Pohledávky a jejich zajištění

Vydáno: 21 minut čtení

Každá obchodní společnost vstupuje do smluvních vztahů se svými obchodními partnery. Z těchto vztahů vznikají pohledávky na jedné straně a závazky na straně druhé. Při dodání výkonů (materiál, zboží nebo služba) odběratelům vzniká dodavateli pohledávka s určitou předem stanovenou dobou splatnosti. Po tuto dobu poskytuje dodavatel odběrateli tzv. obchodní úvěr. Odběratel a dodavatel jsou obchodní partneři, kteří by měli dodržovat zásady poctivého obchodního vztahu, čímž je mj. řádné a včasné plnění. Odběratelé se obecně snaží co nejvíce protahovat termíny splatnosti svých závazků, a dodavatelé ve snaze zajistit si odbyt a udržet si partnera se snaží jim vyhovět. Ovšem takový styl řízení pohledávek mohou praktikovat jen do určité míry, jinak ohrozí i svou vlastní existenci. Neplacení pohledávek má pro věřitele i daňové dopady, protože účetní jednotka musí zdanit svůj výnos a u plátců odvést i DPH, a to bez ohledu na to, zda dostane či nedostane zaplaceno od svého odběratele. Každý dodavatel se musí řádně starat o své pohledávky, které se stávají předmětem řízení s cílem omezit nebezpečí vzniku jejich nedobytnosti. Řízení problematických či přímo nedobytných pohledávek je časově i finančně velice náročné, a samozřejmě nepřináší takové užitky, které by přineslo jejich včasné uhrazení. V první řadě je důležité včas se zaměřit na prevenci vzniku problémů při hrazení faktur od odběratelů. Před uzavřením obchodního vztahu je třeba prověřit důvěryhodnost odběratele, monitorovat jeho platební morálku a následně uzavřít podrobnou obchodní smlouvu s navrženými dodacími a platebními podmínkami. Způsob placení by měl být nastaven tak, aby poskytl dodavateli maximální možnou záruku uhrazení jeho pohledávky. Avšak i sebelépe zajištěná pohledávka ještě zdaleka nedává dodavateli stoprocentní jistotu, že dostane řádně a včas zaplaceno. Významným nástrojem prevence nezaplacení pohledávek jsou zajišťovací instrumenty.

 

Pohledávky a jejich zajištění
prof. Ing.
Libuše
Müllerová,
CSc.
 
Zajišťovací instrumenty
Způsob uspokojení pohledávky určuje vždy povaha daného zajišťovacího instrumentu. V současnosti se využívá celá řada forem zajištění, které jsou upraveny v různých právních předpisech – především v zákoně č. 98/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Nejčastěji se v praxi vyskytují následující možnosti zajištění:
úplné nebo částečné placení předem (resp. záloha),
využití služeb úvěrových pojišťoven,
využívání institutu ručení,
úhrada formou vystavení směnky,
okamžité refinancování prostřednictvím faktoringu nebo forfaitingu, aj.
 
Záloha
Záloha představuje jednoduchý způsob zajištění, protože žádný právní předpis přímo odběrateli nestanovuje povinnost poskytnout zálohu dodavateli před dodáním výrobků, zboží nebo poskytnutím služeb. Poskytování záloh se tak řídí pouze sjednanými platebními podmínkami ve smlouvě. V praxi to probíhá tak, že dodavatel vystaví odběrateli zálohovou fakturu, o které se však neúčtuje. Až v okamžiku uhrazení zálohy odběratelem, vzniká dodavateli závazek, v závislosti na době mezi poskytnutím zálohy a provedením požadované dodávky jako krátkodobý (plnění do roka), nebo dlouhodobý (plnění za dobu delší než 1 rok). Z hlediska DPH přijetím zálohy na budoucí zdanitelné plnění vzniká příjemci úplaty daňová povinnost k DPH [§ 20a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“].
 
Příklad 1
Podnik B (odběratel) chce zakoupit zboží v hodnotě 100 000 Kč (+ DPH 21 %) od podniku A (dodavatel). Podnik A si ve smlouvě dojednal, že měsíc před dodávkou zboží mu podnik B poskytne na tuto dodávku zálohu ve výši 50 % její hodnoty. Dne 1. 5. roku X podnik A vystavil zálohovou fakturu ve výši 50 000 Kč (+ DPH 21 %), která byla podnikem B uhrazena. Přesně o měsíc později došlo i k dodání požadovaného zboží.
Postup účtování u dodavatele:
O vystavení zálohové faktury se neúčtuje, ale do 15 dnů ode dne přijetí zálohy má podnik A povinnost vystavit daňový doklad, na jehož základě má podnik B nárok na odpočet DPH.
Účetní případy u podniku A
MD
D
Vystavení zálohové faktury
neúčtuje se