Další trvání účetní jednotky

Vydáno: 26 minut čtení

Další trvání účetní jednotky, tzv. going concern, patří mezi všeobecně uznávanými účetními zásadami na první místo. Zvláště pak v době silného ekonomického poklesu, vysoké inflace, nedostatku energií, nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců je velmi těžké nejen udržet obchodní korporaci při životě, ale také ji zdárně rozvíjet. Poslední roky, kdy jednu mimořádnou situaci stíhá další, daleko náročnější, zásadnější a tíživější, je nutné si uvědomit, že jen další trvání podnikatelské účetní jednotky umožní vytvářet potřebný produkt a z něho část poskytnout na rozvoj veřejné správy. Nelze přerozdělit víc, než kolik se vytvoří.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA
Další trvání účetní jednotky
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Další trvání účetní jednotky
Od roku 1991, kdy byl pod číslem 563 publikován ve Sbírce zákonů zákon o účetnictví, obsahoval v § 7
zásadu nepřetržitého trvání účetní jednotky
. Tato všeobecně uznávaná účetní zásada pod pojmem going concern byla součástí směrnice Evropského parlamentu a Rady od roku 1978 (78/660/EHS) a byla převzata v červnu 2013 do nové směrnice o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků (2013/34/EU). Evropský parlament a Rada vyjádřily v úvodních preambulích směrnice, že „
V zájmu uvádění srovnatelných a rovnocenných informací by měly zásady účetního zachycování a oceňování zahrnovat zásadu nepřetržitého trvání účetní jednotky, zásadu opatrnosti a akruální princip. Nemělo by být dovoleno provádět kompenzaci mezi položkami aktiv a pasiv a mezi položkami nákladů a výnosů a složky aktiv a pasiv by měly být oceňovány odděleně“.
Článek 6 odst. 1 písm. a) směrnice uvádí předpoklad, že podnik bude ve své činnosti nepřetržitě pokračovat, jako první obecnou zásadu účetního výkaznictví.
 
Účetnictví založené na předpokladu nepřetržitého trvání podniku
Účetní
legislativa
v České republice naplňuje soulad se směrnicí Evropské unie, a proto je na účetní jednotce, aby jednoznačně deklarovala při sestavování účetní závěrky, že je sestavena na základě předpokladu, že je fungujícím podnikem a že bude v dohledné budoucnosti pokračovat ve své činnosti. Uvedená zásada předpokládá, že účetní jednotka zaúčtuje aktiva a pasiva způsobem, který předpokládá, že bude schopna v rámci své běžné činnosti realizovat svá aktiva a uhradit své závazky. Jestliže má vedení podniku v úmyslu dát účetní jednotku do likvidace nebo ukončit její činnost (nemá jinou reálnou možnost), musí o této skutečnosti průkazně informovat uživatele účetní závěrky.
 
Odpovědnost za vyhodnocení schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat
Zákon o účetnictví vysloveně ukládá povinnost použít účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude účetní jednotka nepřetržitě pokračovat ve své činnost a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Je povinností, pokud má účetní jednotka informace nasvědčující narušení going cocernu, že tuto skutečnost uvede v příloze v účetní závěrce a také uvede, jaké účetní metody (zejména oceňování) aplikovala.
Je tedy na vedení účetní jednotky vyhodnotit schopnost nepřetržitě trvat, uplatnit úsudek ohledně budoucího výsledku událostí nebo podmínek, který je svou podstatou nejistý. Je velmi těžké predikovat výsledky událostí nebo podmínky, když je míra nejistoty zvyšována tím, že například v případě války na Ukrajině nelze specifikovat období, po které bude situace trvat. Samozřejmě na posuzování výsledků událostí a podmínek má vliv také velikost a složitost účetní jednotky, charakter její činnosti a podmínky, ve kterých ji provádí, míra, ve které účetní jednotku ovlivňují externí faktory.
 
Mimořádné události
Po
celosvětové pandemii
způsobené covidem 19, kdy bylo omezené vycházení, zakázány návštěvy restaurací, společenských a sportovních událostí, nákupy se omezily na nezbytné minimum, řada podniků byla z důvodu nemoci zaměstnanců uzavřena, došlo k první zásadní vlně likvidující podnikání. Propouštění zaměstnanců, neschopnost hradit závazky za nájmy, energie, dodávky zboží, zásob či služby omezila nebo ukončila činnost mnoha podniků.
Nesystémové reakce vlád na hygienicko-epidemiologickou situaci měly za následek zásadní výdaje na zajišťování zdravotnických potřeb (roušky, rukavice, desinfekční prostředky, ochranné oděvy, dýchací přístroje, léky, injekce). Chaotické, nepřehledné nakupování, finanční podpora nemocným, nepracujícím, mikro, malým, středním, ale i velkým podnikům způsobily značnou nejistotu, zda konkrétní účetní jednotka dosáhne na určitý transfer, který jí umožní pokračovat v její činnosti. Uzavírání, otevírání, znovu uzavírání provozu zejména služeb, ale i obchodních a výrobních podniků vedlo k růstu cen, přidala se platební neschopnost mnoha podniků, která vyvolala druhotnou platební neschopnost. Řada podniků přišla o kvalifikované zaměstnance, mnohde se rozpadly pracovní kolektivy a je nutné je znovu vybudovat, proškolit, zaučit a stabilizovat. Důsledkem je
zdražování
a
inflace
.
Roční trvání
války na Ukrajině
má také celosvětový dopad. Zasáhlo oslabenou ekonomiku. Evropa, která je závislá na dovozu energií, okamžitě pocítila zásadní problém vyplývající z jejich nedostatku a zásadního růstu cen. Již tak vysoká inflace pokračuje ve svém strmém růstu. Podporování růstu cen mají i různě vyhlašované proklamace, co všechno a o kolik se zdraží. Důsledkem je jednoduchá reakce – zvyšování toku veřejných peněz k občanům, institucím a podnikům. Nyní již na úkor vysoké zadluženosti všech a přesunu současné spotřeby na budoucí generaci.
 
Přístup k válce na Ukrajině
Válka na Ukrajině má dopad nejen na blízké sousední země, ale týká se všech zemí Evropské unie, jsou do ní vtaženy Spojené státy americké, Čína, Korea. Z pohledu účetních jednotek a jejich dalšího nepřetržitého trvání je potřeba zkoumat celou řadu faktorů. Jako vhodné vodítko si lze vytvořit
systémový dotazník.
Okolnost
Ne
Ano
Finanční dopad v tis. Kč
1.
Omezila sankční opatření vůči Rusku podnikání účetní jednotky?
2.
Má účetní jednotka v Rusku investice
3.
Pokles hodnoty finančních aktiv
4.
Pokles hodnoty nefinančních aktiv
5.
Má účetní jednotka ruské odběratele
6.
Má účetní jednotka ruské dodavatele
7.
Porušení obchodních vztahů s Ruskem
8.
Náhrada obchodních partnerů
9.
Má účetní jednotka ukrajinské odběratele
10.
Má účetní jednotka ukrajinské dodavatele
11.
Porušení obchodních vztahů s Ukrajinou
12.
Náhrada obchodních partnerů
13.
Dopad nedostatku energií
14.
Dopad cen energií
15.
Narušení peněžních toků
16.
Nedostatek pracovních sil
17.
Je v konsolidačním celku podnik z Ruska
18.
Je v konsolidačním celku podnik z Ukrajiny
19.
Dlouhodobé zastavení výroby (činnosti)
20.
Znehodnocení hmotných aktiv
21.
Prodejnost zásob
22.
Výpadky dodávek zásob
23.
Významný nárůst cen zásob
24.
Splatnost pohledávek
25.
Porušení smluvních vztahů
Zdroj: Vlastní práce
Na základě dotazníku může lépe vedení účetní jednotky uplatnit svůj úsudek, vyhodnotit platnost smluvních vztahů a znehodnocení aktiv. Může tak aplikovat účetní metody reagující na upravující události s dopadem na ocenění.
Jedná se o stanovení opravných položek u dlouhodobého majetku, mnohdy o změny odpisových plánů, ale také o rozhodnutí nepotřebný majetek prodat, pronajmout nebo vyřadit. Opravné položky je potřeba aplikovat také v případě zásob a pohledávek. Na účetní jednotce také je vykázat rezervy a posoudit jejich ocenění, např. rezervy na odstupné zaměstnanců.
 
