodu mají pouze nemateriální podobu. Z důvodu eliminace případného rizika jejich zneužití neoprávněnou osobou jsou často zabezpečeny prostřednictvím využití soukromých a veřejných klíčů, jež slouží k podepsání a ověření konkrétní operace s kryptoměnami.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA
Kryptoměny a jejich zachycení v účetnictví
Ing.
Josef
Horák,
Ph.D.
Je možné konstatovat, že kryptoměny mají na jedné straně řadu příznivců, kteří preferují jejich držbu. Je tomu tak z důvodu, že v sobě mohou skrývat značný investiční potenciál či možnost uskutečňovat platební transakce nezávisle na vládě či bankovním systému, avšak na straně druhé existuje i řada jejich odpůrců, kteří poukazují zejména na vysokou volatilitu kryptoměn či jejich značnou rizikovost. Neméně důležité riziko spočívá i v jejich neoprávněném zcizení třetí osobou (např. prostřednictvím zaměstnanců, útoku hackerů na IT systém účetní jednotky či útoku hackerů na burzu, na které dochází k obchodování s příslušnou kryptoměnou).
Ať se již čtenář tohoto článku řadí do kterékoli z výše uvedených skupin, v oblasti podnikatelské či investiční činnosti mají tato aktiva svá opodstatnění. Cílem tohoto článku není poukazovat na výhody a nevýhody využívání kryptoměn, ale jednoznačně poskytnout praktický návod, na jehož základě je možné zachytit uvedenou problematiku z pohledu české účetní legislativy tak, aby veškeré hospodářské transakce související s využitím kryptoměn byly v účetnictví korektně zachyceny a současně aby dopad jednotlivých účetních operací byl správně zaznamenán do příslušných účetních výkazů.
 
Vymezení kryptoměn z pohledu účetnictví
Z pohledu českého účetnictví jsou kryptoměny chápány jako aktivum účetní jednotky. V žádném případě je však není možné řadit mezi peněžní prostředky v oběžných aktivech či finanční majetek ve stálých aktivech, ačkoli by účetní jednotka mohla na první pohled takto usuzovat z hlediska jejich využití (např. v podobě platebního prostředku či dlouhodobého investičního nástroje). Kryptoměny musí být vždy vykázány jako součást zásob účetní jednotky.
 
Oceňování kryptoměn v účetnictví
V oblasti oceňování musí účetní jednotka uzpůsobit oceňování příslušné kryptoměny vzhledem k okamžiku, ke kterému dochází k jejímu ocenění. V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“), probíhá ocenění k:
okamžiku pořízení kryptoměny (nákupem či vlastní činností),
okamžiku úbytku kryptoměny z evidence účetní jednotky,
okamžiku ocenění kryptoměny na konci rozvahového dne.
Okamžik pořízení kryptoměny
V případě
nákupu kryptoměny
1)
, jež má v budoucnu sloužit jako nástroj
k budoucí úhradě závazků
příslušné účetní jednotky, se toto aktivum při pořízení vždy oceňuje
pořizovací cenou
. Ta se skládá z ceny jejího pořízení a dále i vedlejších pořizovacích nákladů, které souvisí s jejím pořízením (např. jakékoli transakční poplatky související s nákupem kryptoměny, které náleží obchodníkovi s kryptoměnami). Pořizovací cenou se však dále oceňují i kryptoměny, které byly
pořízeny z důvodu jejich spekulativního nákupu
(např. s cílem realizovat kladný výsledek hospodaření na základě rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou kryptoměny v následujících 12 měsících) nebo i v případě
dlouhodobé investice
2) do tohoto typu aktiva. Stejným způsobem se oceňují i kryptoměny, které byly nabyty prostřednictvím přijaté úhrady za poskytnuté služby, prodané výrobky nebo zboží.
Účetní jednotka však nemusí kryptoměny pouze nakupovat. Jednou z možností, jak lze kryptoměny nabýt, je i jejich těžba. V případě, že si účetní jednotka pořídí software a hardwarové vybavení, je možnost pořídit kryptoměny i tímto způsobem. Z pohledu účetnictví budou takto získané
kryptoměny
opět evidovány jako zásoby, nicméně jako zásoby, které byly
vytvořeny vlastní činností
3). Z tohoto důvodu není možné takto vygenerované zásoby ocenit pořizovací cenou. Účetní jednotka tak musí přistoupit k jejich ocenění prostřednictvím
vlastních nákladů
. Ty v sobě zahrnují náklady, které účetní jednotka vynaložila na jejich vytvoření. Mezi ně se řadí například spotřebovaná energie, mzdy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem související se mzdami těchto zaměstnanců, odpisy dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv, které byly použity pro těžbu kryptoměn apod.
Okamžik úbytku kryptoměny z evidence účetní jednotky
Bez ohledu na to, jakým způsobem získala účetní jednotka kryptoměny, dochází k ocenění kryptoměn v okamžiku jejich úbytku prostřednictvím metody FIFO či váženého aritmetického průměru.
Okamžik ocenění kryptoměny na konci rozvahového dne
Na konci rozvahového dne má účetní jednotka v rámci inventarizačního procesu povinnost zjistit, zda údaje evidované v účetnictví odpovídají skutečnosti4), a dále i identifikovat účetní hodnotu kryptoměn k tomuto dni.
V případě, že účetní jednotka zjistí, že tržní hodnota kryptoměn je nižší v porovnání s hodnotou evidovanou v účetnictví, musí účetní jednotka, v souladu se zásadou opatrnosti, vytvořit opravnou položku k příslušné zásobě. Takto vytvořená opravná položka je zachycena jako náklad účetní jednotky5), jež negativně ovlivní výsledek hospodaření, a zároveň dochází ke snížení hodnoty zásoby v rozvaze prostřednictvím vytvořené opravné položky ve sloupci korekce.
Pokud by však tržní hodnota kryptoměny byla vyšší než hodnota kryptoměny evidovaná v účetnictví účetní jednotky, nelze tuto vyšší hodnotu vykázat v účetnictví, neboť účetní jednotka musí mít na paměti, že se zásoby vždy oceňují na bázi historické ceny.
Vybrané účetní transakce související s kryptoměnami
V níže uvedeném textu je na modelových příkladech objasněno účtování vybraných hospodářských operací souvisejících s kryptoměnami. Konkrétně se jedná o:
nákup a prodej kryptoměn za účelem realizovat kladný hospodářský výsledek na základě rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou kryptoměny,
těžbu kryptoměny vlastní činností,
nákup kryptoměny za účelem úhrady závazku účetní jednotky prostřednictvím pořízené kryptoměny,
přijatou úhradu za realizované služby v kryptoměně,
tvorbu opravné položky v důsledku nižší tržní hodnoty kryptoměny v porovnání s historickou cenou na konci účetního období.
Příklad 1
Nákup a prodej kryptoměn za účelem realizovat kladný hospodářský výsledek na základě rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou kryptoměny
Účetní jednotka ACrypto, s. r. o., obchoduje s kryptoměnami. Dne 8. 8. 20X1 nakoupila 5 000 mincí fiktivní kryptoměny AAA v pořizovací ceně 100 000 Kč (20 Kč/minci). Dne 20. 9. 20X1 dále ještě nakoupila 3 000 mincí fiktivní kryptoměny AAA v pořizovací ceně 75 000 Kč (25 Kč/minci). Dne 12. 12. 20X1 prodala 6 000 mincí za celkovou prodejní cenu 180 000 Kč. V souladu s interní směrnicí používá účetní jednotka pro zachycení úbytku kryptoměn z evidence metodu FIFO. Pro zjednodušení počítejme, že veškeré platební transakce proběhly prostřednictvím bankovního účtu příslušné účetní jednotky. Účetní jednotka evidovala k 1. 1. 20X1 následující počáteční stavy: 221-Bankovní účet 500 000 Kč, 411-Základní
kapitál
500 000 Kč.
Transakce
Text příslušné účetní operace
Částka Kč
MD
D
1
Nákup 5 000 mincí kryptoměny AAA - úhrada z bankovního účtu
100 000
131
221
2
Zařazení mincí do účetní evidence
100 000
132AE
131
3
Nákup 3 000 mincí kryptoměny AAA – úhrada z bankovního účtu
75 000
131
221
4
Zařazení mincí do účetní evidence
75 000
132AE
131
5
Tržba z prodeje 6 000 mincí AAA – přijatá úhrada na bankovní účet
180 000
221
604AE
6
Úbytek prodaných mincí z účetní evidence (metoda FIFO: 5000 × 20 + 1000 × 25)
125 000
504AE
132AE
Jak z uvedeného modelového příkladu6) vyplývá, účetní jednotka realizovala prodej kryptoměny s kladnou marží ve výši 55 000 Kč. Z důvodu efektivní evidence kryptoměn současně využila analytické členění účtů 132-Zboží, 504-Prodané zboží a účtu 604-Tržby za prodané zboží.
Příklad 2
Těžba kryptoměny vlastní činností
Účetní jednotka Crypto_Miner, s. r. o., se zabývá těžbou kryptoměn. K těžbě využívá výpočetní techniku, speciální softwarový produkt a elektrickou energii. V roce 20X1 vytěžila 100 mincí fiktivní kryptoměny CCC, přičemž na těžbu vynaložila následující náklady: odpis výpočetní techniky související s těžbou kryptoměny ve výši 20 000 Kč, odpis softwaru ve výši 5 000 Kč, odpis budovy související s těžbou kryptoměny ve výši 2 000 Kč, spotřeba elektrické energie ve výši 60 000 Kč.
Transakce
Text příslušné účetní operace
Částka Kč
MD
D
1
Odpis výpočetní techniky
20 000
551
082
2
Odpis softwaru
5 000
551
073
3
Odpis budovy
2 000
551
081
4
Přijatá faktura za spotřebovanou elektrickou energii
60 000
502
321
5
V roce 20X1 bylo vytěženo 100 mincí kryptoměny CCC (oceněno ve vlastních nákladech) v celkové hodnotě
87 000
123AE
583AE
V případě, že se účetní jednotka zabývá těžbou kryptoměn, eviduje takto nabytá aktiva ve vlastních nákladech na účtu 123-Výrobky, přičemž je žádoucí tento účet analyticky členit v rámci analytické evidence.
Příklad 3
Nákup kryptoměny za účelem úhrady závazku účetní jednotky prostřednictvím pořízené kryptoměny
Účetní jednotka A, s. r. o., nakoupila 20 mincí fiktivní kryptoměny BBB v pořizovací ceně 100 000 Kč (5 000 Kč/minci). Následně obdržela fakturu za nakoupené služby od svého dodavatele B, s. r. o., ve výši 12 000 Kč. V souladu se smluvním ujednáním proběhne úhrada přijaté faktury prostřednictvím fiktivní kryptoměny BBB v počtu 2 mincí. Účetní jednotka evidovala k 1. 1. 20X1 následující počáteční stavy: 221-Bankovní účet 500 000 Kč, 411-Základní
kapitál
500 000 Kč.
Transakce
Text příslušné účetní operace
Částka Kč
MD
D
1
Pořízení kryptoměny BBB v počtu 20 mincí – úhrada z bankovního účtu
100 000
131
221
2
Zařazení kryptoměny do účetní evidence v pořizovací ceně
100 000
132AE
131
3
Přijatá faktura za nákup služeb
12 000
518
321
4
Úhrada přijaté faktury za nakoupené služby prostřednictvím kryptoměny BBB
- úbytek kryptoměny z evidence (2 mince × 5 000 Kč)
- úhrada závazku
10 000
12 000
504AE
321
132AE
604AE
V tomto modelovém příkladu účetní jednotka nejprve pořídila kryptoměnu, prostřednictvím které následně uhradila její závazek vůči dodavateli z titulu přijaté faktury za nakoupené služby. Pro zachycení jednotlivých účetních transakcí lze účetní jednotce doporučit analytickou evidenci v případě účtů 132-Zboží, 504-Prodané zboží a účtu 604-Tržby za prodané zboží z důvodu zajištění přehlednosti účetních transakcí.
Příklad 4
Přijatá úhrada za realizované služby v kryptoměně
Účetní jednotka B, s. r. o., poskytla účetní jednotce A, s. r. o., služby ve výši 12 000 Kč. V souladu se smluvním ujednáním bude tato vystavená faktura uhrazena odběratelem prostřednictvím kryptoměny BBB v počtu 2 mincí.
Transakce
Text příslušné účetní operace
Částka Kč
MD
D
1
Vystavená faktura za prodej služeb
12 000
311
602
2
Přijatá úhrada v kryptoměně BBB v počtu 2 mincí
12 000
131
311
3
Zařazení kryptoměny BBB do účetní evidence
12 000
132AE
131
Uvedený příklad navazuje na předchozí modelovou situaci, přičemž je zachycen z pohledu dodavatele poskytnuté služby.
