Stravování zaměstnanců v roce 2023

Vydáno: 19 minut čtení

V současnosti mohou zaměstnavatelé poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněné stravování ve třech formách: - zajištění stravování ve vlastním stravovacím zařízení, - zajištění stravování prostřednictvím jiných subjektů (zahrnujeme sem i poskytování stravenek), - poskytování peněžitého příspěvku na stravování. V článku se zaměříme na daňové řešení výše uvedených možností stravování v roce 2023 s uvedením příslušných hodnotových limitů pro daňové osvobození u zaměstnance a pro uplatnění daňových výdajů u zaměstnavatele.

Stravování zaměstnanců v roce 2023
Ing.
Ivan
Macháček
Poskytování příspěvku na stravování a zákoník práce
Poskytování příspěvku zaměstnavatele zaměstnancům na stravování jako nepeněžité plnění nebo jako peněžitý příspěvek je fakultativním plněním zaměstnavatele, které vyplývá z jeho vlastního rozhodnutí. Podle ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování, přičemž tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.
Zaměstnavatel tedy nemá povinnost zajistit stravování svých zaměstnanců, má jen povinnost umožnit zaměstnancům stravování
.
Poskytování stravování zaměstnancům lze dohodnout v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. Zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, pokud tyto záležitosti nejsou upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem. V extrémní situaci může zaměstnavatel krýt veškeré výdaje spojené se zajištěním závodního stravování.
 
Hodnotové daňové limity pro stravování v roce 2023
Zákon o daních z příjmů stanoví
dva hodnotové limity pro daňové řešení příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců.
Výše obou limitů je shodná:
hodnotový limit pro daňově uznatelné výdaje (náklady) zaměstnavatele v případě příspěvku na stravování poskytovaného jako
nepeněžní plnění;
hodnotový limit pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti v případě
peněžitého příspěvku
na stravování.
Oba hodnotové limity se odvozují od horn&iacu