K omezení plateb v hotovosti aneb Co je pro jedny standard, znamená pro druhé omezování svobody

Vydáno: 22 minut čtení

Zákon č. 254/2004 Sb. , o omezení plateb v hotovosti, je právní normou, která má bojovat proti daňovým únikům, racionalizovat a optimalizovat peněžní hotovostní oběh, zvýšit bezpečnost zúčastněných subjektů a současně s tím též působit proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Za dobu své účinnosti, tj. od 1. 7. 2004, byl již několikrát změněn a novelizován, přičemž významnější novely a změny tohoto zákona byly provedeny zákony č. 303/2008 Sb. , č. 261/2014 Sb. a č. 183/2017 Sb. Poslední změna zákona byla navíc vyvolána v souvislosti s přijetím zákona č. 250/2016 Sb. , kterým došlo k výraznější modernizaci českého přestupkového práva. Jaká bude další budoucnost tohoto zákona, ukáže čas, každopádně už dnes je jedním z citelných nástrojů pro regulaci oběhu peněžní hotovosti.

K omezení plateb v hotovosti aneb Co je pro jedny standard, znamená pro druhé omezování svobody
Mgr.
Petr
Taranda
 
K samotnému přijetí zákona
Vše začalo tím, že Parlamentem ČR byl v roce 2004 schválen zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „zákon o omezení hotovosti“), který nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2004. Přijetím tohoto zákona tehdejší vláda demonstrovala svou snahu zejména v oblasti potírání daňových úniků a omezení hotovostních plateb. Toho mělo být dosaženo zejména provázaností na zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, který byl v době přijetí této právní normy účinný. Trend brojit proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je ostatně celosvětový a svůj odraz nalezl v mnoha dokumentech – např. v Úmluvě o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu z 8. 11. 1990 (tzv. Štrasburská úmluva). Na tento zákon poté z hlediska účelu navázal jeho nástupce, kterým je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Na tuto právní normu, která reguluje hotovostní platební styk, navázaly další v sousedních zemích, na Slovensku např. zákon č. 394/2012 Z. z., o obmedzení platieb v hotovosti, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2013. Také sousední Polsko má právní nástroje k regulaci hotovostních plateb. Při přijetí tohoto zákona se vycházelo ze zahraničních zkušeností, kde obdoby takové právní normy existují a plní svým způsobem a různou měrou deklarované cíle, tj. zejména optimalizaci peněžního hotovostního oběhu. Z důvodové zprávy, která provázela přijetí tohoto zákona, přitom vyplývalo, že obdobnou právní úpravu znají např. v Itálii nebo USA. Třeba však dodat, že zrovna v USA hotovostní platby dosud omezovány nejsou, nýbrž jsou stanovena komplexní pravidla pro hlášení každého vkladu, výběru nebo převodu nad 10 000 dolarů a každé transakce podezřelé z porušení práva. K omezení hotovostních plateb mezitím došlo t&eac

Související dokumenty

Zákony

200/1990 Sb., o přestupcích
21/1992 Sb., o bankách
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
500/2004 Sb., správní řád
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
303/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
284/2009 Sb., o platebním styku
136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
251/2016 Sb., o některých přestupcích
183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Expertní odpovědi

Omezení plateb v hotovosti
Omezení plateb v hotovosti