Likvidace společnosti

Vydáno: 15 minut čtení

Likvidace právnické osoby je upravena v § 169 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Likvidaci předchází zrušení právnické osoby, která se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, či z jiných důvodů stanovených zákonem.

 

Likvidace společnosti
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Právní úprava likvidace
Likvidace společnosti představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní
korporace
, tedy ke zrušení a zániku společnosti v případě, kdy společnost není předlužená. Pokud je společnost předlužená, je nutné podat insolvenční návrh a zahájit insolvenční řízení.
Likvidace znamená vypořádání majetkových poměrů právnické osoby po jejím zrušení, má-li právnická osoba posléze zaniknout. Představuje určité přechodné období, kdy právnická osoba stále existuje, avšak nepokračuje v činnosti, pro niž byla zřízena, ani neplní svůj původní účel, nýbrž cíleně směřuje ke svému zániku. Likvidace následuje po zrušení právnické osoby a jejím cílem je dospět k likvidačnímu zůstatku, tedy majetku, který již nebude zatížen žádnými pohledávkami věřitelů a bude naopak zahrnovat úhrady dluhů všech dlužníků likvidované právnické osoby a který bude způsobilý k rozdělení mezi členy právnické osoby nebo k jiné dispozici podle zákona. Likvidace společnosti tedy znamená plnou úhradu jejích závazků.
Dále je vhodné doplnit, že zatímco likvidátora jmenuje společnost, tedy společníci sami, insolvenčního správce samozřejmě stanovuje soud. To je zcela zásadní rozdíl. Další zásadní rozdíl spočívá v tom, že insolvence znamená pouze poměrné uspokojení závazků společnosti, ale likvidace znamená stoprocentní uspokojení všech závazků společnosti.
Likvidaci je možné rozlišit na dobrovolnou a nedobrovolnou. Nedobrovolná představuje nedobrovolné ukončení podnikání a zpravidla je nařízena soudem. Dobrovolná představuje rozhodnu