Účtování o kurzových rozdílech

Vydáno: 31 minut čtení

Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví “), v § 4 odst. 12 nařizuje vedení účetnictví v české měně, ale u vyjmenovaného majetku a závazků stanoví použít vedle peněžních jednotek české měny současně i cizí měnu. Při ocenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně vznikají kurzové rozdíly. Základní ustanovení pro zjišťování kurzových rozdílů jsou obsažena v zákoně o účetnictví , zejména v § 24 odst. 6 až 9, a v § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

Účtování o kurzových rozdílech
Ing.
Jiří
Koch
Zákon o účetnictví vyžaduje
použití příslušného kurzu upravit vnitřním předpisem účetní jednotky
. Účetní jednotka by v něm měla vymezit:
okamžik přepočtu cizí měny v průběhu účetního období,
položky aktiv a pasiv, u kterých budou zjišťovány kurzové rozdíly k datu účetní závěrky,
použití kurzů pro transakce v cizí měně,
postupy přepočtu cizí měny včetně výpočtu a účtování kurzových rozdílů.
 
Okamžiky ocenění majetku a závazků v cizí měně
Zákon o účetnictví v § 24 odst. 2 stanoví
dva okamžiky ocenění majetku a závazků
, kterými jsou
1.
okamžik (datum) uskutečnění účetního případu a
2.
konec rozvahového dne nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje.
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně
se přepočítávají na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k okamžiku uskutečnění účetního případu, majetek a závazky vyjádřené v cizí měně uvedené v § 4 odst. 12 i ke konci rozvahového dne.
Okamžik uskutečnění účetního případu
je z účetního i daňového hlediska významným okamžikem, samozřejmě se zvláštním zřetelem na přelomu účetních období. Účetní pravidla vymezují okamžik uskutečnění účetního případu pouze na některých příkladech, např. Český účetní standard pro podnikatele (dále jen „ČÚS“) č. 001
Účty a zásady účtování na účtech
 
v bodu 2.4.3. a ČÚS č. 006
Kurzové rozdíly
v bodu 2.2.
Okamžik uskutečnění účetního případu nastává například:
dnem dodání zboží nebo poskytnutí služby,
u pohledávek a závazků v cizí měně u dodavatele dnem vystavení faktury, u odběratele dnem přijetí faktury,
při úhradě dluhu a inkasu pohledávky,
postoupením pohledávky a vkladem pohledávky,
poskytnutím či přijetím zálohy a závdavku,
převzetím dluhu u původního dlužníka,
vzájemným započtením pohledávek,
úhradou úvěru nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou,
převodem záloh a závdavků na úhradu pohledávek a dluhů.
Je také možno využít příklady uvedené v pokynu Generálního finančního ředitelství D-22 v části k § 23 odst. 2, bod 4, který stanoví
data vzniku nároků či jiných právních skutečností
(týkají-li se cizoměnových položek), tj. rozhodné datum pro určení období, ve kterém dojde k daňovému posouzení nákladu či výnosu.
Jako příklad skutečností, které determinují časové přiřazení nákladu či výnosu, uvádíme:
vydané rozhodnutí soudu: datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
reklamační řízení: datum prokazatelného ukončení reklamačního řízení,
přiznání slevy či bonusu: datum vzniku právního nároku na slevu či bonus; pokud pro dané zdaňovací období vznikne právní nárok na
bonus
či slevu,
odstoupení od smlouvy: datum zrušení smlouvy.
Lhůty vymezené v interním předpisu účetní jednotky však nemohou být v rozporu s § 6 odst. 1 a 2 zákona o účetnictví; tzn., že nastal-li okamžik uskutečnění účetního případu, jsou z hlediska účetnictví irelevantní jakékoliv subjektivní lhůty vymezené vnitřním předpisem účetní jednotky pro zaúčtování účetních případů.
Vyjmenovaný majetek a závazky, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, určené pro
přepočet k rozvahovému dni
uvádí § 4 odst. 12 zákona o účetnictví následovně:
pohledávky a opravné položky k nim,
závazky včetně rezerv,
podíly na obchodních korporacích,
práva z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů,
deriváty,
ceniny,
devizové hodnoty.
Tento vyjmenovaný majetek a závazky (vedený souběžně v české i cizí měně) se musí ke dni sestavení účetní závěrky přepočítat
aktuálním kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB
. V tomto přepočteném kurzu jsou majetek a závazky oceněny až do okamžiku dalšího nakládání s nimi (platba závazku, inkaso pohledávky, postoupení pohledávky apod.) nebo – vykazují-li zůstatek – do dalšího rozvahového dne, kdy jsou opět přepočteny aktuálním kurzem ČNB.
Pokud účetní jednotka v průběhu účetního období používá pevný kurz pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně, je povinna při přepočtu tohoto majetku a závazků ke konci rozvahového dne nepoužít tento pevný kurz, který si stanovila a používala v průběhu účetního období, ale použít
aktuální kurz vyhlášený ČNB ke konci rozvahového dne
.
Kromě položek, o kterých účetní jednotka musí účtovat i v cizí měně podle § 4 odst. 12 zákona o účetnictví, může vést v účetnictví „dobrovolně“ také
jiný majetek vyjádřený i v cizí měně,
např. nemovitosti umístěné v zahraničí. V těchto případech však
nelze tento majetek přeceňovat ke konci rozvahového dne
nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje, i když je vyjádřen v cizí měně. Kurzové rozdíly vznikají v tomto případě pouze při platbách pohledávek a závazků v cizí měně souvisejících s pořízením, opravami či vyřazením tohoto majetku, a pokud ke konci rozvahového dne tyto pohledávky a závazky vykazují zůstatek, tak kurzové rozdíly vznikají i k tomuto datu.
K rozvahovému dni rovněž nelze přeceňovat ani zásoby, i když je účetní jednotka pořídila v cizí měně
. Pohyb kurzů nebude mít na ocenění zásob vliv, a to i bez ohledu na místo jejich fyzického uložení (např. v zahraniční organizační složce účetní jednotky). Obdobně to platí i pro jiné položky majetku a závazků výslovně neuvedené v § 4 odst. 12 zákona o účetnictví.
 
