Okamžik uskutečnění účetního případu v účetnictví podnikatelů

Vydáno: 35 minut čtení

Okamžikem uskutečnění účetního případu se rozumí den, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem účetnictví (účetnímu případu). Z účetního i daňového hlediska se jedná o významný okamžik, zejména se zvláštním zřetelem vztahujícím se k přelomu účetních období. V § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se uvádí, že okamžik uskutečnění účetního případu je povinnou náležitostí účetního dokladu; tento okamžik může (ale nemusí) být totožný s okamžikem vyhotovení dokladu. Je však třeba mít na paměti, že okamžik uskutečnění účetního případu není dnem (datem), kdy se o účetním případu účtuje.

 

Okamžik uskutečnění účetního případu v účetnictví podnikatelů
Ing.
Jiří
Koch
Vymezení okamžiků uskutečnění účetních případů týkajících se účetní jednotky je
významnou součástí interního předpisu účetní jednotky o oběhu účetních dokladů
, který je jedním ze základních vnitřních předpisů účetní jednotky. V některých případech je tento okamžik jednoznačný, například při platbě v hotovosti, v jiných případech takto jednoznačné vymezení není. Úplný a konečný výčet těchto okamžiků však nelze stanovit ani zákonem ani jiným účetním předpisem.
Obecně platí, že
při určení okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka posoudí
, zda
a)
nastala určitá právní skutečnost, například došlo k právnímu úkonu učiněnému buď účetní jednotkou, nebo jinou osobou,
b)
byla s touto právní skutečností účetní jednotka seznámena nebo je možné oprávněně požadovat po účetní jednotce, aby se s touto skutečností seznámila,
c)
je informace o této skutečnosti významná a
d)
náklady na získání informace nepřevyšují přínos plynoucí z této informace.
Některé okamžiky uskutečnění účetního případu jsou uvedeny v účetních pravidlech
. Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech
 
(dále jen „ČÚS“) v bodě 2.4.3. poskytuje určitý návod pro stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu a uvádí některé příklady, které podrobněji komentuji.
Tímto okamžikem je den, ve kterém dojde:
ke
splnění dodávky, tj. dodání zboží nebo poskytnutí služby
. Za dodání zboží se považuje okamžik, kdy příjemce může se zbožím nakládat jako vlastník, a pokud jde o služby, např. u oprav se za poskytnutí služby považuje den převzetí opravené věci. V řadě případů je den splnění dodávky zřejmý například podpisem dodacího listu zákazníkem nebo vystavením akceptačního protokolu. Den splnění dodávky se týká i účtování o výnosech (tržbách). Složitější případy musí být popsány a řešeny v interní směrnici účetní jednotky (prodloužená záruka, povinný servis po určitou dobu, dílčí plnění apod.). Ve vztahu k zákonu o DPH je datum uskutečnění zdanitelného plnění u vydaných dokladů (např. faktur – daňových dokladů) většinou shodné s datem uskutečnění účetního případu. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u přijatých dokladů může být v některých případech dříve než datum uskutečnění účetního případu.
Pokud jde o vlastní uzavření smlouvy, je třeba zdůraznit, že
smlouva zpravidla není samostatným účetním dokladem
. Například smlouva kupní obsahuje závaznou dohodu o nákupu zboží. Účetní doklady však začnou vznikat až následně – příjemka zboží při jeho dodání, faktura na úhradu přijatého zboží, popřípadě následně při naplnění určitých podmínek – dobropis při reklamaci, vyúčtování smluvní pokuty či úroků z prodlení aj. Obdobně tomu bude u smlouvy nájemní, rámcové kupní, příkazní smlouvy poradců či advokátů nebo i pracovní a manažerské smlouvy. Smlouva však zcela jistě zabezpečí průkaznost účetního záznamu. Není nezbytně nutné, aby byla jeho součástí (tím méně originál smlouvy), účetní doklad může obsahovat přímý odkaz na existenci smlouvy, např. spisové číslo, pod nímž je smlouva v účetní jednotce vedena. Je však žádoucí, aby účetní pracovník měl možnost se s obsahem smlouvy seznámit, neboť jen tak může účetní případ správně zachytit.
k
platbě, a tím ke splnění peněžitého dluhu
. Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR peněžitý dluh plněný prostřednictvím peněžního ústavu je považován za splněný okamžikem připsání částky na účet peněžního ústavu věřitele, resp. dluh zanikne okamžikem, kdy je částka k dispozici věřiteli.
k
inkasu pohledávky
. Tím je vyrovnání splatné pohledávky, buď v hotovosti, nebo bezhotovostně, a to bankovním převodem z účtu příkazce na účet příjemce. Pohledávka vzniká nejčastěji na základě vystaveného dokladu (nejčastěji faktury – daňového dokladu) za dodané zboží nebo za poskytnutou službu, přičemž je na tomto dokladu také vyznačena lhůta splatnosti.
k
postoupení pohledávky
(občanský zákoník vymezuje v § 1879 a následných). Postoupení pohledávky se týká změny v osobě věřitele, kdy věřitel (postupitel) postupuje celou pohledávku nebo její část smlouvou třetí osobě (postupníkovi), což může učinit i bez souhlasu dlužníka. Postupník se tak stává novým věřitelem pohledávky namísto postupitele. Postoupení může být úplatné i bezúplatné, U úplatného postoupení pak vzniká ještě další pohledávka, a to z titulu postoupení v hodnotě dohodnuté ceny. Pro postupníka (kupujícího) je cena, za kterou je pohledávka postoupena, pořizovací cenou, pro postupitele (prodávajícího) prodejní cenou. Odpis odstoupené pohledávky se účtuje MD 546 / D 311, úhrada MD 221 / D 646. Okamžikem uskutečnění účetního případu je den postoupení pohledávky podle smlouvy o postoupení pohledávky. V případě, že se jedná o úplatné postoupení pohledávky v cizí měně, je pohledávka v cizí měně přepočtena kurzem platným pro účetní jednotku k okamžiku uskutečnění účetního případu. Do nákladů účetní jednotky se tedy účtuje pohledávka v přepočtené hodnotě.
ke
vkladu pohledávky
. Možnost, aby pohledávka, jejímž věřitelem je vkladatel (zakladatel a společník s. r. o.), byla nepeněžitým vkladem do založené s. r. o., uvádí § 21 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, a uvádí i související pravidla s tím spojená.
k
poskytnutí či přijetí zálohy a závdavku
(občanský zákoník vymezuje v § 1807). Tato oblast se stala jedním z oblíbených témat katedrových ekonomů a vykladačů účetních předpisů ve vztahu k mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS) tak, aby řešení bylo co možná nejkomplikovanější. V českých právních předpisech je okamžikem uskutečnění účetního případu den pohybu peněžních prostředků na základě výpisu z bankovního účtu či pokladního dokladu. Vykazování záloh v rozvaze je pak podle jejich charakteru a účelu účtovaných v účtových skupinách 05, 15, 31, 32, 33, 34 a 47. Zvláštní situace pak mohou nastat u pravidelně se opakujících záloh od uživatelů bytů a nebytových prostor (viz bod 3.3.9. ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky),
 
kdy je možné účtovat o předpisu zálohy. Okamžikem uskutečnění účetního případu je zde zpravidla počátek období, na které se záloha požaduje podle smluvního ujednání.
 
Při účtování
o zálohách v cizí měně
bude podstatné posoudit, zda poskytnutá/přijatá záloha představuje pohledávku/závazek, zejména při rozhodování, zda jsou či nejsou předmětem kurzových přepočtů k rozvahovému dni a následnému vyúčtování. K poskytnutým zálohám vedeným v cizí měně je proto třeba přistupovat s veškerou opatrností a zvážit všechny souvislosti, neboť tyto skutečnosti mají vliv nejen na účetní výsledek hospodaření (včetně ocenění majetku), ale i na daňový základ. Této věci se týká i
judikát
Nejvyššího správního soudu 4 Afs 170/2021-35 ze dne 14. 2. 2022, ze kterého vyplývá závěr, že poskytnutou zálohu v cizí měně při nákupu dlouhodobého majetku není nutné na konci účetního období přeceňovat, pokud neexistuje důvodný předpoklad, že k dodání majetku nedojde a tato záloha bude vrácena zpět. Z toho lze dovodit, že pokud je obsah konkrétní skutečnosti, ke které dojde v účetní jednotce, ve shodě s tímto judikátem, lze o obsahu účetního případu účtovat obdobně. A naopak, nelze rozhodnout, že veškeré zálohy v cizí měně se ke konci rozvahového dne, nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, paušálně nepřeceňují.
k
převzetí dluhu
(občanský zákoník vymezuje v § 1888 a následující). Prostřednictvím převzetí dluhu dochází v rámci závazku ke změně v osobě dlužníka, čímž zaniká povinnost původního dlužníka věřiteli plnit a tato povinnost převzetím dluhu přechází na jeho přejímatele, jakožto nového dlužníka. Základním předpokladem převzetí dluhu je dohoda nebo smlouva o převzetí dluhu, uzavřená mezi původním dlužníkem a přejímatelem dluhu a v ní musí být uveden okamžik, ke kterému dochází k převzetí dluhu, což je také okamžik uskutečnění účetního případu. Věřitel není a ani nemusí být účastníkem takovéto dohody, musí však s převzetím dluhu a s nástupem nového dlužníka vyslovit svůj souhlas.
ke
zjištění manka, schodku, přebytku či škody
. O těchto skutečnostech by účetní jednotka měla účtovat v nákladech/výnosech ke dni jejich zjištění, což je okamžikem uskutečnění účetního případu. Není podstatné, že např. řešení (sanace) vzniklé škody bude nějakou dobu trvat, případně se bude posuzovat míra zavinění (škodní komisí, soudem apod.) a případné náhrady škody. Z § 30 zákona vyplývá jednoznačný požadavek a současně i povinnost vyúčtovat
zjištěné inventarizační rozdíly
ještě do účetního období, za které se stav majetku a závazků ověřoval inventarizací. To znamená, že zjištěné inventarizační rozdíly se musí zaúčtovat nejpozději do termínu sestavení řádné účetní závěrky tak, aby se výsledky inventarizace promítly do hodnoty majetku a závazků a do výsledku hospodaření účetní jednotky. Zaúčtování inventarizačních rozdílů do dalšího účetního období je nesprávným postupem, který má za následek nesprávné vykázání výsledku hospodaření běžného roku a případné oddálení vymáhání náhrady za způsobené manko od hmotně odpovědného pracovníka.
Pokud jde o účtování případné
pohledávky vůči odpovědné osobě
, tato pohledávka vzniká např. okamžikem stanovení výše náhrady škody statutárním orgánem společnosti nebo jím pověřené osoby. Takovéto rozhodnutí se po doplnění všech náležitostí stává účetním dokladem. Den tohoto rozhodnutí je okamžikem uskutečnění účetního případu. Případné uzavření smlouvy o „uznání dluhu“ mezi věřitelem a dlužníkem je pouze možností podpůrného charakteru, jak dluh zajistit, případně sjednat způsob zaplacení (jednorázově či splátkami), není však podmínkou existence pohledávky vůči odpovědnému zaměstnanci ani okamžikem vzniku pohledávky vůči odpovědné osobě
k
pohybu majetku uvnitř účetní jednotky
a k dalším skutečnostem vyplývajícím z účetních předpisů, ČÚS a ze zvláštních právních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popřípadě účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, ze kterých musí být okamžik uskutečnění účetního případu zřejmý a následně musí být součástí účetního dokladu.
Pro potřeby
oceňování pohledávek a dluhů vyjádřených v cizí měně
ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat:
u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu,
u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu.
Pohledávky a dluhy vyjádřené v cizí měně jsou účetní jednotky povinny přepočítat na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB. Pro ocenění v okamžiku uskutečnění účetního případu může účetní jednotka pro přepočet cizí měny na českou měnu použít
denní kurz, popř. pevný kurz
, používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu (např. měsíc, čtvrtletí, rok) v souladu s interní směrnicí, ale vždy na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Na konci účetního období musí být všechny pohledávky a dluhy vyjádřené v cizí měně přepočteny devizovým kurzem ČNB vyhlášeným k rozvahovému dni. Obdobně se to týká i ostatního majetku a závazků vyjádřených v cizí měně uvedených v § 4 odst. 12 zákona.
Jako okamžiky uskutečnění účetního případu je také možno využít příklady uvedené v pokynu GFŘ D-59 (nahrazuje od započatého zdaňovacího období 2023 pokyn D-22), v části k § 23 odst. 2, bod 4, který stanoví
data vzniku nároků či jiných právních skutečností
, tj. rozhodné datum pro určení období, ve kterém dojde k daňovému posouzení nákladu či výnosu. Jako příklad skutečností, které determinují časové přiřazení nákladu či výnosu se uvádí:
vydané rozhodnutí soudu: datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
reklamační řízení: datum prokazatelného ukončení reklamačního řízení,
přiznání slevy či bonusu: datum vzniku právního nároku na slevu či
bonus
, pokud pro dané zdaňovací období vznikne právní nárok na
bonus
či slevu (není-li známa jejich přesná částka, akceptuje se pro účely daně z příjmů dohadná položka),
odstoupení od smlouvy: datum zrušení smlouvy,
vyměření nebo doměření daně správcem daně na základě daňové kontroly nebo postupu k odstranění pochybností: datum oznámení rozhodnutí správce daně, tj. den, od kterého je rozhodnutí pro příjemce účinné podle § 101 odst. 5 daňového řádu,
doměření daně na základě dodatečného daňového přiznání: poslední den lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání; pokud se jedná o daně, které jsou daňově účinné ke dni zaplacení, je rozhodným datem úhrada doměřené daně,
dohoda o narovnání: datum účinnosti dohody o narovnání nebo obdobné smlouvy či dohody.
Dalšími příklady možných okamžiků uskutečnění účetního případu, při kterých vzniká (nebo naopak nevzniká) v průběhu účetního období kurzový rozdíl, musí-li být položky majetku a závazků v cizí měně uvedené v § 4 odst. 12 zákona přepočítány na českou měnu, obsahuje bod 2.2. a 2.3. ČÚS 006 Kurzové rozdíly
.
U kurzových rozdílů se uskutečněním účetního případu rozumí zejména:
splnění peněžitého dluhu a inkaso pohledávky,
postoupení pohledávky a vklad pohledávky,
převzetí dluhu u původního dlužníka,
vzájemné započtení pohledávek,
úhrada úvěru nebo zápůjčky novým úvěrem nebo zápůjčkou,
převod záloh a závdavků na úhradu pohledávek a dluhů.
Kurzové rozdíly
zaúčtované v souladu s účetními předpisy na vrub nákladů nebo ve prospěch výnosů, a to jak v průběhu roku, tak k rozvahovému dni, k němuž se zpracovává účetní závěrka,
jsou součástí základu daně
bez ohledu na to, k jakému výdaji nebo příjmu se vztahují.
Kurzové rozdíly naopak nevznikají
při
oznámení o změně věřitele u dlužníka a u věřitele v případě, že za jeho dlužníka bude plnit jiný dlužník,
dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněžních prostředků s výjimkou změny na Kč,
splácení peněžitých vkladů do obchodních korporací.
Při pořizování dlouhodobého majetku
některé okamžiky
vymezuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále „vyhláška“).
U dlouhodobějších investic je nutno se zaměřit jednak na druhy nákladů patřících do jejich ocenění a jednak na dva hraniční časové okamžiky, tj.
od kdy a do kdy tyto investiční náklady nabíhají
.
Prvním okamžikem bývá rozhodnutí vedení účetní jednotky, že předmětnou investici pořídí
. Rozhodnutí může mít formu zápisu z jednání představenstva či písemné rozhodnutí jednatele společnosti o zahájení prací spojených s pořízením investice, v němž by měl být stanoven cíl jako budoucí stav, ke kterému účetní jednotka směřuje a o jehož dosažení usiluje, a také způsob zajištění financování a realizace. Časového okamžiku zahrnutí souvisejících nákladů do pořizovací ceny dlouhodobého majetku se týká následující
judikát
.
K výše uvedené věci se vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 18. 7. 2019, čj. 7 Afs 365/2018-62 následovně:
„… náklad související s pořízením hmotného majetku se tedy nestává součástí jeho pořizovací ceny teprve na základě formálního písemně zachyceného rozhodnutí poplatníka o pořizování hmotného majetku či způsobu jejího financování, ale již od okamžiku,
kdy se poplatník fakticky rozhodl řešit určitou hospodářskou potřebu pořízením nového hmotného majetku a započal za tímto účelem vynakládat náklady
, byť by v danou chvíli nebylo zdárné dokončení této investice zcela jisté a rozhodnutí o jejím pořízení tedy obsahovalo určité riziko, že k jejímu dokončení nedojde….“
Tím posledním okamžikem by měl být den předcházející dnu „uvedení pořizované investice do užívání“
, tj. do okamžiku nabytí způsobilosti věc užívat, respektive nabytí provozuschopnosti věci z technického a právního hlediska (zkoušky, revize,
kolaudace
atd.) bez ohledu na to, kdy se věc začne fakticky používat (viz § 6 odst. 8 a § 7 odst. 11 vyhlášky). V případě stavebních děl je nezbytné, aby stavba byla dokončena, předána a také investorem/vlastníkem převzata. Od okamžiku uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání se zahajují účetní odpisy.
Nedokončený dlouhodobý majetek nelze pro účely účetnictví uvést do užívání a odpisovat jej
, a to ani např. v případech předčasného užívání stavby podle § 123 odst. 1 stavebního zákona. Neodpisují se pozemky a jiný majetek vymezený zvláštními právními předpisy nebo prováděcími právními předpisy (viz § 56 odst. 8 a 11 vyhlášky). Účetním záznamem pro zaúčtování dokončeného dlouhodobého majetku na příslušný majetkový účet je zpravidla vnitřní účetní doklad – tzv. Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání. Obdobně se postupuje v případech technického zhodnocení provedeného na dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku.
Praktické vyjasnění přinesla
interpretace
Národní účetní rady (NÚR) č. 33 – Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání.
Daňové ani účetní předpisy neřeší u pořizovaného dlouhodobého majetku tzv.
„postupnou“ způsobilost k užívání majetku
ani
jeho odpisování „po částech“
. Jedná se o případ, kdy je vydán kolaudační souhlas s užíváním části stavby schopné samostatného užívání, avšak některé části budovy zůstávají nezkolaudovány. Účetní jednotka (budoucí pronajímatel) provádí výstavbu budovy tak, že některé prostory v budově jsou ponechány pouze v základní úpravě a nájemci si tyto prostory přizpůsobují podle svých potřeb. Provedení některých stavebních prací zajišťují samotní nájemci a účetní jednotka tak disponuje pouze kolaudačním souhlasem na část stavby schopné samostatného užívání, zahrnující společné prostory a technologie (případně i další dokončené prostory, např. některé kanceláře).
Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství s Komorou daňových poradců (KV KDP – příspěvek 580/19.05.21 ze dne 19. 5. 2021) přijal k této věci následující závěry, ze kterých je možné vycházet a využít je i pro potřeby účetnictví. Jedná se o následující závěr:
U nově pořizované samostatné části stavby
, která představuje samostatnou budovu, která je pořizována systémem ‚kolaudačního minima / Shell &Core‘,
lze dle § 26 odst. 5 zákona o daních z příjmů (ZDP) zahájit daňově odpisování pokud
:
budou splněny všechny podmínky předpisů upravujících vznik staveb nebo jejich částí v souladu se stavebním povolením, v souladu s projektovou dokumentací, která by měla být přizpůsobena zamýšlenému typu výstavby a z kolaudačního rozhodnutí bude zřejmé, že dokončená stavba, resp. její část, je schopná samostatného užívání a je tedy stavebně a konstrukčně samostatně funkční a
v souladu s předpisy upravujícími účetnictví bude účetní jednotka účtovat o dlouhodobém hmotném majetku, včetně jeho ocenění, a to v analytickém členění dle § 46 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 001 (bod 2.2.) a ČÚS 013 (bod 6.) a
zároveň budou u odpisovatele (§ 28 odst. 1 ZDP) splněny všechny podmínky stanovené v ZDP pro odpisování hmotného majetku (zejména podmínky pro vznik hmotného majetku – § 26 odst. 10 ZDP, jeho vymezení § 26 odst. 2 písm. b) a c) ZDP, průkazné stanovení vstupní ceny hmotného majetku dle § 29 odst. 1 ZDP, zařazení do odpisové skupiny dle § 30 odst. 1 ZDP v případech, kdy bude hmotný majetek sloužit více účelům, stanovení způsobu odpisování HM atd.).“
Dalším vcelku frekventovaným případem je tzv.
postupné účtování stavebních prací
. Pro řešení obdobných transakcí lze použít následující
judikát
.
Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 2 Afs 296/2020-65 posuzoval
způsob účtování výnosů nebo nedokončené výroby u stavebních prací
probíhajících na základě smlouvy o dílo formou
dílčí (průběžné) fakturace
. Daňový subjekt pravidelně podroboval zhotovování díla kontrole ze strany zákazníka, nechával si potvrzovat odsouhlasení provedených prací a na tomto základě fakturoval částečné zhotovení díla.
Vystavené faktury zaúčtoval jako výnos aktuálního období
.
Podle správce daně zakázky nebyly tehdy ale ještě dokončeny a díla nebyla předána (§ 2604 občanského zákoníku). Proto firma neměla o úhradách faktur za průběžné práce na zakázkách účtovat jako o výnosech, ale pouze jako o zálohách. Návazně správce daně zvýšil základ daně o nedokončenou výrobu, jejíž účetní hodnota převyšovala výnosy, což vedlo ke zrušení daňové ztráty a k doměření daně z příjmů poplatníka a vyměření penále.
Podle NSS je třeba respektovat, že stavebnictví je specifický obor z pohledu dlouhodobosti prováděných jednotlivých zakázek a jejich významnosti. V daném případě je nezbytné reflektovat skutečný stav a upřednostnit ho před stavem formálním. NSS dospěl k závěru, že vyfakturované práce již samotným provedením představovaly pro objednavatele ekonomickou hodnotu, z níž měl reálný užitek, protože tyto práce umožňovaly další postup stavebního díla. Daňový subjekt podnikající ve stavebnictví proto musí mít možnost účtovat o nákladech průběžně tak, jak je vynakládá.
Pro zajištění časové a věcné souvislosti
úplně postačuje požadavek, aby příslušné náklady byly v době, kdy si je daňový subjekt uplatňuje, již součástí fakturace konečnému odběrateli díla, a staly se tak součástí zdanitelných výnosů.
Takto pokryté náklady již nepatřily do ocenění nedokončené výroby
. NSS spor se správcem daně uzavřel, že
postup daňového subjektu byl správný
.
Ve smyslu rozhodnutí NSS je tedy u postupného účtování stavebních prací okamžikem uskutečnění účetního případu datum splnění dodávky, tzv. fakturovatelného celku.
Okamžik účtování o převodu vlastnictví k nemovitým věcem
, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí (mj. stavby, budovy a jednotky), vymezuje § 56 odst. 10 vyhlášky. Pro stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu pro zařazení do užívání a zahájení odpisování dlouhodobého majetku, je rozhodující
okamžik doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu
. Dojde-li k povolení zápisu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li zápis povolen, provede účetní jednotka odpovídající opravu účetním zápisem. Podmíněnost okamžiku uskutečnění účetního případu nabytím právního účinku zápisu vyjádří účetní jednotka na účetním záznamu, který obsahuje i označení příslušného analytického účtu, a uvede o tomto informaci v příloze účetní závěrky a v inventurních soupisech.
V případě prodeje nemovitosti
se účtuje obdobně, tzn. ke stejnému časovému okamžiku o pohledávce a výnosu z prodeje nemovitosti a proti tomu o nákladu z jejího vyřazení.
V některých případech při převodech nemovitostí se však rozchází okamžik uskutečnění účetního případu a okamžik uskutečnění zdanitelného plnění, a to zejména s ohledem na znění § 21 odst. 2 a § 20a zákona o DPH.
Příklad
Společnost prodává pozemek s DPH 21 % (cena celkem 121 000 Kč). Účetní pořizovací cena pozemku je 50 000 Kč. Postup v účetnictví prodávajícího je následující:
20. 1. 2023 byla uzavřena kupní smlouva ve výši 121 000 Kč (o okamžiku uzavření smlouvy se neúčtuje);
25. 1. 2023 kupující zaplatil celou kupní cenu 121 000 Kč na bankovní účet prodávajícího (účtuje se o přijaté záloze 100 000 Kč, současně je přiznána povinnost odvod DPH 21 000 Kč);
3. 2. 2023 byl podán, tj. doručen návrh na vklad do katastru nemovitostí (účtuje se o vyřazení pozemku 50 000 Kč do nákladů a současně o výnosu z prodeje 100 000 Kč a jeho úhradě z poskytnuté zálohy);
6. 3. 2023 došlo k provedení vkladu do katastru a 10. 3. 2023 došlo k předání pozemku (neúčtuje se).
Dále se budu věnovat
okamžikům uskutečnění účetního případu některých titulů, které nejsou jmenovitě uvedeny v účetních pravidlech
, ale lze je dovodit z obecných účetních zásad a principů anebo z jiných právních předpisů.
 
Peněžní prostředky na účtech
Okamžikem uskutečnění účetního případu je
den provedení finanční operace
, např. vkladu nebo výběru z účtu peněžních prostředků, čerpání nebo splácení úvěrů.
 
Pokladna v cizí měně
Okamžikem uskutečnění účetního případu pro přepočet cizí měny na českou měnu je
den, kdy dojde k příjmu cizí měny do pokladny či výdeji cizí měny z pokladny
.
 
Sleva, bonus
Rozhodným dnem pro účetní a daňové posouzení následně poskytnuté slevy či bonusu (nejde o slevy poskytnuté přímo při odběru zboží či služby) je
datum vzniku právního nároku na slevu či bonus
. Pokud není známa jejich přesná částka, použije se dohadná položka podle zásady respektování časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů zachycených v účetnictví. V případě, kdy se v účetnictví dohadná položka nevytvoří, neboť o dotyčné skutečnosti se účetní jednotka dozví se zpožděním, tj. po uzavření účetních knih, se účtuje o slevě či bonusu do aktuálního účetního období. Z pohledu poskytovatele se poskytnuté slevy a bonusy nejčastěji účtují do provozních/finančních nákladů a slevy a bonusy přijaté do provozních/finančních výnosů, z pohledu příjemce naopak.
 
Dohadná položka v cizí měně
Vzhledem k tomu, že dohadné položky mají charakter pohledávek nebo závazků, je třeba k nim tak v účetnictví přistupovat. Neznalost přesné částky nemění jejich charakter. Odhad očekávané skutečnosti je nutné provést v měně, ve které příslušná pohledávka (závazek) bude uhrazena, a na českou měnu přepočítat kurzem dle vnitřní směrnice (pevným nebo aktuálním).
Pokud je o dohadné položce účtováno v průběhu účetního období, je oceněna příslušným kurzem dle vnitřní směrnice. K datu účetní závěrky se přepočte kurzem ČNB k rozvahovému dni a zaúčtuje se kurzový rozdíl.
O dohadné položce
se zpravidla účtuje až na konci účetního období
(účetní jednotka čeká, zda do konce období nepřijdou příslušné dokumenty pro zaúčtování skutečné pohledávky nebo závazku); je možné pro zaúčtování odhadu použít rovnou kurz ČNB k rozvahovému dni. Jedná-li se např. o dlouhodobou dohadnou pohledávku, která bude uhrazena až v následujících účetních obdobích, pak k datu účetní závěrky každého následujícího období je nutné přepočítat hodnotu dohadné pohledávky kurzem ČNB k příslušnému rozvahovému dni a zaúčtovat kurzový rozdíl. Jakmile účetní jednotka obdrží kompletní dokumentaci k zaúčtování příslušné pohledávky, dohadnou položku zruší a zaúčtuje příjem pohledávky běžným způsobem. Okamžikem uskutečnění účetního případu je pak den vzniku příslušné pohledávky.
 
Odpis zaniklé pohledávky/závazku
Okamžikem uskutečnění účetního případu je
den, kdy vedení společnosti o odpisu pohledávky rozhodlo
. Jde zpravidla o případy, kdy se snížení hodnoty pohledávky jeví jako trvalé (na rozdíl od přechodného snížení, které se řeší prostřednictvím opravných položek), tj. reálná šance na vymožení pohledávky již prakticky neexistuje. Jedná se např. o případy, kdy dlužník je nekontaktní, neznámého pobytu, pohledávka je tudíž nežalovatelná, případně uplynula promlčecí lhůta apod. Často pak nastane souběh obou skutečností a reálná hodnota pohledávky směřuje k nule. Odpis pohledávky se účtuje na vrub účtové skupiny 54 (např. zápisem MD 546 / D 311), který by měl být analyticky rozlišen na daňově účinnou a daňově neúčinnou část.
Takto odepsanou pohledávku, pokud je ekonomicky významná a z právního hlediska i nadále existuje (odpis pohledávky neznamená její zánik), je vhodné dál sledovat a účtovat na podrozvahových účtech [viz bod 2.3.2. písm. k) ČÚS č. 001 Účty a zásady účtování na účtech] ve výši jmenovité hodnoty, resp. její neuhrazené části. Pokud předmětná pohledávka zanikne v právním slova smyslu (např. smrtí nebo zánikem dlužníka bez právního nástupce), bude vypuštěna i z podrozvahových účtů věřitele. Účetní jednotka tak může v podstatě kdykoliv rozhodnout v závislosti na konkrétních podmínkách, kterou pohledávku a v jaké výši odepíše (viz ČÚS č. 019 Náklady a výnosy bod 3.6.6.), přičemž je možný i částečný odpis pohledávky. Jde-li o odpis cizoměnové pohledávky, pak je nutno ji k tomuto datu přepočítat na českou měnu v souladu s vnitřním předpisem účetní jednotky. Při odpisu cizoměnové pohledávky pak vzniká kurzový rozdíl.
Z hlediska daňového jsou podmínky pro uznání takového odpisu stanoveny v § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů. Daňový odpis pohledávky je prakticky možný jen ze dvou důvodů:
a)
do výše kryté zákonnou opravnou položkou vytvořenou k dané pohledávce,
b)
z konkrétních šesti zákonných důvodů na straně dlužníka.
V opačném případě věřitel nemůže daňově uplatnit hodnotu odepsané pohledávky. Toto omezení nelze obejít ani prostřednictvím ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů, které se týká daňových výdajů, a to do výše s nimi souvisejících příjmů.
Pokud jde o závazky,
odepsán musí být závazek právně zaniklý
, neboť právně neexistuje. Odpis závazku právně existujícího, nepromlčeného, neuhrazeného či snížení hodnoty závazku z důvodu narůstající doby po splatnosti,
je vyloučen
. Zaniklý dluh se účtuje do výnosů podle bodu 4.1.3. ČÚS č. 019 Náklady a výnosy. Výjimkou z výsledkového účtování zaniklých závazků je nevyplacený podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojů, které společnost převede na účet nerozděleného zisku minulých let.
 
Pořízení cenných papírů
Pokud účetní jednotka investuje volné peněžní prostředky na burze, od obchodníka s cennými papíry dostává pravidelné výpisy, na kterých je u jednotlivých transakcí (nákup, prodej) uvedeno datum obchodu a datum vypořádání. Den obchodu lze definovat jako den, kdy je transakce provedena na trhu, okamžik uskutečnění účetního případu však nastává až
k datu vypořádání, kdy dochází k převodu vlastnictví mezi kupujícím a prodávajícím
.
 
Přijatá dotace
O dotaci bude účtováno
v okamžiku, kdy existuje nezpochybnitelný právní nárok
, tedy v okamžiku, kdy účetní jednotka splnila veškeré své povinnosti v rámci žádosti o dotaci a zároveň je nikoliv jen pravděpodobné, ale jisté, že bude
dotace
účetní jednotce poskytnuta (nikoliv však až v momentě přijetí dotačních prostředků). Skutečností, ze které vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí
dotace
a okamžik nebo lhůta poskytnutí
dotace
, je např. „Oznámení o přidělení podpory“, „Rozhodnutí o přidělení dotace“ apod. Obdobně pro vyčíslení korunové hodnoty nároku na dotaci v cizí měně se použije kurz (aktuální nebo pevný) podle okamžiku uskutečnění účetního případu, kterým je okamžik, kdy se nárok na dotaci stal nezpochybnitelným.
Některé dotační tituly mají charakter nároku. To jsou takové
dotace
, které budou poskytnuty vždy, jsou-li splněny dotační podmínky. V takovém případě vzniká okamžik uskutečnění účetního případu již v okamžiku podání žádosti o dotaci.
 
Zvýšení základního kapitálu
Okamžik uskutečnění účetního případu volí účetní jednotka v závislosti na způsobu zvyšování základního kapitálu s přihlédnutím k právní úpravě tohoto způsobu, a to tak, aby bylo zajištěno správné vykázání struktury vlastních a cizích zdrojů, přičemž musí být vysoce pravděpodobné, že základní
kapitál
bude zvýšen. Standardně lze považovat za okamžik uskutečnění účetního případu
usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu
, které se zaúčtuje ve prospěch účtu 419-Změny základního kapitálu se souvztažným zápisem na účtu skupiny 35 – Pohledávky za společníky (za upsaný a dosud nesplacený
kapitál
). Teprve po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde k přeúčtování tohoto zvýšení ve prospěch účtu 411-Základní
kapitál
a na vrub účtu 419-Změny základního kapitálu. Účet základního kapitálu je vhodné členit analyticky podle podílu jednotlivých společníků. Je to důležité jako podklad pro výpočet podílů na zisku, případně pro výpočet vypořádacího podílu a jeho zdanění srážkovou daní při výplatě té jeho části, která byla navýšena z vlastních zdrojů společnosti.
 
Výplata podílu na zisku
Okamžikem uskutečnění účetního případu u výplaty podílu na zisku či jiných položek vlastního kapitálu je
okamžik schválení jeho rozdělení valnou hromadou
. Od tohoto okamžiku se také začíná počítat lhůta pro sražení a odvod srážkové daně.
Následující dva tituly skutečností, které jsou předmětem účetnictví, jsou aktuální zejména v současné době ekonomického stresu a jeho obětí.
 
Vypořádací podíl
V případě, že se společník rozhodne svoji společnost s ručením omezeným opustit, je možné toto rozhodnutí realizovat buď:
a)
převodem podílu (obvykle za úplatu formou prodeje) jinému stávajícímu nebo nově příchozímu společníkovi, anebo
b)
odchodem společníka za vypořádací podíl vyplacený dotyčnou společností s ručením omezeným.
V prvém případě [a)] se v účetnictví tato skutečnost projeví pouze tak, že dojde ke změně výše podílů aktuálních společníků, přičemž výše základního kapitálu se nemění. Okamžik uskutečnění účetního případu je uveden v notářském zápisu o změně struktury základního kapitálu a jménech společníků.
Ve druhém složitějším případě [b)], půjde zejména o určení okamžiku vzniku nároku odcházejícího společníka (případně jeho dědice nebo právního nástupce) na vypořádací podíl. Tento se vyplácí v penězích, a to bez zbytečného odkladu poté, co je nebo mohla být zjištěna jeho výše, ledaže společenská smlouva nebo dohoda určí jinak (naturální, nepeněžité plnění). Vypořádací podíl se vypočte z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené
ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci
za dobu jejího trvání bez právního nástupce. K tomuto dni také vzniká nárok na vypořádací podíl, a je to i okamžik uskutečnění účetního případu.
Pokud nárok společníka na vypořádací podíl převyšuje účetní hodnotu jeho vkladu vykazovanou na straně Dal účtu 411AÚ, rozdílová částka se zaúčtuje na účet 428-Nerozdělený zisk minulých let, a není-li dostačující, zaúčtuje se přesah vypořádacího podílu ve prospěch účtu 429-Neuhrazená ztráta minulých let se souvztažným zápisem na účtu skupiny 36 – Závazky ke společníkům (tj. MD 411, 428, 429 / D 36x).
 
Podíl na likvidačním zůstatku
Při likvidaci společnosti vzniká tzv. likvidační zůstatek, který je možné rozdělit
v okamžiku, kdy společnost nikomu nic nedluží
, má vyrovnány všechny závazky včetně závazků k zaměstnancům apod. Na podíl na likvidačním zůstatku (může být i nulový) má nárok společník (společníci). Realizací podílu na likvidačním zůstatku je vztah společníků a společnosti definitivně vypořádaný. Pokud ve společnosti již není žádný majetek a vše je převedeno na peníze, měla by celková částka zachycená na účtech účtových skupin 41 a 42 odpovídat celkové částce peněz vedených na bankovních účtech a v pokladně. Při výplatě likvidačního zůstatku se tedy účtuje zápisem
MD 41x / D221 (211)
a
MD 42x / D 221 (211)
.
 
Závěrečná poznámka
Obecně platí, že
skutečnosti, jež jsou předmětem účetnictví, se účtují podvojnými zápisy do účetního období, kterého se týkají
. Účetním obdobím je zpravidla kalendářní rok a v tomto období musí být zaúčtovány všechny účetní případy, které s tímto účetním obdobím souvisí. Jedná se o vymezení akruálního principu, který je podstatou podvojného účetnictví. Záznamy se musí uskutečňovat v časové a věcné souvislosti, tzn. účetní jednotka musí důsledně zahrnovat majetek a závazky a jejich pohyby do správného účetního období, s nímž souvisí, a to bez ohledu na tok peněžních prostředků. Pokud by nebylo možné dodržet zásadu věcné a časové souvislosti, lze účtovat i v účetním období, ve kterém byly zjištěny uvedené skutečnosti (zde pak zpravidla s řešením daňových dopadů ve formě dodatečného daňového přiznání).
Kromě zaznamenávání standardních účetních případů podle výše uvedených zásad stanoví účetní předpisy účetní metody, které umožňují realizovat akruální princip se zvláštním zřetelem na přelomu účetních období, a to zejména prostřednictvím časového rozlišení, dohadných položek, rezerv, kurzových rozdílů, opravných položek, odpisů a odložené daně.