Kontrolní činnost u příjemců dotačních prostředků a jejich procesní režim 1. část

Vydáno: 11 minut čtení

Je obecně známo, že v rámci fungování veřejných rozpočtů dochází k přerozdělování značného množství veřejných prostředků (ať již původu tuzemského, nebo evropského) formou dotací, a to na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla ) (dále jen „RozPr“). 1) Pokud jde o samotnou fázi získání dotace, řízení o ní je upraveno v § 14g-14p RozPr, které je zakončeno (v případě vyhovění žádosti) právě rozhodnutím dle § 14 RozPr , event. uzavřením dohody dle § 17 RozPr . V případě, kdy nedojde k udělení dotace, je pak řízení o žádosti zastaveno dle § 14j odst. 4 RozPr , event. je žádost částečně nebo zcela zamítnuta dle § 14m odst. 1 písm. b) a c) RozPr .

Kontrolní činnost u příjemců dotačních prostředků a jejich procesní režim 1. část
JUDr.
Radim
Hanák,
Ph.D.
Při udělení
dotace
je příjemci
dotace
nejen přislíbeno zaslání dotačních prostředků, ale příjemce
dotace
je rovněž vázán řadou povinností směřujících k naplnění cíle
dotace
a jeho smyslu a účelu, ať již jsou tyto povinnosti uloženy přímo jako součást rozhodnutí o poskytnutí
dotace
, nebo vyplývají z příloh rozhodnutí o poskytnutí
dotace
. Příjemce
dotace
je však vázán mnohem větší škálou povinností. Jejich strukturu je možné dovodit z definice neoprávněného použití peněžních prostředků dle § 3 písm. e) RozPr. Dle tohoto ustanovení je neoprávněným použitím peněžních prostředků takové užití
dotace
, kterým došlo k porušení povinnosti stanovené právním předpisem, dotačním titulem (rozhodnutí o udělení
dotace
dle § 14 RozPr nebo dohoda dle § 17 RozPr), a dále nelze-li prokázat, jak byly obdržené prostředky použity.
Budeme se věnovat následující problematice:
kontrol prováděných u příjemců