Příklad 5
Tvorba opravné položky v důsledku nižší tržní hodnoty kryptoměny v porovnání s historickou cenou na konci účetního období
Účetní jednotka BCrypto, s. r. o., investuje do kryptoměn své volné peněžní prostředky. Dne 10. 1. 20X1 nakoupila 10 000 mincí fiktivní kryptoměny DDD v pořizovací ceně 5 000 000 Kč (500 Kč/minci). K 31. 12. činil kurz 1 mince fiktivní kryptoměny DDD 400 Kč. Účetní jednotka evidovala k 1. 1. 20X1 následující počáteční stavy: 221-Bankovní účet 60 000 000 Kč, 411-Základní
kapitál
60 000 000 Kč.
Transakce
Text příslušné účetní operace
Částka Kč
MD
D
1
Nákup 10 000 mincí kryptoměny DDD - úhrada z bankovního účtu
5 000 000
131
221
2
Zařazení mincí do účetní evidence
5 000 000
132AE
131
3
Tvorba opravné položky
1 000 000
559AE
194AE
Na základě uvedeného modelového příkladu musela účetní jednotka přistoupit k vytvoření opravné položky ve výši 1 000 000 Kč z důvodu přechodného snížení hodnoty kryptoměny DDD, neboť aktuální hodnota vlastněné kryptoměny k 31. 12. 20X1 činila 4 000 000 Kč. Tato hodnota byla tedy nižší než hodnota pořizovací ceny, jež musela příslušná účetní jednotka vynaložit na pořízení dané kryptoměny.
 
Závěr
Hlavním cílem předloženého článku bylo poukázat na způsob zachycení účetních transakcí souvisejících s využíváním kryptoměn v rámci podnikatelské činnosti. Konkrétně se jednalo o obchodování s kryptoměnami, resp. investici do kryptoměn. Další častou možností, se kterou se mohou účetní jednotky ve své podnikatelské praxi setkat, je i samotná těžba kryptoměn uskutečněná vlastní činností. V neposlední řadě je možné kryptoměny využívat i jako platební prostředek mezi podnikatelskými subjekty, avšak je stále potřeba mít na paměti skutečnost, že kryptoměny v žádném případě není možné účtovat a evidovat v účetnictví jako peněžní prostředky, ale jako zásoby.
Současně musí mít účetní jednotka na paměti, že je nezbytné vždy v rámci inventarizačního procesu zjistit aktuální tržní hodnotu vlastněných kryptoměn. V případě, že by účetní jednotka zjistila, že tato tržní hodnota je nižší než historická cena evidovaná v účetnictví, musí z důvodu dodržení zásady opatrnosti vytvořit opravnou položku k dané kryptoměně.
Vzhledem ke specifickému účtování kryptoměn lze účetní jednotce doporučit, aby si v rámci svých vnitropodnikových předpisů (interních směrnic) zpracovala zvláštní směrnici upravující problematiku účtování kryptoměn tak, aby bylo ze směrnice zřejmé, jakým způsobem účetní jednotka oceňuje kryptoměny v okamžiku jejich pořízení, dále v rámci úbytku kryptoměn z účetní evidence v průběhu účetního období a v neposlední řadě i na konci rozvahového dne.
Účetní jednotka by současně měla vymezit v rámci svého účtového rozvrhu konkrétní účty, které budou použity pro účtování v oblasti kryptoměn (včetně analytické evidence) a následně i stanovit bezpečnostní opatření vedoucí k eliminaci rizika případného zcizení kryptoměn třetí osobou.
Vzhledem k tomu, že jsou kryptoměny spojeny s vysokým rizikem plynoucím z jejich volatility či případného zneužití třetími osobami, měla by účetní jednotka při sestavení účetní závěrky informovat uživatele účetních informací o veškerých aktivitách v oblasti kryptoměn prostřednictvím přílohy v účetní závěrce.
1) Kryptoměny nabyté tímto způsobem se vykazují v rozvaze na řádku C.I.3.2 Zboží.
2) I v tomto případě budou kryptoměny stále evidovány jako zásoby, jež jsou součástí oběžných aktiv příslušné účetní jednotky.
3) Takto nabyté kryptoměny vykazuje účetní jednotka v rozvaze na řádku C.I.3.1 Výrobky.
4) Podkladem pro inventarizační proces je vygenerovaný výpis z blockchainu. V případě, že kryptoměna neobsahuje blockchain, je nezbytné vyhotovit čestné prohlášení o vlastnictví dané kryptoměny.
5) Jedná se o daňově neuznatelný náklad.
6) V případě, že by účetní jednotka investovala do kryptoměn a zamýšlela je držet po dobu delší než 12 měsíců, bude účtovat veškeré účetní transakce naprosto totožným způsobem.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA