Změny v dani silniční od 1. 1. 2022

Vydáno: 18 minut čtení

Zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, byl z hlediska jeho novelizací poměrně stabilní. Lze říci, že novely tohoto zákona nebyly zásadní. Ve většině případů se jednalo o změny formálnějšího či upřesňujícího charakteru, které neměly nikterak zásadní dopad do vymezení předmětu daně či výše daně. Jednou z výjimek byl zákon č. 299/2020 Sb. , kterým se měnily některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a zákon č. 159/2020 Sb. , o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byla u vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 t (kromě osobních automobilů) snížena sazba daně cca o 25 %, a to od zdaňovacího období roku 2020.

Zásadní změnu ve zdanění vozidel přinesla letošní novela zákona o dani silniční. Dne 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“).

Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období započaté před 1. 1. 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely (dále „zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční ve znění před novelou“).
Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období roku 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění účinném ode dne účinnosti novely (dále „zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční ve znění po novele“). Vymezení předmětu daně, výše daně i ostatní ustanovení novely se tedy použijí zpětně od 1. 1. 2022.
V tomto článku upozorním na základní změny zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, které byly přijaty v souvislosti s novelou. Jelikož zásadní změna byla provedena u předmětu daně silniční, uvádím níže i stručné shrnutí vymezení předmětu daně silniční před novelou.
 
Předmět daně silniční
 
Stav do 31. 12. 2021 (před novelou)
„Předmět daně silniční byl vymezen v § 2 odst. 1 a násl. zákona č. 16/1993 Sb., o dani silničním ve znění před novelou.
Z hlediska předmětu daně silniční bylo nutné rozdělit vozidla na dvě skupiny, u kterých bylo určení předmětu daně odlišné.
a1) nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.
Tato vozidla byla předmětem daně silniční vždy, pokud byla registrována v České republice. Výjimkou byla situace, kdy bylo vozidlo vyřazeno z provozu podle § 12 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpis