Poplatky - právní, daňový a účetní pohled

Vydáno: 14 minut čtení

Poplatek je jednorázová peněžní částka, která je vybírána například za nějakou službu. O poplatcích se mluví zejména ve vztahu k veřejnoprávním subjektům (státu, obcím – některé právní předpisy používají termín „poplatek“ pouze v tomto významu), avšak i u služeb poskytovaných soukromými subjekty. Zpravidla jde o paušální cenu nebo příplatek (složku ceny). Takto poplatek definuje wikipedia. I z této definice je zřejmé, že poplatky jsou zejména veřejnoprávní, ale i soukromoprávní. Podle teorie daňového práva je poplatek peněžitou dávkou zákonem stanovenou, nenávratnou, vybíranou státem nebo jinými veřejnoprávními korporacemi za zákonem stanovené úkony jejich orgánů.

 

Poplatky – právní, daňový a účetní pohled
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Veřejnoprávní poplatky
Veřejnoprávní poplatky
jsou poplatky vymezené konkrétním zákonem a z pohledu procesního jsou zahrnuty pod pojem daň, a to v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Poplatky v České republice nejsou upraveny v jednom právním předpise. Jejich různorodý charakter tuto skutečnost neumožňuje. Právní úprava poplatků je obsažena v několika zákonech. Mezi poplatky patří: státní poplatky, ty dělíme na soudní poplatky, správní poplatky a ostatní poplatky. Dále sem patří místní poplatky. Poplatky vybírané soudními, správními, popř. jinými oprávněnými subjekty v České republice je možné ukládat, vybírat a vymáhat pouze na základě zákona. Zpoplatněny jsou zákonem stanovené právní úkony vykonávané státními orgány ve prospěch účastníků řízení. U státních poplatků a koneckonců i místních poplatků, které mají právo vybírat pouze obce, je sledováno to, že žadatel má povinnost přispět na činnost orgánu, která se uskutečňuje v jeho zájmu. Druhým aspektem vybírání poplatků za činnost státních orgánů nebo jiných pověřených subjektů státem je to, aby náklady na výkon státní správy, uskutečněný v zájmu jedince, nebyli zatěžováni všichni občané.
Pokud to budeme konkretizovat, mezi veřejnoprávní poplatky patří zejména: