Benefity pro zaměstnance ve státní správě - dokončení

Vydáno: 27 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 3/2023 na s. 3. V další části příspěvku se podíváme podrobně na možnosti využití příspěvku z FKSP.

Benefity pro zaměstnance ve státní správě – dokončení
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Čerpání fondu
Vyhláška určuje
,
na co lze
z FKSP přispívat. Je však na rozhodnutí účetní jednotky, případně ve spolupráci s odbory, které bonusy bude zaměstnancům nabízet. Dále pak je stanoveno,
za jakých podmínek
je možné příspěvek poskytnout. Podmínka sestavit
písemný rozpočet
je jednoznačná,
účel fondu
také, stejně jako převaha
nepeněžního plnění
vůči zaměstnancům. Dodržet
princip solidarity
a
nediskriminování určitých skupin zaměstnanců
nesmí narušit interní pravidla, která by jinak přistupovala k osobám se zkráceným pracovním úvazkem, k ženám na mateřské dovolené, k důchodcům aj. Pokud se však jedná o rodinné příslušníky, lze u nich zvolit
odlišný přístup
při poskytování příspěvku. Lze tedy poskytnout menší část úhrady pro partnery zaměstnanců nebo pro nezaopatřené děti včetně omezení jejich věku.
V některých organizacích se FKSP, resp. jeho část rozdělí na
„osobní účty“
pro jednotlivé zaměstnance, které tvoří limity, v rámci kterých mohou čerpat vybrané benefity. Při tomto postupu nemusí být všechny osobní účty vyčerpané. Případné zůstatky osobních účtů zůstávají v rámci FKSP pro další účetní období, nejsou však již účelově vymezeny pro daného zaměstnance. Zaměstnanci nelze ani nevyčerpanou částku vyplatit (vznikl by rozpor s rozpočtovými pravidly).
 
Vlastní zařízení organizace
Z fondu je možné
přispívat na provoz
(materiálové náklady, služby, osobní náklady, drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, jiný drobný nehmotný a hmotný majetek):
mateřské školky a zařízení, která poskytují služby péče o dítě v dětské skupině; v daném případě se nepožaduje plná úhrada ze strany organizace1),
kulturního zařízení; pokud by bylo zařízení využito také pro jiné účely, poměrná část nákladů bude uhrazena ze zdrojů, které jsou stanoveny pro danou činnost,
sportovního zařízení, což se prakticky může dít formou permanentek do posiloven, bazénů, tělocvičen, tenisových a jiných kurtů,
rehabilitačního zařízení, formou vstupů do sauny, bazénu,
zařízení pro zájmovou činnost,
rekreačního zařízení.
Podmínkou příspěvku z fondu tedy je, že se jedná o
vlastní
zařízení, a dále, že plnění není ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě zákonné povinnosti.
Z fondu lze přispívat zaměstnancům na náklady za dočasné užívání zařízení jiných OSS nebo osob, pokud pobyt zaměstnanců v nich odpovídá účelu danému FKSP.
 
Vybavení zlepšující pracovní a sociální podmínky
Vyhláška umožňuje zaměstnavateli přispívat na vybavení, která zlepší pracovní podmínky zaměstnancům nad povinné vybavení [dáno zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [(dále jen „zákoník práce“), a vyhláškou č. 309/2006 Sb.

Související dokumenty

Články

Benefity pro zaměstnance ve státní správě - 1. část

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
309/2009 Sb. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
89/2012 Sb., občanský zákoník
247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
449/2022 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2023

Vyhlášky

114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023