Možnosti použití kurzů pro přepočet majetku a závazků
Účetní jednotka může volit pro přepočet cizí měny na českou měnu pouze mezi kurzy, které nabízí § 24 odst. 6 a 7 zákona o účetnictví. Pro přepočet na českou měnu lze využít:
aktuální kurz
, kterým je kurz devizového trhu vyhlášený ČNB pro den, kdy nastal okamžik ocenění,
pevný kurz
, tj. kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán. Toto období si stanoví účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu (může to být kalendářní týden, měsíc, čtvrtletí či rok), toto období však nesmí přesáhnout účetní období. To znamená, že nejdelší možný pevný kurz je po celé jedno účetní období. Pevný kurz může účetní jednotka v průběhu stanovené doby změnit svým vnitřním předpisem a použít novější kurz ČNB; je povinna tak učinit vždy při devalvaci nebo revalvaci Kč,
skutečný kurz
(kurz obchodu), který lze použít v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu (zejména od komerčních bank a směnáren), tj. kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.
V případě nákupu a prodeje české měny za cizí měnu to tedy znamená, že je možné použít tři možnosti, a to kurz, za který byly pořízeny, dále denní kurz ČNB a pevný kurz, ve všech ostatních případech je možné použít dvě varianty, a to denní kurz ČNB a pevný kurz.
Příklad 1
Úhrada cizoměnové faktury z devizového účtu
Účetní jednotka obdržela fakturu za služby na částku 1 000 EUR, tato faktura byla následně uhrazena z devizového účtu. Účetní jednotka používá pro přepočet pevný čtvrtletní kurz dle kurzu ČNB, který byl vnitřním předpisem s platností 1. 7. 2022 až 30. 9. 2022 stanoven na částku 24,59 Kč/EUR. Závazek vznikl ke dni 10. 8. 2022 a byl uhrazen 24. 8. 2022.
Č.
Účetní případ
Částka v EUR
Částka v tis. Kč
MD
D
1.
Přijatá faktura za služby (kurz 24,59 Kč/EUR)
1 000
24 590
518
321
2.
Úhrada faktury z devizového účtu (kurz 24,59 Kč/EUR)
1 000
24 590
321
221
Pokud účetní jednotka hradí závazky přímo z devizového účtu nebo z valutové pokladny, kurzový rozdíl nevznikne.
Příklad 2
Úhrada cizoměnové faktury z korunového účtu
Účetní jednotka obdržela fakturu za služby na částku 1 000 EUR, tato faktura byla následně uhrazena z korunového účtu. Devizový účet není zřízen z důvodu malé frekvence cizoměnových transakcí. Účetní jednotka používá pro přepočet denní kurz. Ke dni vzniku závazku činil dle kurzovního lístku ČNB kurz 24,80 Kč/EUR, banka použila pro přepočet kurz 25,50 Kč/EUR.
Č..
Účetní případ
Částka v EUR
Částka v tis. Kč
MD
D
1.
Přijatá faktura za služby (kurz 24,80 Kč/EUR)
1 000
24 800
518
321
2.
Úhrada faktury z korunového účtu (kurz 25,50 Kč/EUR)
1 000
25 500
321
221
3.
Kurzový rozdíl (1 000 × 0,70)
700
563
321
Úhrada je prováděna z korunového účtu, a proto je nejvhodnějším postupem použít ustanovení § 24 odst. 6 zákona o účetnictví, podle kterého v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu lze k okamžiku ocenění použít kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány (na úhradu cizoměnového dluhu účetní jednotka od banky „nakoupila“ cizí měnu za českou měnu).
Poznámka
V příkladech účtování uvedených v příspěvku nejde o jediný možný postup, určitý problém může mít i více správných řešení. Kurzy cizích měn použité v příkladech jsou smyšlené a slouží pouze pro ilustraci.
Kurzy devizového trhu
vyhlašuje ČNB každý pracovní den na základě obchodování měn na mezibankovním devizovém trhu, a to vždy s platností pro aktuální den, resp. i pro některé následující dny (sobotu, neděli a svátky), kdy kurz nevyhlašuje. Do vyhlášení aktuálního kurzu daného dne nelze používat kurz předchozího dne, protože ten není aktuálním kurzem; např. v pondělí není možné používat páteční kurz z minulého týdne. Kurz ČNB není možné zaokrouhlovat.
V jedné účetní jednotce
je možné kombinovat a používat denní i pevné kurzy pro různé druhy účetních operací
; to znamená, že u jednoho druhu účetního případu je nutné dodržovat jednotný postup. Je vhodné konstatovat, že použití pevného kurzu bude samozřejmě znamenat zjednodušení účtování o cizích měnách, na druhou stranu bude znamenat pravděpodobně přesunutí většího objemu kurzových rozdílů na konec roku.
Pokud jde o názor na možnost použití
průměrného ročního kurzu
v účetnictví pro některé účetní případy,
není pro něj žádná zákonná opora
. Rovněž
kurz sjednaný mezi smluvními stranami
subjektivně například v obchodních vztazích není ani aktuálním, ani pevným kurzem podle zákona o účetnictví (jinou záležitostí jsou např. forwardové kontrakty). V případě, že se jedná o
tuzemského plátce DPH
, který vystavuje daňový doklad pro jiného tuzemského plátce, může sice požadovat
úhradu plnění v cizí měně
, včetně vyčíslení všech dalších hodnot v cizí měně, ale musí doplnit údaje zejména o DPH v české měně (viz § 29 zákona o DPH). Tato povinnost je na straně vystavovatele daňového dokladu (dodavatele).
Vzhledem k tomu, že ČNB nevyhlašuje kurzy devizového trhu pro všechny světové měny, ale pouze pro vybrané, které jsou v České republice často předmětem obchodu, v ustanovení § 24 odst. 9 zákona o účetnictví je stanoven postup pro
přepočet cizí měny, u které se nevyhlašuje kurz devizového trhu denně
, a
 
to jak pro účetní jednotky, které mohou používat pevný kurz, tak i pro účetní jednotky, které pevný kurz používat nemohou. V § 24 odst. 8 zákona jsou uvedeny účetní jednotky, které jsou z možnosti využívání pevného kurzu vyloučeny (banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti aj.).
Účetní jednotky v takovémto případě použijí pro přepočet této měny
a)
kurz mezibankovního trhu pro tuto měnu k USD nebo EUR a kurz devizového trhu vyhlášený ČNB pro USD nebo EUR ke stejnému dni nebo
b)
poslední známý kurz vyhlášený či zveřejněný ČNB; tento postup nepoužijí účetní jednotky, na které se nevztahuje ustanovení odstavce 7.
 
Účtování kurzových rozdílů
Metoda účtování kurzových rozdílů
je pro podnikatele řešena v § 60 vyhlášky. V ČÚS č. 006
 
Kurzové rozdíly jsou uvedeny doporučené
základní postupy účtování
o kurzových rozdílech.
Kurzové rozdíly k okamžiku účetní závěrky se v převažujících případech (ale ne vždy) účtují výsledkově, tedy
ztrátové kurzové rozdíly na vrub účtu finančních nákladů
(MD 563) a
ziskové ve prospěch účtu finančních výnosů
(D 663). Účty 563 a 663
 
do základu daně vstupují bez jakékoliv
modifikace
. Chyba v použití kurzů či ve výpočtu způsobí nejen zkreslení účetního výsledku hospodaření, ale i základu daně z příjmu a výše daňové povinnosti. K účtům 563 a 663 je vhodné vytvořit analytické účty pro sledování kurzových rozdílů vzniklých např. ke dni úhrady případně při uskutečnění jiného obdobného účetního případu, k rozvahovému dni, podle daňových hledisek apod. V praxi jsou přepočty účetních případů v cizích měnách (zejména objemné operace týkající se např. nákupu a prodeje zásob) na Kč a zaúčtování kurzových rozdílů zpravidla rutinní operací prováděnou nastavením účetního software.
Výjimky z pravidla výsledkového účtování
jsou následující:
kurzové rozdíly cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou se stávají součástí reálné hodnoty a samostatně se o nich neúčtuje,
kurzové rozdíly podílů oceňovaných metodou ekvivalence se stávají součástí ocenění touto metodou a samostatně se o nich neúčtuje,
v případě cenného papíru nebo podílu v cizí měně, který není oceněn reálnou hodnotou ani ekvivalencí, se kurzové rozdíly účtují proti účtu 414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů.
Odděleně je nutno účtovat (např. na MD účtu 568-Ostatní finanční náklady) o
poplatku za nákup či prodej cizí měny
, protože neovlivňuje ocenění cizí měny při její směně; peněžní prostředky se v souladu s § 25 odst. 1 písm. e) zákona o účetnictví oceňují jmenovitými hodnotami.
Vykazuje-li
valutová pokladna
k datu sestavení účetní závěrky nulový zůstatek v cizí měně, pak ho musí vykazovat v nulové výši i v Kč (v důsledku změn přepočítacího kurzu při uskutečňování účetních případů v průběhu roku může „nelogicky“ vycházet nenulový zůstatek v Kč). Vyúčtování kurzového rozdílu se provede na účtech 563 a 663. Obdobně to platí i pro ostatní cizoměnové položky.
Častým případem je
úhrada režijních nákladů bankovní kartou v zemích EU
, tj. platba v EUR. Pokud se příslušná částka odečte z korunového účtu firmy, je třeba účtovat o přijatém dokladu (např. faktuře, paragonu) ke dni jeho vystavení s přepočtem EUR na českou měnu způsobem, který si účetní jednotka zvolila (aktuální nebo pevný kurz ČNB). Při úhradě tohoto dokladu z korunového účtu bude pro přepočet použit kurz, který použila banka. Rozdíl oproti původnímu dokladu bude kurzovým rozdílem. „Skutečný“ kurz je možné použít výhradně v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu, nikoliv při nákupu věcí nebo služeb v zahraničí placených platební kartou.
Kurzové rozdíly nebudou vzájemně zúčtovány a do výsledkových účtů budou zúčtovány tak, jak budou zjištěny. Pro účely vykazování vyhláška v § 58 odst. 2 stanoví, že v účetní závěrce se za vzájemné zúčtování (kompenzaci) nepovažuje souhrnné vykázání kurzových rozdílů. To znamená, že
v účetní závěrce je možno vykázat výsledný rozdíl kurzových zisků a ztrát
, jedná-li se z hlediska dané účetní jednotky o významné hodnoty. V příloze v účetní závěrce se uvede informace o obou hodnotách.
 
Kurzové rozdíly u pohledávek a závazků
Zvláštní zřetel je třeba věnovat přepočtu cizoměnových
pohledávek a závazků
k rozvahovému dni, a to zejména těch, které se týkají obchodního styku. U nich je třeba provádět přepočet podle jednotlivých účetních dokladů (zpravidla dle faktur) tak, aby se do následujícího účetního období převedla již přepočtená částka, ke které se „páruje“ následná úhrada a vyčíslí se další kurzový rozdíl. Pokud je k přepočítávané cizoměnové pohledávce vytvořená opravná položka, je nutné její výši aktualizovat na přepočtenou hodnotu pohledávky. Pro tvorbu opravných položek a rezerv v cizí měně neobsahují postupy účtování pro podnikatele žádná podrobná ustanovení, proto je nutno vycházet z obecných účetních zásad.
Pokud účetní jednotka obdrží doklady dokládající účetní případy vzniklé v minulém účetním období až v období následujícím, budou přepočteny tím kurzem, který platil poslední den účetního období.
Odpis pohledávky
je účetním případem stejně jako její inkaso nebo zápočet a zakládá tedy povinnost pohledávku přepočítat a zjišťovat kurzové rozdíly. Ke dni, ke kterému vedení účetní jednotky rozhodlo o odpisu pohledávky, musí být cizoměnová pohledávka přepočítána na české koruny kurzem, který v účetní jednotce platí ke dni rozhodnutí vedení účetní jednotky. Při účtování odpisu pohledávky vzniká kurzový rozdíl, který je součástí základu daně z příjmů. V tomto novém ocenění se hodnota pohledávky odepíše na účet 546-Odpis pohledávky a vyhodnotí se daňové účinky odpisu v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů. Případná daňová neúčinnost odpisu pohledávky nic nemění na tom, že vzniklý kurzový rozdíl z přepočtu před odpisem pohledávky je součástí základu daně. Obdobně to platí i pro zúčtování právně zaniklého cizoměnového dluhu do výnosů;
zánik dluhu
není však zpravidla závislý na rozhodnutí účetní jednotky (pokud se nejedná např. o splnění dluhu, splynutí, započtení), nýbrž vychází z právních předpisů, rozhodnutí soudu nebo smluvních vztahů.
Při postupném splácení pohledávek a dluhů
může při částečné úhradě kurzový rozdíl vzniknout, ale také nemusí. Podle § 60 odst. 2 vyhlášky záleží na rozhodnutí účetní jednotky, neboť vše se vyrovná výpočtem kurzového rozdílu k datu celkové úhrady nebo k rozvahovému dni, a to k tomu dni, který nastane dříve.
Vyjadřuje-li
dohadná položka odhadnutou částku dluhu nebo pohledávky vyjádřené v cizí měně
, výše dohadné položky se odhaduje v příslušné cizí měně, ve které dluh nebo pohledávka vznikne, popř. ve které bude dluh nebo pohledávka uhrazen. Účetní jednotky zpravidla tvoří dohadné položky v rámci inventarizace provedené k rozvahovému dni; v tom případě se dohadné položky vyjádřené v cizí měně ocení kurzem ČNB ke konci rozvahového dne.
 
Kurzové rozdíly u cenných papírů a podílů
Pokud jde o účtování kurzových rozdílů u
cenných papírů a podílů
, existují zde určité odlišnosti.
U cenných papírů a podílů oceňovaných reálnou hodnotou nebo ekvivalencí
se kurzové rozdíly neúčtují samostatně, ale stávají se
součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí
, ať je toto ocenění účtováno výsledkově, nebo rozvahově. To znamená, že pokud se přecenění těchto aktiv účtuje do nákladů nebo výnosů, je v tom obsažen i kurzový rozdíl. Obdobně v případě, že je cenný papír oceňován reálnou hodnotou, a toto ocenění je účtováno prostřednictvím účtu v účtové skupině 41, bude i případný kurzový rozdíl účtován na tento účet. Účetní postup tak je shodný s účtováním změny ocenění, tzn. u dlouhodobých cenných papírů a podílů se kurzové rozdíly vyúčtují kapitálově, u obchodovatelných cenných papírů jsou součástí finančního nákladu nebo finančního výnosu.
Pokud
cenný papír nebo podíl není oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí
(je oceněn pořizovací cenou), kurzový rozdíl se účtuje prostřednictvím rozvahového účtu v účtové skupině 41. Odlišný postup je v případě dluhového cenného papíru, který se neoceňuje reálnou hodnotou – v tomto případě se vzniklé kurzové rozdíly účtují na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů podle povahy kurzového rozdílu.
V § 60 odst. 4 vyhlášky je uveden postup účtování kurzových rozdílů z
aktiv a závazků v cizí měně
vykazovaných v rozvaze, kterými se účetní jednotka rozhodla
zajistit proti měnovému riziku
určité smluvní vztahy.
 
Kurzové rozdíly u záloh v cizí měně
O zálohách se na rozvahových účtech zpravidla
účtuje až po poskytnutí či přijetí peněžních prostředků na základě výpisu z bankovního účtu či pokladního dokladu
. To platí samozřejmě i pro zálohy cizoměnové. Výjimkou jsou pravidelné zálohy od uživatelů bytů, viz bod 3.3.9. ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
 
O předpisu zálohy se také účtuje v případech smluvního ujednání.
Letošní
judikát
Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) změnil dosavadní praxi
vykazování kurzových rozdílů u cizoměnových záloh k rozvahovému dni
. Ze strany NSS byl dne 14. 2. 2022 vydán rozsudek 4 Afs 170/2021-35 ve věci účtování kurzových rozdílů v případě zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
Předmětem daného sporu bylo nepřecenění záloh na pořízení dlouhodobého hmotného majetku v cizí měně k rozvahovému dni, a tudíž nezaúčtování příslušného kurzového rozdílu (v daném případě kurzového zisku). S tímto přístupem nesouhlasil správce daně. Zastával názor, že předmětná záloha na pořízení dlouhodobého hmotného majetku představuje pohledávku podléhající přecenění k rozvahovému dni a vzniklý kurzový rozdíl je nutné účtovat jako výnos podléhající zdanění daní z příjmů.
NSS k dané věci uvedl, že pokud je pravděpodobné, že dojde k následnému dodání majetku podle smluvního ujednání, představuje vykázání zálohy v původním kurzu, tedy nepřeceňování k rozvahovému dni, nejvěrnější možný způsob zachycení daného účetního případu. Naopak, pokud je pravděpodobné, že se dodání majetku neuskuteční a dojde k vrácení platby, je nutné účtovat o zálohách jako o pohledávkách a vykazovat kurzové rozdíly k rozvahovému dni. Může se jednat např. o situace, kdy nastává prodlení v dodání, je veden spor s dodavatelem nebo je k dispozici jiná informace, že k plnění nejspíše nedojde.
NSS vyšel také z
interpretace
Národní účetní rady (I-43) a uzavřel, že zákon o účetnictví stanoví povinnost přeceňovat pohledávky pouze tam, u nichž má vývoj kurzu vliv na jejich budoucí hodnotu, tzn., pokud vzniká kurzové riziko. V případě zálohy na pořízení dlouhodobého majetku tomu tak obecně není.
Z výše uvedeného judikátu vyplývá závěr, že
poskytnutou zálohu v cizí měně při nákupu dlouhodobého majetku není nutné na konci účetního období přeceňovat, pokud neexistuje důvodný předpoklad, že k dodání majetku nedojde a tato záloha bude vrácena zpět
.
Vzhledem k tomu, že tyto okolnosti jsou do značné míry subjektivní, u závěrkových operací lze doporučit této oblasti věnovat pozornost a přistupovat k dané problematice v kontextu konkrétní situace. Přístup k oceňování cizoměnových záloh samozřejmě také není možno měnit podle aktuálních požadavků, např. daňově výhodnější varianty, kritérií pro hodnocení pozice firmy apod.
Případem,
 
kdy
se důvodně předpokládá navrácení uskutečněné platby
, je neplnění z obou smluvních stran (těchto případů je však v praxi minimum) a dále
kauce
, kdy je zřejmé, že po ukončení sjednaného vztahu, např. nájemného, se bude
kauce
nájemci vracet. Ta nejvíce pesimistická varianta je situace, kdy záloha není vrácena, i když k plnění nedošlo. Následuje odpis pohledávky (zánik závazku). Pokud se důvodně očekává tato situace, má vyčíslení kurzového rozdílu k rozvahovému dni význam.
Podle § 23 odst. 10 a § 21h zákona o daních z příjmů se při zjištění základu daně vychází z účetnictví a ze způsobu výsledkového účtování kurzových rozdílů, který odpovídá věrnému a poctivému obrazu účetnictví dle § 7 odst. 2 zákona o účetnictví, pokud daňový předpis neobsahuje speciální úpravu. V případech, kdy se poplatník od standardního postupu odchýlí, vzniká mu
důkazní břemeno
odůvodnit a zdokumentovat správci daně veškeré důvody tohoto odchylného postupu, a to ve vztahu k naplnění zásady věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Zvolený postup musí být také v souladu se zákonem o DPH.
Poznámka
Interpretace
NÚR
lze chápat jako názory nezávislé skupiny odborníků na způsoby účtování a vykazování vybraných účetních problémů, které však samy o sobě nemají normativní povahu, a tedy právní závaznost. Praktický význam interpretací lze spatřovat zejména v oblastech, kde absentuje výslovná úprava účetních či daňových předpisů a kde je vhodné nalézt jiná „vodítka“ pro posouzení zákonnosti zvoleného postupu.
Interpretace
týkající se účetního zachycení přijatých a poskytnutých cizoměnových záloh jsou označeny jako I-43 a I-47.
 
Případy, kdy kurzové rozdíly nevznikají
Jsou to jednak případy, které jsou uvedeny v bodu 2.3. ČÚS č. 006 Kurzové rozdíly, tj.:
oznámení o změně věřitele u dlužníka a u věřitele v případě, že za jeho dlužníka bude plnit dlužník jiný,
dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněz, s výjimkou změny zahraniční měny na Kč,
splácení peněžních vkladů do obchodních korporací.
Dále v otázce,
jaké případy časového rozlišení jsou předmětem kurzových přepočtů
podle účetních předpisů, platí, že výdaje příštích období mají charakter cizoměnového závazku (výdaj v cizí měně bude uhrazen v příštích obdobích) a příjmy příštích období mají charakter cizoměnové pohledávky (příjem v cizí měně bude přijat v příštích obdobích), a proto pro ně platí stejná pravidla, jako pro ostatní cizoměnové závazky a pohledávky. To se netýká nákladů příštích období ani výnosů příštích období, kde peněžní tok v cizí měně již nastal, byl přepočten a zaúčtován v české měně a bude pouze rozpouštěn na vrub nákladů v příštích obdobích nebo ve prospěch výnosů v příštích obdobích.
Kurzové rozdíly tedy nevznikají při uzavírání účetních knih
u konečných zůstatků rozvahových účtů vykazovaných v položkách „D.1. Náklady příštích období“, respektive „C.II.3.1. Náklady příštích období“, „D.2. Komplexní náklady příštích období“, respektive „C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období“, a „D.2. Výnosy příštích období“, respektive „C.III.2. Výnosy příštích období“. Stručně řečeno –
kurzové rozdíly nevznikají u nákladů příštích období, komplexních nákladů příštích období a výnosů příštích období.
K rozvahovému dni se nepřeceňuje například nultá (první zvýšená, mimořádná,
akontace
apod.) leasingová splátka uhrazená v cizí měně vedená na účtu 381-Náklady příštích období; nejedná se o závazkový vztah ve smyslu § 4 odst. 12 zákona o účetnictví.
Určitou výjimkou jsou
dluhopisy znějící na cizí měnu
, které se drží do lhůty splatnosti emitentem. V účetnictví se vedou v korunách a zároveň i v cizí měně. Výnosy z dluhopisů je nutno účtovat ve věcné a časové souvislosti, tj. minimálně při přesahu splatnosti dluhopisu z roku do roku vyúčtovat v běžném roce do výnosů alikvotní část úroků souvztažně k účtu 385-Příjmy příštích období. Časové rozlišení výnosů se provede rovněž v přepočtu na cizí měnu. Výsledkové operace z kurzových přepočtů lze promítnout při splacení (inkasu) dluhopisu nebo při jeho prodeji, kdy se pro vyčíslení kurzových rozdílů zvlášť sleduje kurz při nákupu dluhopisu a kurz při jeho inkasu nebo prodeji.
Základní
kapitál
vyjádřený v eurech
bude přepočten ke dni zápisu do obchodního rejstříku, a tak vykazován i v dalším období (nedojde-li k jeho pohybu). V případě, že bude
splácení peněžitého vkladu
probíhat v cizí měně, neúčtuje se o kurzovém rozdílu; zaplacená částka bude v okamžiku platby přepočtena na českou měnu a rozdíl bude přeplatkem nebo nedoplatkem upsaného kapitálu. Při
nákupu obchodního podílu
obchodní společnosti (již existující) za cizí měnu však kurzový rozdíl vzniknout může, obdobně jako při nákupu cenného papíru. V tomto případě je třeba vycházet z ustanovení § 4 odst. 12 zákona o účetnictví, které stanoví u podílů na obchodních společnostech, cenných papírů a derivátů, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, povinnost účetních jednotek použít kromě české měny současně i cizí měnu.
 
Účtování a vykazování kryptoměny
Kryptoměny nenaplňují definici pro účtování o kurzových rozdílech podle zákona o účetnictví ve spojení s příslušnými ustanoveními vyhlášky pro podnikatele.
Proto se o kurzových rozdílech v případě kryptoměn neúčtuje
.
Ministerstvo financí vydalo dne 15. 5. 2018 sdělení, jakým způsobem zacházet s digitální měnou (např. bitcoin) při jejím účetním zachycení a vykázání v účetní závěrce. Doporučuje
účtovat a vykazovat digitální měny jako zásobu
„svého druhu“ ve smyslu § 9 vyhlášky, přičemž je vhodné přihlížet ke způsobu nabytí digitální měny a záměru účetní jednotky, jak s ní dále naloží. V případě digitální měny se tedy nejedná o platidlo, nýbrž
se považuje za prostředek směny
, i když v dnešní době lze kryptoměnami platit ve vybraných obchodech. Princip účtování o směně spočívá v tom, že nákladem obou stran je účetní cena majetku ke směně předaného a výnosem je cena majetku směnou nabytého, tj. buď pořizovací cena, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční cena, nejsou-li ceny ve smlouvě uvedeny.
Vytěžené kryptoměny
se oceňují ve výši vlastních nákladů
ve smyslu § 49 vyhlášky. Těmito náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů, nebo výše nákladů dle operativních (plánovaných) kalkulací. Vlastní náklady přitom zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti (mzdové náklady, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, spotřebu elektrické energie, nájemné prostor apod.).
K rozvahovému dni nebudou digitální měny oceňovány reálnou hodnotou
(nejedná se o majetek uvedený v § 27 zákona o účetnictví). Pokud např. společnost během roku 2022 digitální měny pouze nakupovala (nikoliv prodávala či „těžila“), nevzniká jí z důvodu významného zvýšení kurzu kryptoměn k 31. 12. 2022 samostatný zdanitelný příjem, neboť z povahy věci nejde o kurzový rozdíl ani o rozdíl ze změny reálné hodnoty, o němž by mělo být účtováno.
Pro ocenění kryptoměny k rozvahovému dni
při přechodném snížení jejího ocenění
se použije opravná položka. Tvorba opravné položky není daňově uznatelným nákladem dle § 25 odst. 1 písm. v) zákona o daních z příjmů a rozpuštění opravných položek snižuje výsledek hospodaření (tj. základ daně) dle § 23 odst. 3 písm. c) bod 3.
Na digitální měny se vztahuje
povinnost provést jejich inventarizaci
k okamžiku, ke kterému účetní jednotka sestavuje účetní závěrku ve smyslu § 29 zákona. Digitální měny se v rozvaze doporučuje vykázat, v souladu se zvoleným způsobem účtování, na samostatném řádku v rámci položky
„C.I.2. Nedokončená výroba“
,
„C.I.3.1. Výrobky“
nebo
„C.I.3.2. Zboží“
. Lze využít § 4 odst. 1 vyhlášky a vykázat digitální měnu odděleně od ostatních položek zásob. Je logické, že jako zboží budou vykazovány nakoupené digitální měny a jako výrobky digitální měny získané vlastní těžbou. V příloze v účetní závěrce se uvedou informace o záměru nabytí a držení digitálních měn a způsob jejich ocenění, včetně případné tvorby opravné položky.
Od zaúčtování kryptoměn jako zásob „svého druhu“ se odvíjí stanovení základu daně z příjmů. Finanční správa dne 31. 3. 2022 zveřejnila na svých internetových stránkách
informaci k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami
(např. bitcoin), a to z hlediska DPH a daně z příjmů právnických a fyzických osob.
Příklad 5
Účtování těžby bitcoinu
Účetní jednotka se zabývá výhradně těžbou bitcoinu. V průběhu roku vytěžila 50 bitcoinů a vynaložila náklady v celkové výši 40 mil. Kč (mzdové náklady vč. pojištění, pronájem prostor, odpisy dlouhodobého majetku, energie). Veškeré náklady vynaložené za účelem vytěžení bitcoinu by se měly promítnout do ocenění zásob bez ohledu na to, zda v konkrétním případě tyto náklady vedly k vytěžení bitcoinu, či nikoliv. Postup účtování (zjednodušeně):
Č.
Účetní případ
Částka mil. Kč
MD
D
1.
Vlastní náklady
40
502, 518, 521, 524, 551
321, 331, 336, 07, 08
2.
Nedokončená výroba
40
125.1
583
3.
Převod vytěžených bitcoinů na výrobky
39
126.1
125.1
4.
Nedokončená výroba – zůstatek
1
Poznámka na závěr
, který připravuje Ministerstvo financí, umožňuje účetním jednotkám využít i tzv.
funkční měnu
, pokud se ji účetní jednotka rozhodne použít. Funkční měnou se nazývá měna primárního ekonomického prostředí, v němž účetní jednotka vyvíjí svou činnost, která se shoduje s měnou, v níž účetní jednotka fakticky realizuje svou činnost a v níž probíhá většina jejích transakcí. Měna používaná pro účely sestavení účetní závěrky je shodná s měnou používanou pro vedení účetnictví. Je otázkou, zda definitivní podoba zákona bude omezovat okruh měn, které lze použít jako funkční měnu (např. americký dolar, euro, britskou libru), anebo připustí libovolnou cizí měnu.
Jako argument pro zavedení funkční měny do českého právního řádu se uvádí snížení množství přepočtů, a tím i minimalizace vzniku kurzových rozdílů. Faktem ovšem je, že většina tuzemských transakcí je vyjadřována v Kč (vztahy k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, ke státnímu rozpočtu z titulu DPH a ostatních daní, vztahy k zaměstnancům aj.), a je tedy otázkou, zda se uváděný argument stane i realitou.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA