Komponentní odpisování

Vydáno: 6 minut čtení

Komponentní odpisování majetku je v českých podmínkách upraveno § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. Ten v odst. 2 definuje komponentu jako určenou část majetku či souboru majetku nebo určenou kontrolu výskytu závad, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku či souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku či souboru majetku. Komponenta jako taková se odepisuje samostatně, a to po dobu její očekávané životnosti.

Komponentní odpisování
prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
Zatímco v českých účetních pravidlech se jedná o postup, který účetní jednotky MOHOU aplikovat, v souladu s mezinárodními standardy IFRS je komponentní přístup k odpisování POVINNÝ. V případě využití možnosti komponentního odpisování účetní jednotka na takovýto majetek nemůže tvořit rezervu na opravu (viz zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů).
Jak při komponentním odpisování postupovat naznačují následující variantní příklady.
Příklad 1
Účetní jednotka pořídila stroj v pořizovací ceně 7 500 000 Kč, jehož součástí je významná komponenta v hodnotě 1 500 000 Kč. Očekávaná doba životnosti stroje činí 6 let, očekávaná doba životnosti komponenty činí 3 roky.
Nová komponenta byla nakoupena za 2 400 000 Kč a bude odpisována od (a) 1. 1. 20X4, (b) 1. 7. 20X4.
Stanovte zůstatkovou hodnotu stroje v jednotlivých letech za předpokladu, že jsou aplikovány účetní lineární odpisy a stroj včetně původní komponenty je odpisován od ledna 20X1 při nulové zbytkové hodnotě.
Dále předpokládejte, že očekávaná doba životnosti nové komponenty je poplatná očekávané době životnosti stroje jako celku.
Výše odpisů:
roční výše odpisů stroje = (7 500 000 – 1 500 000) / 6 = 1 000 000 Kč
roční výše odpisů původní komponenty = 1 500 000 / 3 = 500 000 Kč
roční výše odpisů nové komponenty (odpisy od 1. 1. 20X4) = 2 400 000 / 3 = 800 000 Kč
roční výše odpisů nové komponenty (odpisy od 1. 7. 20X4) = 2 400 000 / 2,5 = 960 000 Kč
roční výše odpisů nové komponenty (odpisy od 1. 10. 20X4) = 2 400 000 / 2,25 = 1 066 667 Kč
Nová komponenta je odpisována od 1. 1. 20X4 – identifikace zůstatkové ceny
Rok
Částka v tis. Kč
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková cena
20X1
7 500
1 500
6 000
20X2
7 500
3 000
4 500
20X3
7 500
4 500
3 000
20X4
8 400
4 800*
3 600
20X5
8 400
6 600
1 800
20X6