Daňové řešení dohod v roce 2023

Vydáno: 23 minut čtení

Řada fyzických osob má kromě příjmů z hlavního zaměstnání další příjmy od druhého zaměstnavatele, a to především na základě uzavřené dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Rovněž řada osob pobírajících starobní důchod si přivydělává prací u zaměstnavatelů, a to opět převážně na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. A v neposlední řadě studenti často uzavírají krátkodobé dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti převážně na dobu školních prázdnin k získání určitého výdělku. V článku se zaměříme na otázky související se zdaněním těchto příjmů včetně účasti „dohodářů“ na nemocenském, sociálním a zdravotním pojištění v roce 2023.

Daňové řešení dohod v roce 2023
Ing.
Ivan
Macháček
Vymezení dohod v zákoníku práce
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), se zabývá řešením dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v § 74–77, přičemž ze stávajícího znění § 74 odst. 2 ZP vyplývá, že v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.
Zásady dohody o provedení práce dle § 75 ZP
Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce
, přičemž do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, přičemž dohoda může být uzavřena jak na jednorázovou činnost, tak na déletrvající pracovní činnost zaměstnance s tím, že jediným omezením je časový limit 300 hodin v kalendářním roce.
Zásady dohody o pracovní činnosti dle § 76 ZP
Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby,
přičemž dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou je dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena i v případě, že rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny jednak sjednané práce, dále sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
Společné zásady pro obě dohody dle § 77 ZP
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být
uzavřeny písemně
. Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit:
a)
dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
b)
výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
c)
okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.
Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.
Další ustanovení ZP vztahující se na dohody