Krach Sberbank CZ, a.s.
Když odejmula ČNB licenci Sberbank CZ, a.s., (nabytí právní moci 30. 4. 2022), řada subjektů, které i přes varování důvěřovaly tomuto bankovnímu domu, začaly mít problémy. Ze zákona pojištěné peněžní prostředky do výše 100 000 EUR se vyplácejí Garančním systémem finančního trhu. Účetní jednotky pojištěnou část vkladů vykázaly v rozvahové položce peněžních prostředků na bankovních účtech, veškeré další prostředky, s nimiž nelze disponovat a neexistuje jistota jejich získání zpět, jsou pohledávkou. Dne 2. 5. 2022 vstoupila Sberbank do likvidace. Následně v červenci 2022 byl podán insolvenční návrh a ten samý den (29. 7. 2022 v 8:57 hodin) byla publikována v insolvenčním rejstříku Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení a výzva k přihlášení pohledávek. Usnesení o úpadku (26. 8. 2022 v 7:32 hodin) bylo spojeno s prohlášením konkursu a byla vydána výzva k podání přihlášek pohledávek. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek byl 26. 10. 2022. Lze tedy jen doufat, že všichni podnikatelé s péčí řádného hospodáře včas přihlásili svoje pohledávky, aby mohli nejen vytvářet daňově účinné stoprocentní opravné položky, ale také mít nárok na uplatnění svého práva v rámci insolvenčního řízení.
Insolvenční správkyně JUDr. Jiřina Lužová podepsala 16. 12. 2022 s Českou spořitelnou smlouvy o koupi úvěrového portfolia Sberbank CZ, a. s. Součástí smlouvy jsou stanovené podmínky k vyřešení právních sporů. Sberbank CZ představuje citlivou kauzu, kterou sleduje Bezpečnostní informační služba (BIS). Po koupi Česká spořitelna, resp. insolvenční správkyně zveřejnily, že věřitelé mohou získat kolem 90–100 % svých pohledávek. Až teprve ukončení insolvenčního řízení potvrdí, jaká bude skutečnost.
Ministerstvo financí vydalo a zveřejnilo na webu stanovisko s metodikou účtování. Podle ní si účetní jednotky stanoví okamžik uskutečnění účetního případu převodu peněžních prostředků do pohledávek na 30. 4. 2022, tj. den nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí bankovní licence Českou národní bankou.
V případě účtování o pohledávce doporučuje MF ČR předmětnou skutečnost vykázat prostřednictvím položky rozvahy „Ostatní krátkodobé pohledávky“ (SÚ 378) v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K této položce je následně možné tvořit opravnou položku v souladu s ustanovením § 55 vyhlášky a ČÚS č. 005 – Opravné položky. Po úspěšném přihlášení pohledávky na www.justice.cz účetní jednotka vytvoří v souladu s § 8 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů daňovou opravnou položku. Prostřednictvím této položky ministerstvo doporučuje vykázat případné výnosy z úroků, které by byly připsány po přeúčtování prostředků z krátkodobého finančního majetku na tuto položku; tyto úroky jsou v daném případě výnosem vykázaným prostřednictvím položky výkazu zisku a ztráty „Úroky“ (SÚ 662).
V souvislosti s řešením situace kolem krachu Sberbank CZ je významné
prodloužení výjimky z amerických sankcí vůči Sberbank CZ do 31. 1. 2024
. OFAC schválil v souvislosti s prodejem Sberbank CZ žádost insolvenční správkyně o opakované prodloužení výjimky z amerických sankcí, což je jedna z hlavních podmínek pro úspěšné vyřízení kupní smlouvy Českou spořitelnou. Insolvenční správkyně vyzvala zástupce měst a obcí, aby stáhly svoje odvolání ohledně věřitelů ve věřitelském výboru. Následně (do tří měsíců od zveřejnění kupní smlouvy s Českou spořitelnou v insolvenčním rejstříku) bude koupě vypořádána a peníze za prodej úvěrového portfolia Sberbank CZ podle JUDr. Jiřiny Lužové vyplaceny.
Jakmile Česká spořitelna zaplatí dohodnutou kupní cenu, začne migrace klientů Sberbank CZ do České spořitelny. Pokud bude prodej úspěšně dokončen v dubnu 2023, proces migrace bude pravděpodobně dokončen v první polovině roku a vypořádání věřitelů formou dílčího harmonogramu bude následovat ve druhé polovině roku 2023. Částečný rozvrh je ze zákona možný, pokud to stav majetku umožňuje. V tomto případě by tato podmínka měla být splněna vypořádáním obchodu s Českou spořitelnou. Celkový rozvrh bude možný až na konci insolvenčního řízení po zveřejnění konečné zprávy.
Nadále je insolvenční správkyně názoru, že je pravděpodobné vysoké uspokojení klientů (95 až 100 % pohledávek).
Úvěroví klienti Sberbank CZ jsou stále povinni splácet své závazky. Insolvenční správkyně také plánuje v nejbližší době nabídnout k prodeji korporátní dluhopisy a zbytek úvěrového portfolia, které nejsou součástí kupní smlouvy uzavřené s Českou spořitelnou.
 
Vysoké ceny, inflace
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny za rok 2022 o 15,8 %, průměrná míra inflace činila 15,1 %. Šlo tak o druhou nejvyšší hodnotu od vzniku samostatné České republiky. Vyšší byla pouze v roce 1993, a to 20,8 %. V lednu 2023 stoupla inflace na 17,5 %.
Ke zrychlení inflace v roce 2022 přispěly výrazně ceny energií a pohonných hmot. Zvýšení cen těchto komodit se výrazně promítá do růstu všech produktů.
Chce-li účetní jednotka udržet další trvání v nejbližší budoucnosti, musí začít pracovat s vysokou inflací. Nezbytné je provést podrobnou
analýzu toku peněžních prostředků
a snažit se ho optimalizovat.
Pro manažerské řízení je nezbytné mít k dispozici v krátkých intervalech reporting splatnosti odběratelských faktur, kdy je nutné jednat o jejich krátkodobé splatnosti. Naopak při nastavení splatnosti dodavatelských faktur je potřebné prodlužování splatnosti, které vede k bezplatnému úvěrování podniku.
Protože z měsíce na měsíc narostly zálohy především energií, ale také zálohy související se zásobováním materiálu, zboží a dalších vstupů, je nutné jednat s dodavateli a vyjednat si kratší zúčtovací období. Účetní jednotka tak vytáhne uzamčené peníze v dlouhodobých splatnostech faktur a zrychlí jejich oběh.
Pro podnikatele jsou klíčové včasné a přesné informace o finanční situaci účetní jednotky. Je nezbytné v rámci manažerského účetnictví analyzovat častěji ziskovost (ztrátovost) jednotlivých provozoven, kategorií zboží, zakázek, aby byla přijímaná optimální rozhodnutí v reálném čase. Je potřeba optimalizovat výše záloh, efektivně řídit cash-flow a hledat alternativní zdroje financování.
Účetní jednotka musí sledovat možné a dostupné daňové úspory, finanční podpory a případně, jsou-li spojené s vysokou administrativou, využít specialisty, poradce a znalce. Rezervy lze najít i ve vnitřním fungování společnosti, jejích vztazích s obchodními partnery a zaměstnanci.
 
Boj s vysokou inflací
Po skončení roku 2022, který byl velmi zásadním pro nastavení nástrojů umožňujících bojovat s vysokou inflací nejen na úrovni vlády, ale v každé účetní jednotce, vycházíme ze zkušeností firem.
 
Materiálové náklady
Často se provádějí rychlé hromadné nákupy, předzásobení, než dojde k dalšímu zvýšení ceny. Je však třeba si uvědomit, že předzásobení vyvolává tlak na pracovní
kapitál
, na skladovací prostory, váže peněžní prostředky. Předzásobení může také nabourat systém vedení skladů, vyskladňování, vyvolat změnu v oceňování zásob na skladě, aby lépe odrážela inflaci. Podle druhů zásob je potřeba hlídat jejich expirační dobu. Hromadné nákupy přes dceřinou firmu mají své omezení v převodních cenách, je potřeba hlídat daňové dopady.
 
Náklady na energie
Náklady na energie částečně pomohlo řešit zastropování cen. Mnohé subjekty sáhly k investicím, které pomohou do budoucna, tj. stavba fotovoltaických elektráren na halách, střechách výrobních, ale i administrativních budov. Řešením jsou tepelná čerpadla, ale také vícezdrojové získávání energií. Zásadní je nastavit úspory ve spotřebě tam, kde není narušen provoz. Při jednání s dodavateli o individuálních podmínkách, při zajišťování možných fixací je nutné propočítat v rámci kalkulace poskytovaných výkonů, jak budou vycházet vnitropodnikové ceny, a stanovit odpovědně výši marže.
Složitá situace u účetních jednotek nastala v oblasti účtování o dotacích, které získaly podniky na základě výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu. Vzhledem k administrativní náročnosti ne vždy měly účetní jednotky při sestavování účetní závěrky za rok 2022 k dispozici všechny potřebné dokumenty. Z tohoto důvodu výbor pro účetní výkaznictví Komory auditorů ČR vytvořil pro auditory metodickou pomůcku. Týká se možnosti vykazovat nárok na dotaci z programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen schváleného vládou ČR usnesením č. 876 ze dne 19. 10. 2022, pokud společnost podala žádost v účetním období končícím 31. 12. 2022 i přesto, že rozhodnutí o poskytnutí
dotace
bylo vydáno Ministerstvem průmyslu a obchodu až v následujícím účetním období (viz www.kacr.cz).
V oblasti energetiky nás čeká od roku 2024 změna, a to vznik Energetického datového centra (dále jen „EDC“), které má zajistit výměnu dat mezi subjekty v energetice. Jeho provoz budou platit všichni koncoví spotřebitelé elektřiny i její výrobci (na faktuře tedy přibude nová položka). Ve spojitosti se vznikem EDC se předpokládá náklad ve výši zhruba 1 miliardy Kč, přičemž se uvažuje i o využití
dotace
z Národního plánu rozvoje.
 
Osobní náklady
Osobní náklady jsou u většiny podniků velmi zásadní položkou. Proto je nutné velmi pečlivě provést analýzu, jaké zaměstnance podnik skutečně potřebuje pro vytvoření svých produktů, jejich distribuci, propagaci a řízení. Při průzkumu možných úspor nákladů v této oblasti je potřeba posoudit náklady na služby v oblasti outsourcingu ve srovnání s vnitropodnikovými týmy, tzn. služba
versus
osobní náklady. Toto porovnání je vhodné i v mezinárodním měřítku.
Outsourcingoví partneři investovali obvykle významné prostředky do automatizace, vyvinuli nové modely služeb, které mohou firmě poskytnout okamžitý přístup k vyšší efektivitě prostřednictvím sdílených technologických platforem.
Je také vhodné u některých profesí vzít v úvahu, že před covidem se lidé stěhovali za prací do velkých měst, kde je ale také drahý provoz. Nyní dochází k návratu zpět, ke snaze pracovat z domova s nižšími náklady (nájmy v Praze, vysoké životní náklady). I v této oblasti tedy lze hledat úspory osobních nákladů.
Při auditu osobních nákladů je potřeba nezávislého pohledu, který obvykle lépe ukáže na potřebu zrušit takové podnikové činnosti, které spotřebovávají zdroje bez dostatečného efektu (papírové marketingové letáky, papírové směrnice, reklama v novinách s omezeným počtem čtenářů nebo čtenáři mimo dosah poskytované činnosti).
Lze však uvažovat o vhodnějším využití vlastních zdrojů, ať již se jedná o nadměrné prostory – zavedení nových služeb, jejich optimalizace, nebo využití uvolněných zaměstnanců, které lze půjčit v rámci holdingu nebo i mimo vlastní skupinu podniků. Tyto úvahy mohou vést také k akvizicím a fúzím.
V oblasti finančních funkcí dochází k zásadním transformacím, které nejen zeštíhlují potřebné procesy, ale také přináší přesnost a efektivitu. Jedná se o zefektivnění vedení účetnictví, propojení na bankovní služby a zkvalitnění vnitřního kontrolního systému. Hledáte-li poradce, konzultanty, odborníky, vždy si předem získejte reference. Člověk, kterému se nedaří, asi nebude přínosem pro vaši firmu. Člověk, který má tolik aktivit, že nemá čas vyslechnout si vaše potřeby a požadavky, si jen těžko najde čas na jejich realizaci.
V neposlední řadě podniky zvažují nebo již realizují přemístění provozů do jurisdikcí s nižšími náklady, aby mohly zvládnout jak mzdové náklady, tak inflaci obecně.
Samotné šetření obvykle nestačí. Je nezbytné zvyšovat výnosy a investovat. Investice sice mohou přinést efekt v delším časovém horizontu, ale bez nich lze jen těžko řešit udržitelnost a rozvoj firmy. I když tlak na interní efektivitu, omezování zbytečné manuální činnosti a její náhrada automatizací, lepší plánování zásob, optimalizace rozvozů má pozdější finanční návratnost, vždy se vyplatí.
V této době je zásadní vysvětlovat zákazníkům pozitivní dopad opatření na obchod. Zákazníci očekávají důvěryhodnost, rychlou komunikaci, vysvětlování a ujištění, protože jsou většinou ve větším stresu než v předchozí vyrovnané ekonomice.
 
Finanční náklady, snížení pracovního kapitálu
1.
Aby mohl podnik vytvářet nové hodnoty, potřebuje mít dostatek peněžních zdrojů, které v rámci oběžného majetku přeměňuje v jeho jiné druhy za účelem realizace. Účelem je tak získat na konci koloběhu větší objem peněz, než podnik vložil. Pracovní
kapitál
(working capital) je zdroj vázaný v oběžném majetku, jehož úkolem je „pracovat“ a přinášet co možná nejvyšší efekt.
2.
Pokud má podnik dostatek vlastních zdrojů, je pro něj situace v době vysoké inflace výhodná, neboť investování vlastních zdrojů do efektivní činnosti zabraňuje jejich znehodnocování. Navíc podnik tak šetří finanční náklady, tj. úroky představující cenu zaplacenou za získání cizích zdrojů.
3.
Základním problémem řízení pracovního kapitálu je stanovení optimální hladiny investic do oběžného majetku a hledání možností, jak jej vhodně financovat. Výsledné řešení je vždycky kompromisem mezi dosaženou rentabilitou a rizikem (co nejvyšší rentabilita za současného co nejnižšího rizika).
4.
Snahou podniku je, aby jeho výpůjční náklady byly optimální z pohledu financování aktivit cizími zdroji. K tomu samozřejmě patří také daňová optimalizace. Vymezení výpůjčních nákladů lze najít v IAS 23 – Výpůjční náklady. Na prvním místě se jedná o úroky a případné ostatní náklady, které podnik vynaloží v souvislosti s vypůjčením peněžních prostředků. Výpůjční náklady tak mohou zahrnovat úrokový náklad, odpisování diskontů nebo prémií, které souvisejí s půjčkami, odpisování vedlejších nákladů vynaložených v souvislosti s uzavřením půjček, úroky z titulu závazků z leasingu a kurzové rozdíly, které vznikají z půjček v cizí měně a upravují tak úrokové náklady.
5.
Od 1. 4. 2019 nabyla účinnost novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 80/2019 Sb. Její podstatou je transformace směrnice ATAD (č. 2016/1164). Jejím cílem je stanovit pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem právnickými osobami v rámci EU včetně stálých provozoven daňových rezidentů ze třetích zemí, pokud se nacházejí ve státech EU. Směrnici a její transformaci do příslušných paragrafů zákona o daních z příjmů komentuje Sekce metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství pod čj. 54816/20/7100-40113-207118. V souvislosti s finančními náklady je zásadní omezení nadměrných výpůjčních nákladů.
6.
Rozšíření testu nízké kapitalizace [§ 25 odst. 1 w) ZDP] je vedeno logikou, podle které se s úroky od určité hranice zachází stejným způsobem jako s podíly na zisku (tj. u vyplácejícího nesnižují daňový základ). Je nutné podtrhnout, že na rozdíl od nízké kapitalizace se pro testování nadměrných výpůjčních nákladů uplatní poněkud odlišná pravidla. Tato pravidla se vztahují na širší okruh tzv. nadměrných výpůjčních výdajů, které se porovnávají s hranicí odvozenou od ukazatele EBITDA za účelem posouzení jejich daňové účinnosti. Úprava se týká nejen spojených, ale i nespojených osob, týká se také kapitalizovaných úroků, které jsou součástí odpisů majetku. Kritérium je založeno na čistých nákladech dluhové služby, nikoliv na výši jistiny; platí pravidlo de minimis – tj. omezení absolutní částkou, která je vždy daňově
relevantní
. Podniky mají možnost převodu nedaňových nákladů jednoho období do dalších období.
7.
Testování daňové účinnosti v případě vzniklých závazků se provádí počínaje 1. 4. 2019 a později, a to bez ohledu na to, kdy daný závazek vznikl. Pouze v případě finančního leasingu a při kapitalizaci úroků platí přechodové ustanovení. Úroky obsažené v úplatě na základě závazku o přenechání majetku k úplatnému užití s jeho následným úplatným převodem na uživatele uzavřeným před 17. 6. 2016 se nepovažují za výpůjční výdaje, totéž platí pro úroky, které jsou součástí ocenění majetku. Zákonodárce také uvádí, že z důvodu spravovatelnosti do výpůjčních výdajů budou zahrnovány pouze úroky obsažené v odpisech nebo zůstatkových cenách majetku uvedených do užívání počínaje 17. 6. 2016.
 
Včasné jednání s bankou
Stejně jako při dodávkách energií, i v případě získávání peněžních prostředků je zásadní včasné jednání s bankou, snaha o fixaci podmínek financování. Současná vysoká inflace v kontextu se silnou korunou dává finančním institucím určité možnosti, zvláště pak, pokud se jedná o dlouhodobou spolupráci mezi podnikem a bankou.
 
Shrnutí
Pro správnou orientaci ve složitých ekonomických a sociálních podmínkách a dopadu činnosti podniku na životní prostředí neztraťte orientaci. Již Seneca hlásal, že
„když člověk neví, do kterého přístavu směřuje, žádný vítr není ten pravý“.
Proto, chcete-li zajistit další trvání svého podniku, vytyčte si azimut.
1.
Rozpoznejte a zmírněte rizika inflace pro vaši firmu. Nespoléhejte jen na vlastní úsudek, ale zapojte vysoký i střední management, případně externí poradce.
2.
Přijměte opatření k omezení růstu externích nákladů.
3.
Zpracujte analýzu skutečných nákladů na služby zákazníkům. Proveďte segmentaci zákazníků, zjistěte náklady vynaložené na segmenty, ale neposuzujte zákazníky izolovaně, aby nedošlo k ukončení spolupráce s některými segmenty předčasně či nevhodně. Totéž platí o jiných druzích výkonů, než jsou služby.
4.
Vyhodnoťte zajištění vybraných činností přes subdodavatele, čímž snížíte náklady a zmírníte nedostatek pracovních sil. V případě subdodávek v rámci skupiny majetkově nebo personálně propojených podniků je nutné sledovat převodní ceny a vyhodnocovat jejich soulad s rostoucími náklady.
5.
Přijměte opatření ke zlepšení kapitálové struktury. Snažte se vyjednat vhodnější podmínky s dodavateli, případně je změňte. Dodavatelský úvěr je nejlevnější.
6.
Změňte cenovou strategii, aby se vázala lépe na vývoj nákladů, neznamenala dlouhodobé prudké snížení marží. Stanovte si plán, který budete v krátkém časovém úseku vyhodnocovat, upravovat a modelovat budoucí vývoj. Zvyšování cen s sebou nese rizika v podobě ztráty zákazníků a v konkurenceschopnosti. Pokud jsou zákazníci finančně méně silní, je vhodné z důvodu udržení zákazníků (skupiny zákazníků) dočasně nebo trvale snížit marži. V případě nutnosti zvýšení cen je nutné přehodnotit stávající smluvní podmínky, zpracovat harmonogram zvýšení cen, určit strukturu zákazníků, na které se změna bude vztahovat, pokusit se spojit se zvýšením ceny určitou výhodu, novou službu, funkci produktu. Zásadní je ochota zákazníků platit. Příliš vysoké zvýšení cen může vést ke ztrátě významného počtu zákazníků.
7.
S růstem inflace sledujte růst finančních nákladů na
kapitál
a snažte se optimalizovat jeho strukturu. V případě, kdy je podnik finančně zdravý, má dostatek vlastních zdrojů, lze uvažovat o předzásobení, automatizaci, robotizaci a digitalizaci činností podniku. Pokud má podnik významný podíl cizího kapitálu, musí se zaměřit na získávání dalšího kapitálu levněji, na řízení dluhů, sledování výpůjčních nákladů. Do úvahy patří také možná změna poskytovatele cizích zdrojů, přičemž je nutné vyloučit případná rizika skrytá ve složitě formulovaných smlouvách.
8.
Základní teze dělat více s menšími náklady, omezit plýtvání a tím kompenzovat vyšší ceny vstupů při tak vysoké inflaci, jaká je v současnosti v České republice, bohužel nestačí. Je nutné přidat rozvoj technologií, které vedou v budoucnu ke snížení nákladů na výkony a ke snížení lidských zdrojů. Je však nutné kvalifikovaně vyhodnotit rizika a návratnost investic do technologií. Změna vnitřní efektivity činnosti přináší transformaci organizace práce a kvalifikační požadavky na zaměstnance u rozvinutějších technologií.
9.
Zaměřte se na zásadní nástroje podnikání, těmi jsou finance a jejich jazyk – účetnictví. Mnoho podnikatelů vnímá účetnictví výhradně jako podpůrný nástroj pro evidenci daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob. Investujte do účetního experta, účetního metodika, který dokáže vysvětlit informace získané z účetního procesu, který dokáže odhalit úspory, plýtvání, anomálie ve spotřebě čtením měsíčních předvah, měsíčních účetních výkazů.
10.
Sledujte tok peněz místo jejich stavu na bankovních účtech nebo v trezorech. Teprve sledování cash flow v krátkých intervalech, odkrývání a vyhodnocení kamenů a drnů, které brání rychlému průtoku peněz v řečišti vaší firmy, vám otevře oči, kde peníze zbytečně leží, kde se ztrácejí, proč nepracují (peníze přinášejí další peníze) a kde nenávratně unikají.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA